Generelt

19.12.2022Versjon 1.0

Generelt 

Ryggmargsskader rammer både enkeltpersoner og samfunnsøkonomien. De gir alvorlige og varige nevrologiske utfall, både sensoriske, motoriske og autonome. De forringer livskvaliteten og øker morbiditet og mortalitet betraktelig. Fremskritt i akuttbehandling og sykehusrutiner har medført et økende antall mennesker som overlever ryggmargsskader og som deretter lever som handikappede, ofte i rullestol, med de negative konsekvensene dette skaper for både den skadde, pårørende, og samfunnet.

 

Kontakt aktuell spinalenhet så raskt som mulig etter spinalskade er påvist! Det bør tilstrebes direkte overflytting til spesialisert rehabiliteringsavdeling for spinalskadde, venteopphold ved lokal sykehus bør unngås i den grad det er mulig.

 

For pasienter tilhørende Helse Vest; send tilsynsforespørsel til spinalenheten ved nevrologisk avdeling (tilsynsforespørsel, So Hau NEVR generell tilsyn).

Pasienter tilhørende Helse Sør-Øst; henvisning sendes Sunnaas sykehus.

Pasienter tilhørende Helse-Midt og Helse- Nord; henvisning sendes til Avdeling for ryggmargsskade ved St Olavs Hospital.

Ved ryggmargsskader hos barn, kontakt Sunnaas sykehus for rådgivning om videre forløp.

 

 

Kontaktinformasjon Sunnaaas sykehus:

Sunnaas Sykehus HF

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

 

Fax : 66 96 96 01

Telefon inntakskontoret: 66 96 92 64 eller 66 96 91 49

 

Kontaktinformasjon St Olavs Hospital:

St Olavs hospital

Avd. for ryggmargsskader, Nevro øst 4. etg

Postboks 3250, Torgarden

NO 7006 Trondheim

 

Fax: 72575776

Telefon: 72575100 (sekretær) eller 72575017 ( Avd sykepleier) på dagtid, 72575101 på ettermiddag, kveld, helg.

Annet 

Kapittelet er skrevet i samarbeid med Petter Sanaker, overlege ved Spinalenheten Haukeland Universitetssjukehus