NCMP koder

09.11.2020Versjon 1.8

Tiltak respirasjon 

Respiratorbehandling INA

GXAV01

Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk CPAP

GXAV10

Behandling med bifasisk positivt luftveistrykk med maske

GXAV20

Respiratorbehandling med høyfrekvensventilasjon

GXAV23

Respiratorbehandling med inhalasjonsgasser (NO, etc)

GXAV25

Manuell luftveisventilasjon

GXAV28

Behandling med high-flow oppvarmet og fuktet oksygen

GXAV30

Oppstart av behandling med hjemmerespirator

GXAV35

Transkutan oksymetri med endetidalt CO2-måling

GXFX15

Transkutan noninvasiv måling av O2 og CO2

GXFX20

Bytte/fjerne/innleggelse av trakeostomitube

GBGC00

Fiberendoskopisk trakeal intubasjon

GBGC05

Flexibel bronkoskopi

GUC12

Fleksibel trakeoskopi

GUB02

Endotracheal intubasjon

GBGC10

Bronkioalveolær lavage, steril børste, vevsprøve (BAL)

GCGS05

Bronkialtoalett

GCGX00

Operativ trakeostomi

GBB00

Perkutan trakeostomi

GBB03

Minitrakeostomi

TGB10

Utralydundersøkelse av pleura

GXDE00

Innleggelse av pleuradren (tykt med sug) med kirurgisk teknikk

GAA10

Innleggelse av "pigtail" kateter o.l.

GAX33

Hyperbar oksygenbehandling

WLGP20-80

Ekstrakorporeal membranoksygenering (ECMO)

FXE00

ECCO2 fjerning (novalung)

FXE00 (inntil videre)

Bukleiebehandling ved ARDS

GXGX00

Inhalasjon av legemiddel (nebulisator)

WBCM20

Tiltak sirkulasjon 

Innlegging av arteriekanyle

PXAA00

Innleggelse av SVK (jugularis interna/eksterna)

PHX15

Innleggelse av SVK (subclavia)

PHX20

Innleggelse SVK (annen vene, brukes ved vena femoralis)

PHX25

Måling av sentralt venetrykk

FAFM00

Innleggelse/fjerning av pulmonaliskateter (Swan-Ganz)

FBGC00

Overvåking med Swan-Ganz

FYAA04

Måling av CO med termodilusjon eller PiCCO-teknikk

FYFF00

Elektrokonvertering av hjertearrytmi

FPGX24

Langtids EKG med hendelsesregistrering

FPFE30

Innleggelse eller bytte av temporær pacemaker

FPGC05

Ekkokardiografi transthorakal

FYDE30

Transøsofagal Ekkokardiografi

FYDE32

Lukket hjertekompresjon

WDAB80

Tiltak fordøyelse/ernæring 

Gastroskopi

UJD02

Nedleggelse av nasogastrisk sonde

JDX00

Innleggelse av PEG

JDB10

Måling av blæretrykk (intra-abdominal trykk), cystometri

KCFM03

Parenteral ernæring med eller uten tilsetningsstoffer

WJAT00

Total enteral ernæring med eller uten tilsetningsstoffer

WJAT10

Indirekte kalorimetri

WJFX10

Vurdering av ernæringsstatus IKA

WJFX99

Måling av buktrykk via urinblære (vann)

KCFM03

Tiltak endokrinologi 

Synaktentest

BCFX00

Tiltak nefrologi 

Innlegging/bytte/fjerning av ikke tunnelert dialysekateter

JAX40

Kronisk hemodialyse

RXGD25

Akutt hemodialyse

RXGD20

Hemofiltrasjon (alle typer)

RXGD30

Akutt peritoneal dialyse

JAGD32

Plasmautskiftning

KAGD48

Måling av døgnurin, evt veiing av bleier

KXFC00

Tiltak blod/blødning 

Transfusjon av SAG

REGG00

Transfusjon av autologe erytrocytter (cell saver etc.)

REGG05

Transfusjon av plasma

RPGG05

Infusjon av albumin

RPGM00

Transfusjon av trombocytter

RTGG00

Infusjon av koagulasjonsfaktorer

RKGM00

Infusjon av rekombinante koagulasjonsfaktorpreparater*

RKGM05

* eks. aktivert faktor VII (NovoSeven)

Tiltak: legemidler (ATC-kode skal oppgis) 

Intravenøs injeksjon/infusjon av legemiddel

WBGM00

Inhalasjon av legemiddel

WBGM20

Intratekal injeksjon av legemiddel

WBGM30

Tiltak CNS 

Standard EEG

AAFE00

EEG langtidsregistrering

AAFE10

Hjernestamme undersøkelser (evoked potential)

AAFE89

Kontinuerlig måling av intracerebralt trykk

AAFM00

Lumbalpunksjon

TAB00

Epiduralanestesi med ikke tunnelert kateter

WDAL36

Epidural blodlapp (bloodpatch)

ABGX00

CSF drenasje

AAF02

Andre tiltak intensivmedisin 

Intensivovervåking under transport

WDAB50

Invasiv hypothermibehandling

PXAB00

Ekstern hypothermibehandling

PXAB01

Overflateoppvarming v/hypotermi

WDGX30

Ekstrakorporeal oppvarming

WDGX35

Peritoneal oppvarming

WDGX40

Isolasjonstiltak

WLGX50

Trykkmåling i muskulatur

NMFM00

Dyp sedering v/anestesiologisk spesialpersonell

WDAJ15

Generell anestesi m/inhalasjonsmidler

WDAG20

Vakumassistert sårbehandling

 WLGX20