Utlevering av biologisk materiale til Politiet

19.12.2022Versjon 0.5

Henvis videre til vakthavende lege i klinisk farmakologi 

Fra tid til annen spør Politiet eller rettspatolog om å få utlevert biologisk materiale som er tatt til medisinske formål. I enkelte tilfeller åpner Helsepersonelloven for at man kan etterkomme dette ønsket, men det forutsetter en individuell vurdering.

 

For at utlevering IKKE skal forekomme med mindre der er hjemmel for det, har man ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi etablert en rutine som ivaretar pasientens rettsikkerhet, som gjør at prøven det gjelder blir oppbevart riktig i påvente av en avklaring, og at saksgangen fram til beslutningen er sporbar og blir dokumentert både i DIPS og i Elements.

 

Ved slike henvendelser kan man derfor opplyse om at Politiet må kontakte:

  • vakthavende lege i klinisk farmakologi, vakttelefon: 55973153 (Dagtid man-fre: kl 08-16)
  • vaktleder, telefon 55973110. (Kveld/natt man-fre: kl 16-08 + helg) 

 

Avdelingen oppbevarer blod og urin i minimum 4 dager, og dersom Politiet ber om det, også betydelig lengre inntil det foreligger en juridisk avklaring.

 

Politiet har for øvrig rett til å få innhentet prøvematerialet ved at de anmoder om at det tas prøve. Bioingeniør/sykepleier eller den som tar prøven er da forpliktet til å etterkomme dette ønsket. Politiet må i så fall ha med egne prøveglass og egen forsendelseseske til Rettsmedisin i Oslo.

 

Utdrag fra Laboratorieklinikkens EK:

 

"1.1.1 Begjæring fra politiet om å ta blodprøve

Politiet kan be bioingeniør om å ta blodprøve av en person ved å fremlegge en skriftlig begjæring. Bioingeniør skal etter slik anmodning ta blodprøve av en person som er mistenkt for straffbare forhold under påvirkning av alkohol eller andre bedøvende midler når dette er hjemlet i lov og kan skje uten fare for pasientens helse. Blodprøven overlates deretter til politiet. Denne bestemmelsen er hjemlet i Helsepersonelloven kapittel 2, § 12 og beskrevet i vår prosedyre Blodprøvebegjæring_politiet.pdf.Blodprøve tatt ved annet tidspunkt og til annet formål skal ikke erstatte prøve som politiet begjærer tatt."