Ekkokardiografi

14.09.2021Versjon 1.2Forfatter: Reidar Bjørnerheim


Generelt 

Kardiologisk ultralydundersøkelse av hjertet er non-invasiv og gir informasjon om hjertets størrelse og form, de forskjellige kamres dimensjoner, systolisk og diastolisk funksjon, klaffenes utseende og funksjon. Ved måling av blodstrømshastigheter kan man beregne gradienter over klaffestenoser, minuttvolum og intrakardiale shunter. Metoden gir liten eller ingen informasjon om koronarkarenes anatomi.

 

Undersøkelsen kan utføres med utstyr med ulike egenskaper. De enkleste apparatene får plass i frakkelommen og gir ofte ganske gode bilder. De kan avklare flere typer problemstilling, både som screening og endelig diagnostikk. Det er imidlertid utfordringer med bildelagring for dokumentasjon. Rapport skrives som journalnotat. Dette er ikke ekkokardiografi, men målrettet ultralydundersøkelse, f-eks. etter FOCUS-protokoll (FOcus Cardiac UltraSound).

 

"Ekkokardiografi" er definert som en fullstendig anatomisk og hemodynamisk undersøkelse av hjertefunksjon, utført av sertifisert personell med tilstrekkelig utdanning både i hjertets patofysiologi, hjertesykdommer og i ultralydteknikk. Maskinene kan være små og enkle eller store og avanserte. EKG er alltid inkludert. Undersøkelsene skal lagres, fortrinnsvis i det sentrale lagrings- og beskrivelsessystemet, for å være lette å finne igjen. Undersøkelsen foregår ved Ekkolaboratoriet dersom dette er mulig. Utstyret er imidlertid mobilt og kan også brukes der pasienten befinner seg dersom vedkommende ikke er flyttbar. Ekkorapport skrives i Compacs, hvor også bildelageret er tilgjengelig. Når ekkorapporten er gjort offisiell ved kontrasignering, overføres den automatisk til elektronisk pasientjournal i DIPS. Ved behov kan den sendes i papirformat. Bilder er tilgjengelige fra alle sykehus-PCer via webgrensesnitt. Alle leger kan se undersøkelsene og gjøre standardmålinger til eget bruk.

Indikasjoner 

Mistanke om / kontroll av: Klaffefeil, kunstig hjerteventil, myokardskade, hjertesvikt, nyoppstått atrieflimmer, kardiomyopati, endokarditt, medfødt hjertefeil, perikardeksudat, thorakalt aortaaneurisme, hjertetumor, intrakardiale tromber, pulmonal hypertensjon etc.

 

Ved brystsmerter kan undersøkelsen hjelpe til å skille mellom:

  • hjerteinfarkt
  • perikarditt/myokarditt
  • lungeemboli
  • aortaaneurisme

 

Ved sirkulasjonskollaps kan undersøkelsen hjelpe til å skille:

  • kardial årsak
  • tamponade
  • hypovolemi
  • septisk sjokk

 

Begrensninger

Ingen absolutte kontraindikasjoner, men av tekniske årsaker er det vanligvis vanskelig å undersøke pasienter med emfysem, adipositas, uro, thoraxdeformiteter og pasienter på respirator. Man supplerer av og til med å injisere kontrast, enten agitert fysiologisk saltvann for høyresidig patologi eller spesiell ultralydkontrast for venstresidig patologi (bedre påvisning av tromber, veggdeteksjon etc.)

 

Transøsofagusekko (TØE)

Dersom vanlig transtorakal undersøkelse ikke gir tilfredsstillende opplysninger vil man i en del tilfeller ha nytte av transøsofagusekko. Dette gjelder også der detaljer må studeres nærmere.

 

De viktigste indikasjonene for TØE er: Endokarditt, feilfunksjon av klaffer og kunstige ventiler, operasjonsplanlegging av klaffefeil, thorakalt aortaaneurisme (evt. m/disseksjon) og spørsmål om intrakardial embolikilde hos yngre pasienter. TØE blir alltid forutgått av vanlig transthorakal undersøkelse, og indikasjonen bestemmes i samråd med leger ved Ekkosenteret. Vi gjør også 3D-TØE ved behov.

 

Stressekkokardiografi

Ved problemstilling myokardiskemi kan man under dobutamininfusjon identifisere områder med utilstrekkelig koronarperfusjon. Undersøkelsen er ressurskrevende og brukes mest som ledd i forskningsprosjekter. I spesielle tilfeller kan det være aktuelt for bruk i vanlig diagnostikk. Undersøkelsen må da avtales direkte med overlege på Ekkolaboratoriet. Dette gjelder også ergo-ekko (undersøkelse under sykkelbelastning), hvor indikasjonsstilling også kan være klaffefeil, intravaskulær obstruksjon av blodstrøm etc.

 

Henvisning

Vanlig sekundærhenvisning sendes i DIPS til avdeling HJE. Ved ø.hj. skal det også gjøres telefonavtale (tlf. 15961). Presiser problemstilling og foreliggende prøvesvar (EKG, rtg. thorax, evt. INR). Ved ø.hj.us og ved spesialundersøkelser skal rekvirering skje ved direkte kontakt fra henvisende lege til lege ved Ekkosenteret.

 

På grunn av begrenset kapasitet forbeholder Ekkosenteret seg retten til å prioritere de henvisninger der undersøkelsen ser ut til å ha størst nytteverdi. Lavprioriterte ekkohenvisninger kan hvis ønskelig overføres til poliklinisk venteliste. Ekkolaboratoriet må i så fall gis beskjed.

 

Forberedelser

Vanlig transtorakal undersøkelse (TTE): Ingen spesielle forberedelser.

 

Transøsofagusekko (TØE): Absolutt faste 6 timer. INR < 2,8. Obs. at svelgevansker er relativ kontraindikasjon. Lokalbedøvelse i svelget gjør at pas. ikke bør drikke eller spise før etter at svelgkontroll er gjenvunnet ca. 1 time etter u.s. Det gis vanligvis sedasjon, derfor må pasienten ikke kjøre bil resten av undersøkelsesdagen.

Gjennomføring 

Inneliggende pas. undersøkes vanligvis neste dag. Undersøkelsen tar vanligvis 1/2-1 time. Besvarelse kommer i pasientens journal i løpet av dagen. Ved patologi som krever rask behandling kontaktes henviser/post på telefon.

Oppfølging/komplikasjoner 

Ingen.

Referanser 

  1. Medisinsk ultralyddiagnostikk. S Aakhus et al. ed. Gyldendal Norsk Forlag 2016.
  2. Kort innføring i "Kardiologiske metoder", ES Platou ed. 2014