Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

29.04.2024Versjon 2.2Forfatter: Elinor Vogt, Marianne Grytaas, Åsne Bakke, Ellen Marie Haave, Anders P. Jørgensen og Kari Lima

Hensikt 

Endokrinologens rolle er å utelukke annen årsak til PCOS: kongenitt adrenal hyperplasi (CAH) og ikke klassisk-CAH, Cushings syndrom, hyperprolaktinemi, akromegali, androgenproduserende tumor, tyreoideasykdom, idiopatisk hyperandrogenisme, idiopatisk hirsutisme.

Diagnose/definisjon PCOS 

PCOS er en eksklusjonsdiagnose.

 • Oligo- eller anovulasjon (< 10 sykler per år).
 • Kliniske og/eller biokjemiske tegn på hyperandrogenisme.
 • Polycystiske ovarier (PCO) - minst ett ovarium skal ha polycystisk utseende.

 

Minst 2 av 3 kriterier må være oppfylt (Rotterdamkriteriene 2004).

Bakgrunn 

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en heterogen, arvelig tilstand som affiserer kvinner gjennom hele livet (10–15 % av kvinner i fertil alder). Vektøkning forutgår ofte utviklingen av de kliniske tegn på PCOS. Fedme, særlig abdominal, er assosiert med hyperandrogenisme og metabolsk syndrom.

Klinikk 

 • PCOS er hyppigste årsak til hirsutisme hos kvinner.
 • Akne og sebore´ er andre symptomer på hyperandrogenisme.
 • Insulinresistens/nedsatt glukosetoleranse/metabolsk syndrom er vanlig (50–70 %), men kreves ikke for diagnosen.
 • Det er antatt økt risiko for diabetes og hjertekarsykdom.
 • Pasientene har økt risiko for endometriecancer.
 • «Ikke-klassisk» CAH kan ikke skilles klinisk fra PCOS.
 • Ved rask utvikling av virilisering må androgenproduserende ovarial- eller binyretumores mistenkes.

Diagnostikk 

 • Fastende blodprøver: Hb, EVF, natrium, kalium, glukose, HBA1c, ALAT, ASAT, kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, triglycerider.
 • Spoturin: albumin- kreatininratio ved samtidig hypertensjon.
 • Hormonprøver (fotrtrinnsvis dag 2–5 i syklus): Testosteron, SHBG, fri-testosteron indeks, androstendion (ved forhøyet androstendion, men normal testosteron vurder CAH utreding), DHEA-S, progesteon, 17OH-progesteron, 21-deoksykortisol, østradiol, LH, FSH, prolaktin, IGF-1, ACTH, kortisol, TSH, fritt-T4, fastende C-peptid. Ved mistenkt Cushings syndrom, se Primær utredning ved mistenkt Cushings syndrom. Ved høy 17OH-progesteron eller 21-deoksykortisol over referanseområdet se Kongenital adrenal hyperplasi (CAH).

Behandling 

Vektreduksjon ( > 5 %) og fysisk aktivitet er vist å bedre insulinresistens, redusere testosteron og hirsutisme og er en viktig del av behandlingen. Livsstilstiltak kan kombineres omed lokalbehandling og andre medikamenter. Effekt på akne og hirsutisme kan først bedømmes etter 6 til 8 måneders behandling. Effekten varer bare så lenge behandling pågår.

 

Lokalbehandling mot hirsutisme, se hirsuitisme

 

PCOS uten barneønske

 • P-pille. Alle typer kombininasjonspiller kan brukes. Det er ikke dokumnetert at p-pille med anti-androgen gestagenkomponent gir bedre effekt. Obs økt tromboserisiko.
 • Ved utilfredsstillende effekt kan spironolacton (aldosteronantagonist og anti-androgen) legges til. Spironolactone kan brukes i monoterapi når p-piller er kontraindisert eller uønsket, men gir ofte blødningsforstyrrelser og er teratogent. Alternativ sikker prevensjon må benyttes. Kontroller natrium, kalium, lever- og nyreprøver 4–6 uker etter oppstart og deretter årlig.
 • Metformin kan brukes ved insulinresistens/metabolsk syndrom. Reduserer kompensatorisk hyperinsulinemi som igjen reduserer androgener. Økning i ovulatoriske cykler kan forventes; imidlertid vesentlig dårligere effekt på hirsuitisme enn P-pille/spironolaktone.
 • Ved < 4 menstruasjoner per år, vurder å gi gestagenkur (Provera 10 mg x 1 eller Primolut i 10 dager). Avstøtning av endometriet forebygger antagelig endometriecancer.

 

PCOS og barneønske

Ved infertilitet henvis til gynekolog. Obs, sjekk at blodsukkeret er under kontroll før henvisning. Det er økt risiko for svangerskapsdiabetes.

 • Behandling med Klomifen er førstevalg.
 • Metformins rolle er uavklart. Studier kan tyde på at Metformin alene kan ha god effekt ved KMI < 30. Ved manglende ovulasjon etter 3-6 sykler med Klomifen, kan Metformin alene eller kombinert med Klomifen forsøkes.
 • IVF.

Oppfølging 

Vi mangler data til å gi anbefalninger om oppfølging med tanke på senere utvikling av diabetes og hjertekarsykdom hos kvinner med PCOS. De med KMI > 30 har økt risiko for diabetes type II.

Referanser 

 1. Legro, R.S., et al., Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab, 2013. 98(12): p. 4565-92. DOI: 10.1210/jc.2013-2350