Praktiske prosedyrer i DIPS

24.01.2023Versjon 1.10Forfatter: Synne Jenum, Dag Henrik Reikvam, Torgun Wæhre og Mogens Jensenius

Generelt 

Følgende prosedyrer gjelder inneliggende pasienter som skal henvises. Benytt F7 og finn aktiv innleggelse og kode for rett avdeling. I dette bildet kan man velge «Knytt dokument til henvisningen» dersom aktuelt journaldokument forklarer indikasjon mer utfyllende. Dette må gjøres etter at henvisningen er sendt.

 • Henvisninger til undersøkelser under innleggelse ved andre somatiske avdelinger og de fleste poliklinikker sendes som sekundærhenvisning.
 • Henvisninger til poliklinisk kontroll ved hjerteavdelingen (HJE), til endoskopi (GAS) og til avdelinger innen rus og psykisk helse (PHV, PHL, ARA, NDP) sendes som primærhenvisning.

Henvisning til CVK, PICC-line og andre prosedyrer utført av anestesiavdelingen 

Opprett dokument Tilsynsforespørsel. Beskriv kort indikasjon for intervensjon og hva som ønskes (eks. CVK, picc-line, mid-line etc). Høyreklikk i dokumentet, trykk på «Send -> Vurdering» til ANE UL Gastro Tilsyn. Dersom hast, call 581-73861 (anestesilege som server medisin).

Henvisning til hjertelaboratoriet for ekkokardiografi eller pacemakerkontroll 

Ved mistenkt endokarditt se MDT møte endokarditteam.

 

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/innleggelse, slik at knappen «Ny s.henv» (Ny sekundærhenvisning) er aktiv. Trykk på «Ny s.henv», endre avdeling til HJE (hjertemed. avd. – velger du KAD kardiologisk avd. sendes den til Rikshospitalet), og velg riktig undersøkelse under Seksjon. Obligatoriske felter i gult må fylles ut (kort tekst).

Henvisning til endoskopi og ERCP 

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/innleggelse, slik at knappen «Ny s. henv» (Ny sekundærhenvisning) er aktiv. Trykk på «Ny s.henv», endre avdeling til GAS (Gastromedisinsk avd). Obligatoriske felter i gult må fylles ut (kort tekst). For inneliggende pasienter anbefales å avklare indikasjonen med vakthavende gastroenerolog (581-73590) før henvisning sendes.

Henvisning til bronkoskopi eller pleurabiopsi 

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/innleggelse, slik at knappen «Ny s. henv» (Ny sekundærhenvisning) er aktiv. Trykk på «Ny s.henv», endre avdeling til LUM (Lungemedisinsk avd). Obligatoriske felter i gult må fylles ut (kort tekst). For inneliggende pasienter anbefales å avklare indikasjon og evt hastegrad med vakthavende lungebakvakt (581-73580) før henvisning sendes.

HENVISNING TIL MDT-MØTER 

ENDOKARDITTEAM: Møte torsdager kl 15.15-16. Sted: Hjertekammeret 2.etg. Team-medlemmer: Infeksjon: Vidar Ormaasen, Liv Hesstvedt, Torgun Wæhre. Hjerte: Anne Rossebø, Ayodeji O Awoyemi, Jørgen Gravning, Martin Johnsen.

 1. Behandlende lege kontakter teammedlem som har tilgang til DIPS-mappe «MDT endokarditt» og sender gul lapp til denne.
 2. Behandlende lege og LIS kan med fordel møte for pasienter de har behandlingsansvar for.

 

PULMONALE NON-TUBERKULØSE MYKOBAKTERIE-INFEKSJONER: Det innkalles til møter etter behov. Som regel kl 15.30-16.30. Sted: Møterom ved lungemedisinsk polikliikk

 1. Behandlede lege kontakter organisator dr Hallgeir Tveiten, lungemedisinsk avdeling. Send gul lapp på pasient og gi beskjed via calling/epost.
 2. Behandlende lege og LIS bør møte for å legge frem pasienter der har behandlingsansvar for.

Henvisning til fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog eller sosionom  

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/ innleggelse, slik at knappen «Ny s. henv» (Ny sekundærhenvisning)er aktiv. Trykk på «Ny s.henv», endre avdeling til KSB (Klinisk service avd. MED). Under seksjon kan man velge Ergoterapi, Fysioterapi, Klinisk ernæring, Logoped eller Sosionom. Obligatoriske felter i gult må fylles ut (kort tekst)

Henvisning til temporalisbiopsi 

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/innleggelse, slik at knappen «Ny s. henv» (Ny sekundærhenvisning) er aktiv. Trykk på «Ny s. henv», endre avdeling til KJS (Kjeve- og ansiktskirurgisk avd). Vakthavende kjevekirurg kan evt kontaktes på call/mobil oppgitt på dagens vaktliste.

