Generell anestesi (GA), voksne

21.10.2022Versjon 1.7

Generelt 

Ved sikring av luftveier, valg av anestetikum, analgetikum og muskelrelaksantium må man ta hensyn til pas. fysiognomi, preoperative tilstand, inngrepets art og varighet samt aktuelle situasjon. GA gjennomføres vanligvis på en av følgende tre måter:

  • Intravenøs innledning med fentanyl, propofol ev. tiopental og vekuronium. Vedlikehold med sevo-, eller desfluran.
  • Intravenøs innledning og vedlikehold med propofol og remifentanil, se egen prosedyre om Total intravenøs anestesi (TIVA).
  • Innledning og vedlikehold med gass (standardmedikament er sevofluran).

 

Anbefalt metode og medikamenter er ofte angitt under de respektive inngrep.

Premedisinering 

Se prosedyren Preoperative rutiner.

Opioider 

Pas. som står fast på opioider, trenger høyere doser enn de som er angitt nedenfor (se også prosedyre Smertebehandling og Rusmiddelmisbrukere og smertebehandling).

 

Alfentanil

Max. effekt etter 1,5-3 min. Dose hos spontanventilerende 7-10µg/kg, gjentatt etter behov. For lengre varighet, hos ventilerte pasienter 20-40 µg/kg.

 

Fentanyl

Max effekt etter 4-5min. Vanligvis gis 2-3µg/kg ved innledningen for å dempe sympatikuseffekten av intubasjon og ny dose før start av kirurgi, totalt 4-6µg/kg. Videre opioidbehov vurderes ut fra hemodynamikk, evt egenrespirasjon, alder, regional/lokal-anestesi og forventet postoperativ smerte. Halveringstiden øker med dosen slik at regelmessig påfyll ikke alltid er nødvendig.

 

Remifentanil

0,2 – 0,5 µg/kg/min iv. til innledning, deretter 0,1 – 0,8 µg/kg/min iv. Gi 50-100 µg fentanyl 5 min. eller morfin 2,5-5 mg iv 20 min. før avslutning ved forventet postoperativ smerte.

Inhalasjonsanestetika 

Inhalasjonsanestesi styres etter MAC-verdi angitt på narkoseapparatet. Normalt bør MAC ligge rundt 1, men ta hensyn til pas. tilstand og ev. andre medikamenter som benyttes. Ved MAC ≥0.7 er «awareness» usannsynlig.

 

Desfluran

Alternativ til sevofluran når en ønsker rask oppvåking. For å unngå sympaticusstimulering bør tilført gass i % x flow i liter være ≤ 24 og MAC ≤ 1.25.

 

Lystgass

N2O kan brukes som tillegg til lavdose sevofluran eller propofol for å sikre søvn hos pasienter som får uakseptabelt blodtrykksfall av disse anestesimidlene. Husk kontraindikasjoner (ekspansjon av luftfylte hulrom). Vanlig dosering er 65 %.

 

Sevofluran

1. valg ved gassanestesi og maskeinnledning ved vanskelig luftvei/iv.-tilgang. Begynn ev. med O2/N2O. Før intubasjon i ren gassanestesi må ET-sevofluran være > 5 % og pupillene midtstilte.

Intravenøse anestetika 

Ketamin

Brukes til sirkulatorisk ustabile pas. Bolus 1-2 mg/kg iv., deretter 0,5-1 mg/kg iv. hvert 10.-15. minutt eller 2 (- 6) mg/kg/time som kontinuerlig infusjon.

 

Propofol

Bolus 1-3 mg/kg iv., deretter 10-12 mg/kg/time med gradvis reduksjon til 5-6 mg/kg/time (se Total intravenøs anestesi (TIVA)).

 

Tiopental

Bolus 2-5 mg/kg iv. Pas. med anamnestisk alkoholabusus eller som bruker medikamenter som gir enzyminduksjon (f. eks. antiepileptika) krever høyere doser.

Muskelrelaksantia 

 

Egenskaper

Innlednings

dose mg/kg

TOF 2-3 min

TOF > 90% min

Eliminasjon/

metabolisme

Succinylcholin

Depolariserende

1

-

5-15

Plasma cholinesterase

Mivakurium

Kortvirkende nondepolariserende

0.15-0.2

16

25-45

Plasma cholinesterase

Vecuronium

 

Steroidstruktur,

kan reverseres med

Sugammadex

0.1

25-35*

45-75 *

Lever/nyre

Rokuronium

 

Steroidstruktur,

kan reverseres med

Sugammadex

0.6

25-35*

45-75*

Lever/nyre

Cisatracurium

Organuavhengig eliminasjon

0.1-0.15

45

50-80

Hoffmann

* Virketiden spesielt for steroidblokkere er svært variabel og forlenges av gass.

 

Cisatracurium brukes ved nyre og/eller leversvikt

 

Nevromuskulær monitorering (train–of–four TOF evt posttetanisk count PTC) skal alltid brukes, med mulig unntak for en dose kortvirkende blokker (husk mulighet for nedsatt cholinesterase-aktivitet)

 

Til snøggtubing brukes succinylcholin eller rocuronium med doseøking til 1mg/kg for raskt anslag (OBS lang virketid)

 

Succhinylcholins viktigste kontraindikasjonerer er myopatier, tverrsnittslesjoner, brann-skader og langvarig sengeleie

 

Vedlikeholdsdose gis etter samlet vurdering av kirurgisk behov, monitoreringsutslag og forventet varighet av inngrepet. Vanlig påfyll er 1/4 av innledningsdose

Reversering 

Neostigmin

Reversering krever vanligvis ≥ 2 utslag på TOF. TOF skal være ≥ 90% ved ekstubasjon. Dosering: 1ml = glycopyron 0.5mg/neostigmin 2,5mg iv. Ved TOF fade kan det være nok med 0.5ml, ved fortsatt TOF < 90% etter 10-15min kan en fylle på med 0.5ml. Full hemming av acetylcholinnedbryting oppnås ved ca 60µg/kg neostigmin.

 

Sugammadex

Reversering brukes ved dyp blokade hvor full reversering ikke kan oppnås innen rimelig tid med neostigmin evt. hvor forsøk på neostigminreversering ikke fører fram. Titreres til effekt, startdose 0,5-2mg/kg. Ved behov for rask reversering av dyp blokade i en nødsituasjon (kan ikke ventilere- kan ikke intubere) gis 16mg/kg raskest mulig. Preparatet finnes i «vanskelig luftveis- tralle».