Dødsfall og skader - melderutiner

13.11.2022Versjon 1.7Forfatter: Lars Engseth og Geir Stray Andreassen

Generelt 

Ethvert dødsfall i sykehus skal meldes elektronisk. Meldende lege må benytte PC/utstyr som er tilknyttet Helsenettet og kan da melde på https://helsepunkt.no/dodsmelding (OUS intranet). Løsningen er ikke tilgjengelig over ordinært internett. Legen logger på med eID-id, som f.eks. BankID. Den legen som sist behandlet pasienten eller først tilser den døde er ansvarlig for utfylling av skjemaet. Dersom legen har grunn til å anta at dødsfallet kan ha en unaturlig årsak, skal dette avkrysses i skjemaet og det inntrer da samtidig meldeplikt til politiet. Som hovedregel gis varslingen først muntlig pr. telefon (tlf. 22 66 97 98, Kriminalvakten). Er man i tvil om dødsfallet er meldepliktig, bør politiet kontaktes. Man sikrer seg da mot å forsømme meldeplikten, og politiet får mulighet til å vurdere videre tiltak.

Når dødsfall anses som unaturlig 

Dødsfall anses som unaturlig dersom det kan skyldes: drap, legemskrenkelse, selvmord eller selvvoldt skade, ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke e.l., yrkesulykke eller yrkesskade, feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade, misbruk av narkotika, ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet, dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest og funn av ukjent lik.

Behandlingsdødsfall og - skade 

Et dødsfall der man vurderer at det foreligger en komplikasjon til antatt korrekt undersøkelse og behandling behøver ikke være meldepliktig. Er man imidlertid i tvil, utløses meldeplikten. Behandlende lege er ansvarlig for å dokumentere pasientforløpet utførlig i journal, inkludert begrunnelse for at dødsfallet er meldt eller ikke meldt til politiet. Ved betydelig personskade som følge av behandling eller ved at en pasient skader en annen, skal melding sendes til Statens Helsetilsyn og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det samme gjelder hendelser som kunne ført til betydelig personskade. Før melding om behandlingsdødsfall eller behandlingsskade sendes til andre instanser, skal behandlende lege konferere med bakvakt eller overordnet.