Hygienerutiner

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Janne Skiftesvik, Grete Thormodsæter Fitjar, Henning Onarheim og Ragnvald Ljones Brekke

Generelt 

I utgangspunktet er alle brannskadepasienter isolert etter regime for kontaktsmitte. Hos pasienter med mindre, bandasjerte skader, uten vesentlig sekresjon i bandasjene må denne generelle regel praktiseres med fornuft.  

 

Informasjon om isoleringstiltakene (årsak til anbefaling om isolering, hva som er smittsomt, smitteoverføring, aktuelle tiltak, sannsynlig varighet) bør gis til pasienten og de pårørende og eventuelt også en henvisning til eller utskrift fra avdelingens internettside. Det er viktig å orientere om håndhygiene og pasienthygiene.

 

Det skal ikke innføres strengere isolasjonsregime enn nødvendig, og isoleringen skal avvikles så fort smitte er avkreftet eller smittefaren er opphørt.

 

Overordnete prinsipper for sykehusets infeksjonskontroll finnes fyldig beskrevet i EK under Smittevern og i Folkehelseinstituttets nasjonale isoleringsveileder.

Hånddesinfeksjon og håndvask 

Hånddesinfeksjon er det beste enkelttiltak mot smittespredning. Hånddesinfeksjon er førstevalget ved håndhygiene og utføres når hendene er synlig rene. Håndvask med såpe og vann skal utføres når hendene er synlig forurenset.

 

Håndhygiene skal alltid utføres før en går inn på pasientrom, før en tar på beskyttelsesutstyr, ved hanskebytte, før pasientrommet forlates og før slusen forlates.

Påkledning for eget personale 

Personale skifter til grønt tøy ved ankomst avdelingen.

 

I utgangspunktet er alle brannskadepasienter isolert etter regime for kontaktsmitte.  

Kontaktsmitteregime: smittefrakk og hansker brukes når pasientnære oppgaver skal gjøres på rommet. Gjelder både personale og pårørende.

 

Dersom avdelingen forlates (f.eks. for å følge pasient til CT eller operasjon), tar en på ren hvit frakk utenpå grønt tøy og knepper denne.

Påkledning for personale fra andre avdelinger 

Personale fra andre avdelinger som skal ha direkte pasientkontakt, bytter til grønt tøy i ytre sluse. NB: Hånddesinfeksjon! Inne på pasientrom brukes i tillegg eventuelt også stellefrakk og usterile hansker.

 

Personale fra andre avdelinger som ikke skal ha direkte pasientkontakt, trenger kun en ren stellefrakk, på linje med rutine for pårørende.

 

Alt personale bruker sine vanlige arbeidssko.

Pårørende og besøkende 

Besøkende til pasienter henger av yttertøy i ytre sluse, desinfiserer hender før de går inn i avdelingen. Ved bruk av smittefrakk skal smittefrakk og hansker tas på i pasientslusen. Hansker og frakk tas av igjen før pasientrommet forlates. NB: Ny Hånddesinfeksjon !

 

Pårørende som bor sammen med pasient i isolasjonsrom (som regel foreldre til barn) skal hovedsakelig oppholde seg på rommet. De skal ikke oppholde seg i avdelingens fellesarealer med mindre de har benyttet adekvat beskyttelsesutstyr i isolasjonsrommet.

 

Dersom det likevel er aktuelt for pårørende som bor med isolerte pasienter å benytte seg av fasiliteter i avdelingens fellesområde, må dette avtales spesielt med personale på avdelingen.

 

På avdelingens Internettside finnes noe mer detaljert informasjon til besøkende.

Sårstell og påkledning 

Sårstell

 • Sårstell regnes som rene prosedyrer.
 • Oppdekkingen av sårstellsutstyret gjøres sterilt.
 • Påkledning ved sårstell er hette, munnbind, Goretex frakk og hansker.
 • Når vi steller barn som er våkne, bruker vi vanligvis ikke munnbind. Skal barnet ha narkose til stell, tas munnbind på når barnet sover.
 • Hyppige hanskeskift, og desinfeksjon av hender mellom hanskeskift. Håndhygiene skal alltid utføres før en tar på beskyttelsesutstyr, ved hanskebytte og før pasientrommet og slusen forlates.
 • Hånddesinfeksjon er førstevalget ved håndhygiene og utføres når hendene er synlig rene. Håndvask med såpe og vann skal utføres når hendene er synlig forurenset.
 • Bytt hansker mellom urene og rene prosedyrer. Unngå å ta i rene ting med brukte hansker.
 • Bruk i seng steril klinikkduk 75x90 cm som underlag ved utpakking av sårområder.

 

Rengjøringsmidler for sår

 • Ved sårstell med Lactacyd eller Hibiscrub fortynnes disse med vann fra springen.
 • Prontosan til sårrengjøring brukes ufortynnet.
 • Dersom sår med ferske transplantat må renses, brukes NaCl 9  mg/ml skyllevæske.

Slusen og pasientrommet 

Slusen

 • Regnes som "rent område".
 • Begge slusedører skal ikke stå åpen samtidig.
 • Ikke ta med ulike papir og skjema inn på pasientrommet.

 

Pasientrommet

 • Alt utstyr som er tatt inn på rommet, rengjøres etter avdelingens rutiner og tas ut via sluse eller gjennomstikkskap.