Henvisning til psykiatrisk tilsyn 

Opprett dokument Tilsynsforespørsel. Skriv noen ord om problemstilling. Høyreklikk i dokumentet, trykk på Send -> Vurdering… og velg «AKP akuttpsyk. Tilsyn». Ring gjerne psykiater (call 581-18384) eller psykiatrisk sykepleier (tlf 90816564) for å avklare indikasjon og/eller gi supplerende opplysninger.

LAR-SØKNAD PÅ INNELIGGENDE PASIENT 

Skriv et henvisningsnotat i DIPS og begrunn hvorfor pasienten bør tilbys LAR-behandling etter utskrivning (for eksempel alvorlig/livstruende infeksjon og fare for residiv hvis pasienten fortsetter med rusbruket sitt).

 

Trykk F7. Sett markør over aktiv henvisning/innleggelse, slik at knappen «Ny p. henv» (Ny primærhenvisning) er aktiv. Endre avdeling til ARA (Rus- og avhengighetsbeh.). I "Henvisningsårsak" skriver du "LAR-søknad, se vedlagt henvisningsnotat" eller lignende. Trykk "Lagre". Trykk "Dokumenter", velg "Knytt dokument til henvisning" og legg inn henvisningsnotatet.

Henvisning til biopsering i gjennomlysning ved nevroradiologisk avdeling 

Prosedyren utføres av nevro-radiologer ved Ullevål (tlf. 19657) evt med anestesi-støtte dersom behov for sedasjon. Send Henvisning Radiologi, under Undersøkelsestyper:» velg 07 CT/UL/RTG intervensjon og fyll ut sjekkliste. Oppgi evt behov for anestesi-støtte. Bistand ytes av ANE UL Nevro Tilsyn (call 581-73574), men må planlegges inn på operasjonsprogram – ta kontakt i god tid for å sikre oppmelding.

 

Prosedyren klassifiseres som høy risiko for blødning. Forberedelser er angitt i eHåndbok Dokument-ID 62894 og inkluderer: 4 timers faste, PVK (grønn/rosa), blodprøver (Hb, trc. Ved bruk av marevan/leversvikt/onkologisk pasient: INR (mål ≤ 2, klaffeopererte vurderes individuelt).

Blodfortynnende medisiner:

 • Platehemmere. ASA seponeres 6 dgr før og andre platehemmere (clopidogrel/ticagrelor) 7 dager før prosedyren.
 • DOAK seponeres 4 dgr før prosedyren (5 dgr ved GFR < 50).
 • Fragmin pauses 12 timer før.
 • ASA/DOAK/Fragmin kan gjeninnsettes 4 timer etter prosedyren

 

Ferdige rekvisisjoner sendes med pasienten. Blodkultur innen 2 timer fra biopsitidspunkt.

 

For poliklinisk planlegging av elektiv innleggels se også eHåndbok Dokument-ID 100092.

Henvisning til Seksjon for behandlingshjelpemidler  

Prosedyren gjelder søknad om medisinsk teknisk utstyr til hjemmebehandling som leveres av OUS. Se www.behandlingshjelpemidler.no[SJ1] for oversikt over tilgjengelig utstyr og forbruksmateriell. Det finnes egen prosedyre i eHåndbok, dok 129344[SJ2] , her kort oppsummert:

 1. Sjekk pasientens bydelstilhørighet. Dersom bosatt i bydel Grorud, Stovner, Alna, eller annen kommune enn Oslo, se eHåndbok dok 129344.[SJ3]
 2. Opprett journaldokument i DIPS, blankett «Utlån behandlingshjelpemidler». Fyll ut. Print. Fysisk signatur og Hpr-nr.
 3. Opprett sekundærhenvisning: «Ny s.henv», endre avdeling til Mottakeravdeling IVS Medisinsk hjemmebehandling. Obligatoriske felter i gult må fylles ut (kort tekst). Vis til skjema i DIPS «Utlån behandlingshjelpemidler», når dette er fylt ut av lege kan i prinsippet sykepleier opprette sekundhenvisningen.
 4. Ved spørsmål kontakt 23016504

Melding av dødsfall og dødsårsak