Postoperativ øye

06.06.2019Versjon 1.0

Postoperativ overvåkning 

 

Pasienten overvåkes på postoperativ avdeling ved øyeavdelingen. Ved behov overflyttes pasienten til postoperativ avdeling KK. Pasienter som flyttes fra operasjonsavdelingen til postoperativ avdeling, må følges av to personer, minst en av dem må ha anestesikompetanse. Pasienter som flyttes mellom to overvåkningsavdelinger, må følges av to personer, minst en av dem må ha overvåkningskompetanse.

 

Postoperativ sykepleier fyller ut skjema Recovery etter anestesi - scoringssystem ved KK/øye

 

Postoperativ væsketilførsel til barn 

Barn som forventes å drikke selv i løpet av 1-2 timer, trenger vanligvis ikke iv væsketilførsel. Forøvrig gis glucose/natriuminfusjon tilpasset barnets basalbehov og fastetid. (Glucose 50mg/ml 500ml tilsettes NaCl 35mmol). Tilsett event KCl tilsvarende 1-2 mmol/kg/døgn. Kontroller s-Na og s-K etter 6 timer med intravenøs væsketilførsel.

Barneanestesi – generelt

Utskrivelse fra postoperativ avdeling 

Utskrivelse av elektive pasienter fra postoperativ avdeling til hjem/sykehotell skal signeres både av anestesilege og av øyelege.

 

Anestesilege skriver ut pasienten fra postoperativ avdeling til sengepost. Videre utskrivelse fra sengepost til hjem/sykehotell er det øyelege som har ansvar for.

 

Pasienten kan vanligvis transporteres fra postoperativ avdeling til sengepost av portør, men følgende pasienter skal hentes av sykepleier:

  • Barn < 3 år
  • Pasienter som flyttes til andre overvåkningsenheter, eks ROE eller NOVA
  • Dersom anestesilege eller øyelege vurderer at det er nødvendig at sykepleier henter pasienten (eks ved stort behov for smertestillende medikamenter eller ved uttalt komorbiditet)

 

ØH-pasienter skal alltid være innskrevet ved en sengepost før anestesi og anestesilege skriver pasienten ut fra postoperativ avdeling til sengeposten. Videre utskrivelse fra sengepost til hjem eller sykehotell er det øyelege som har ansvar for.