Sengetøy og seng 

Sengetøy

 • Vurder lokalisasjon/størrelse av sår før seng klargjøres.
  • Steril, absorberende underlag (f.eks. EXU/DRY) under pasient dersom forventet stor sekresjon.
  • Grønne laken og Goretex putetrekk ved store skader.
  • Vanlig sengetøy til små skader.
 • Hvitt sengetøy kan brukes i rullestol og barnevogn.
 • Vendelaken ved behov

 

Transport av pasient ut av isolat

 • Hvis pasient skal ut av avdelingen,  byttes underlag og laken og sengen sprites av.

 

Unødig transport ut av rommet skal unngås. Må pasienten forlate isolatet pga undersøkelser eller behandling, må flytting gjennomføres på en slik måte at det ikke medfører fare for spredning av infeksiøst materiale til omgivelsene:

 1. Pasienten skal få rent tøy og sengetøy.
 2. Sengegavler/sengehester desinfiseres (ren seng).
 3. Bandasjer og bleier må være nyskiftet og sekresjon under kontroll.
 4. Oppegående pasienter skal utføre håndhygiene før isolatet forlates.

Behandlingsrommet 

 • Behandlingsrommet brukes både ved mottak av nye pasienter og ved større sårstell av inneliggende pasienter. Rommet brukes også ved stell av pasienter fra sengepost og av polikliniske pasienter. Renhold blir derfor her spesielt viktig ift. å begrense fare for kryssinfeksjon mellom pasienter.
 • Ta med nødvendig utstyr fra pasientrommet inn på Behandlingsrommet og husk å ta det med tilbake til rommet etterpå. Brukt sårstellsutstyr skal stå igjen på Behandlingsrommet og rengjøres på sentralt skyllerom.
 • Ta av hansker, hette, munnbind og frakk før du forlater Behandlingsrommet.
 • Hvis dusjvogn er brukt (eller tilgriset) skal denne rengjøres med Virkon (virketid: 30 minutter). Ved rengjøring av dusjvogn brukes plastforkle, stellefrakk og munnbind. Dusjhåndtaket med blå/hvit slange skal også desinfiseres mellom hver pasient.

Rengjøring 

 • Utstyr brukt på rommet desinfiseres/rengjøres på skyllerommet og tas ut via gjennomstikkskapet eller slusen.
 • Utstyr brukt på badet, rengjøres på sentralt skyllerom.
 • Alt kontaminert avfall kastes direkte i risikoavfallskartong med ekstra bunn og rød plastsekk. Sekk lukkes med mulestreng, kartongen lukkes og merkes med klistrelapp ”varmedesinfeksjon”, samt avdeling og dato.
 • Alt emballasjepapir skal i vanlig søppelsekk (og ikke i kartong for risikoavfall). Søppelsekker merkes med klistrelapp og lukkes med mulestreng.
 • Kartong til risikoavfall, tøysekker og søppelsekker fjernes via gjennomstikkskapet.
 • Renholdspersonalet vasker og tørker støv på rommet/Behandlingsrommet etter at sårstellet er ferdig.

Smittevask 

 • Sluse, rom og skap, skyllerom og seng skal smittevaskes når isolasjon oppheves og når pasient utskrives eller bytter rom. På dagtid, ukedager gjøres dette av vårt eget renholdspersonell. På kveld, natt, helg bestilles smittevask fra Hospitaldrift - Renhold. Calling/tlf står på vingekardex hos Postsekretær
 • Vanlig seng transporteres av portør til Sengeredningssentralen; egne spesialsenger og spesialmadrasser beholdes i avdelingen.

Andre spesielle problemstillinger 

I noen tilfelle brukes rutiner som for dråpesmitte-isolasjon, selv om dråpesmitte ikke er påvist. Dette gjelder ved:

 • Pasienter som overflyttes fra sykehus i land utenfor Skandinavia inntil svar på bakteriologiske prøver tatt ved mottak foreligger. Selv om screening-prøver ved innkomst skulle være negative, bør det nøye diskuteres med infeksjonsmedisiner om dråpesmitte-isolasjon fortsatt bør opprettholdes inntil flere sett med negative prøver foreligger.
 • Rikelig vekst av Pseudomonas eller Acinetobacter i sår dersom isolatene viser resistens overfor et eller flere vanligvis virksomme antibiotika
 • Påvisning av meticillinresistente koagulase-positive stafylokokker (MRSA).
 • Etter vurdering ved funn av andre spesielle, multiresistente bakterier.

 

Rutiner ved dråpesmitte-isolasjon:

 • Pasienten skal ikke forlate rommet hvis ikke dette behandlingsmessig er strengt nødvendig.
 • Må pasienten transporteres ut av rommet, skal bandasjer, om mulig, være nyskiftet og all sekresjon skal være under kontroll. Ved MRSA infeksjon skal pasienten i tillegg ha på munnbind.
 • Påkledning: Munnbind, frakk, hansker og hette, som tas av inne på pasientrommet før en forlater det. Ved MRSA: munnbind, frakk og hansker. Stedbundne sko dersom det er mye væskelekkasje/siving.

Blodsmitte: forholdsregler 

 • Beskyttelsesutstyr/visir skal benyttes ved sårstell der det er fare for sprutsøl.
 • Ved påvist blodsmitte (vanligvis hepatitt B, C og HIV), merkes blodprøveglass med gul lapp. Blodsmitte kan også registreres i DIPS og da kommer informasjon om blodsmitte automatisk med på bestillingen til laboratoriet.