Føring av Hovedkurve F1

20.06.2023Versjon 0.4Forfatter: Eva Gjerlaug Melby, Annlaug Skåden Vellene, Lars BjuneGodkjent av: Kjetil Nerhus

Hensikt og omfang 

Sikre at F1- kurven blir ført korrekt og å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering.

Ansvar og målgruppe 

Målgruppe: alle som er involvert i legemiddelhåndtering og kurveføring

 

Ansvar: Avdelingsledelsen har ansvar for implementering av prosedyren og for at alle er kjent med innholdet

 

Alle i målgruppen er ansvarlig for at prosedyren blir gjennomført på riktig måte

Handlinger 

Sykepleier:

 • Skriver medisinene pasienten bruker ved innleggelse på kurven og krysser av i aktuell rute for hvor legemiddelopplysningene er hentet i fra og signerer.
 • Legger faste medisiner ordinert av lege i dosett.
 • Lagt/ktr. medisin: Signatur til spl. som har lagt faste medisiner i dosett og sign. til spl. som har kontrollert disse medisinene.
 • Deler bare ut medisiner som er signert av lege, dvs. faste medisiner på kurve, ordinert behovsmedisin, engangsdoseringer og medisin ordinert via prosedyrer.
 • Signerer for utlevering av medikamenter ved å skrive sin signatur i aktuell rute på administrasjonsfeltet ut i fra aktuell dato, klokkeslett og medisin:
  • sykepleiers skriver sine initialer/signatur når pasienten har fått ordinert dose. Hvis klokkeslett for adm av medisin eller dosering skrevet av lege står i denne ruten, skal klokkeslett/doseringen stå til venstre og spl setter inn tegnet / og signerer bak streken
  • ÷ når pasienten ikke har fått ordinert dose
  • Faktiske dose som er gitt (f.eks. når pasienten har behov for Pinex Forte 1 tbl der det var ordinert 2 tbl eller 1-2 tbl), setter inn tegnet / etterfulgt av sin signatur
 • Telefonordinering føres i kurven av spl. og deler det gule feltet for legesignatur i to og skriver «tlf.ord» i øverste felt. Medisinen kontrolleres og signeres av lege i feltet under ved første anledning.
 • Administrerte medikamenter skal ikke føres over fra andre observasjonsskjemaer (f. eks. anestesijournal og NEWS) til kurve.
 • Overføring av medisiner til ny hovedkurve (F1) gjøres av spl og dobbeltsigneres. Lege signerer i gult felt.
 • Insulin doseres på hovedkurve (F1) av lege. Sykepleier signerer i kurven ved administrering av fast dosering. Administrering av insulin som behovsmedisin føres inn i eget blodsukkerkurve sammen med blodsukkervediene
 • Antibiotika som skal administreres som infusjon/injeksjon ordineres i hovedkurve F1 av lege og føres opp på egne skjemaer og dobbeltsigneres av sykepleier antiinfektiva til iv infusjon.docx
 • Ved administrering av antibiotika følges utblandingstabell «Antiinfektiva til intravenøs infusjon. Utblanding, blandbarhet og holdbarhet».
 • Når kurven er full, må ny kurve fylles ut kvelden i forveien slik at denne er klar for signering på visitt neste dag, både for ortopedisk pasienter og for inneliggende pasienter fra revma.

 

Lege:

 • Lege bekrefter medisinering ved innleggelse, signerer i gult felt for hvert medikament og utfører legemiddelsamstemming. Medisinering oppført på side 2 skal også signeres.
 • Signerer daglig i gult felt for hver aktuell dag.
 • Seponering: Ordinering og seponering utføres skriftlig av lege. Medikamenter seponeres med / og legesignatur. Hele linjen strykes over med gul markeringstusj.
 • Nulling av medisiner: Gjøres av lege når medikamenet ikke skal gis for en periode eller enkeltdose. Dersom en medisin er nullet (0) i feltet, skal ikke medikamentet gis før det er avklart med lege.
 • Doseendring: Medikamentet seponeres og skrives på nytt på ny linje, med unntak av Fragmin hvor doseøkning 1.po dag er normen.
 • Telefonordinering føres i kurven av sykepleier og kontrolleres og signeres av lege under «tlf.ord» i gult signeringsfelt ved første anledning.
 • Bruk av klamme [ ]: brukes for å angi når et medikament skal gis hvis planlagt oppstart er etter ordineringsdato, for å synliggjøre når medikamenter som ikke gis daglig skal administreres eller for synliggjøre plan om sluttdato for en medisin. Seponering av medikamentet skal gjøres som beskrevet over etter klamme. Seponeringen skal gjøres den dagen pasienten skal slutte med dette medikamentet.
 • Maksdose: Skal føres på ved forordning av behovsmedisiner. Eks dose/tidsintervall/maksdose

 

 

Generelt

 

Utfylling av side 2:

 • Sykepleier på sengepost skriver opp behovsmedisiner som er gitt, sykepleier på P.O benytter NEWS 2-kurven til dette. Eget skjema for behovsmedisiner kan benyttes dersom dette feltet er fullt, F1.1.
 • Sykepleier på PO fører opp væsketilførsel som er gitt eller påbegynt på PO under væskeordinering

Detaljert veiledning i føring av hovedkurve F1