Radiokarpal dislokasjon

21.03.2023Versjon 1.6Forfatter: Ànne-Màret Guttorm Dønland

Koder 

Diagnosekode:

S63.0 Dislokasjon av radiokarpalledd

 

Prosedyrekode:

NDH 00 Lukket reposisjon av håndleddslukasjon

NDH 02 Åpen reposisjon av håndleddsluksasjon

Generelt 

Radiokarpale dislokasjoner og luksasjonsfrakturer i radiokarpalleddet er sjeldne, men alvorlige skader som kan oppstå etter betydelige håndleddstraumer. Skadene karakteriseres av fullstendig eller delvis tap av kontakt mellom karpus og den distale artikulerende flaten på radius. Skaden kan medføre stor invaliditet og krever behandling av håndkirurger med kompetanse innen feltet.

Klinikk 

Hevelse og smerter over håndleddet samt feilstilling. Dislokasjon kan gi arterie- og nerveskade, slik at det er viktig å gjøre en fullstendig håndundersøkelse.

Diagnostikk 

Røntgen håndledd i to plan, med PA bilde og sidebilde. I tillegg tar man røntgen håndrot hvor det inngår fire røntgenprojeksjoner.

 

CT hører også med for kartlegging av mindre frakturer som man ikke ser på vanlig røntgen. Se forøvrig kapittelet om Vurdering av håndrot, håndledd og TFCC.

Klassifikasjon 

Det finnes to klassifikasjonssystemer for radiokarpale dislokasjoner:

 

Etter Dumontier inndeles radiokarpal dislokasjon i

 • Type I: Ren dislokasjon. Sjeldent forekommende skade.
 • Type II: Luksasjonsfraktur. Hyppigst forekommende og innebærer avrivning av enten de dorsale eller volare radiokarpale ligamentene. Dette er skader man oftest ser ved høyenergitraumer.

 

 Radiokarpal luksasjon (Dumontier type 1).
Radiokarpal luksasjon (Dumontier type 1).

 Radiokarpal fraktur-dislokasjon (Dumontier type II) med avulsjonsfrakturer fra distale radius etter falltraume fra egen høyde. I sideplan ser man tydeligere dislokasjonen og volare og dorsale leddlepper på radius.
Radiokarpal fraktur-dislokasjon (Dumontier type II) med avulsjonsfrakturer fra distale radius etter falltraume fra egen høyde. I sideplan ser man tydeligere dislokasjonen og volare og dorsale leddlepper på radius.

Etter Monheim inndeles radiokarpal dislokasjon i

 • Dislokasjon av distale radius hvor karpus forblir intakt og forskyves som én enhet fra radius
 • Dislokasjon av distale radius med fraktur i styloideus radii eller ulna (evt. begge) med interkarpal dislosering

Behandling  

Ved den sjeldne rene radiokarpale dislokasjonen uten ledsagende frakturer må både de dorsale og volare radiokarpale ligamenter sutureres/reinsereres og stabiliseres midlertidig med en artrodeseplate evt. kirschnerpinner gjennom radius og inn i lunatum i minimum 12 uker.

 

En radiokarpal luksasjonsfraktur behandles operativt enten åpent eller artroskopisk. Ved håndleddsartroskopi får en god oversikt over skadene i håndrot. Følgende forhold er viktig i behandlingen:

 1. Midlertidig reponering av dislokasjonen
 2. Dekompresjon av nevrovaskulære strukturer
 3. Eksponering og debridering av ledd
 4. Behandling av interkarpale skader
 5. Fiksering av frakturer og sutur/reinserering av leddbåndsskader

 

 Den radiokarpale fraktur-dislokasjonen (samme pasient som over) er reponert, avulsjonen av rimfragmentet volart på radius er pinnefiksert, og det er uført volar og dorsal plating. Ulna styloidfrakturen er pinnet og sikret med cerclage. Det er utført reinserering av SL-ligamentet med benanker.
Den radiokarpale fraktur-dislokasjonen (samme pasient som over) er reponert, avulsjonen av rimfragmentet volart på radius er pinnefiksert, og det er uført volar og dorsal plating. Ulna styloidfrakturen er pinnet og sikret med cerclage. Det er utført reinserering av SL-ligamentet med benanker.

Etterbehandling og kontroller 

Etterbehandlingen og kontrollopplegg er avhengig av type behandling og må ofte tilpasses individuelt. Se forøvrig kapittelet om Perilunære skader.

Komplikasjoner 

Dislokasjon som blir forsinket reponert kan gi nerveskade. Skaden i seg selv og inadekvat behandling kan resultere i stivhet, post-traumatisk artrose samt kronisk radiokarpal instabilitet.

Prognose  

De fleste pasienter vil ende opp med 30-40% reduksjon av bevegelighet i håndleddet.

Referanser 

 1. Henry M (2019). Radiocarpal dislocation: Distal Radius Fracture and Carpal Instabilites. FESSH-IFSSH 2019 Instructional book. Kapitell 16. Red. Fransisco del Pinal. ISBN 978-3-13-242379-4
 2. Asif MI, Chaitanaya SM. Radiocarpal fracture-dislocations .J Am Acad Orthop surgery. 2008 nov;16 (11): 647-55.
 3. Wolfe SW, Kakar S (2022). Carpal instability. I: Green´s operative hand surgery, 8. utgave, Vol. 2, Kapittel 13. Red. Wolfe SW, Pederson WC, Hotchkiss RN, Kozin SH, Cohen MS. Elsevier, Churchill Livingstone US. ISBN: 978-1-4557-7427-2.