Pleuratapping

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Vasvija Lejlic


Generelt 

Utføres på lungemedisinsk poliklinikk, avtales per telefon eller på røntgenavdelingen med henvisning.

 

Viktig å ikke tappe pasienten tom for pleuravæske hvis indikasjon for pleurabiopsi!

Indikasjoner 

Diagnostisk.

Terapeutisk, ved store mengder væske, ved mistanke om puss eller blod i pleura.

 

Kontraindikasjoner

Uttalt blødningstendens.

INR over 1,8 (2,0).

Trombocytter < 50.

 

Relative kontraindikasjoner

Uttalt redusert lungefunksjon eller bulløst emfysem.

Gjennomføring 

Sittende pasient, med støtte mot bord eller lignende. Assisteres av sykepleier. Ultralydveiledet lokaliseres væskenivå og nedre lungegrense. Innstikk vanligvis i bakre- eller sideflate. Innstikksstedet vaskes med Klorhexidin med sprit. Sterile hansker. Lokalanestesi med Xylocain 10 mg/ml med adrenalin 5 µg/ml settes subkutant og intrapleuralt. En vable settes først i huden, siden avanserer man gradvis inn mot pleura mens man vekselvis aspirerer og injiserer inntil en aspirerer pleuravæske i sprøyte. Hvis ingen pleuravæske er tilstede, skal en ikke lenger enn man akkurat passerer costa i dens bredde.

 

Et nytt innstikk gjøres med grov nål med pleuratappesett, subclaviakateter eller venflon. Centese-nålen føres inn vinkelrett eller nedad ved oversiden av ribben.

 

For diagnose rekker det med 50-100 ml, evt. mindre.

 

Bør ikke tappe med enn 1,5 L i en seanse, grunnet risiko for re-ekspansjonsødem i lunge.

 

Tapping avbrytes tidligere ved kraftig hoste, dyspné, smerter, eller luftbobler i slange. Nålen dras ut ved aspirasjon.

 

Ved blakket væske/pleuraempyem skal pleura dreneres med thoraxdren. Ved residiverende pleuravæske vurdere pleurodese.

Prøvetaking 

 • Cytologi
 • Mikrobiologi
 • Totalprotein, LD, glukose, kolesterol, triglyserider
 • pH
 • Eventuelt

 

Ta samtidig serum-LD og protein, for å vurdere om eksudat eller transudat.

 

Lights kriterier:

 • Pleuravæske-protein/serum-protein-ratio >0,5
 • Pleuravæske-LD/serum-LD-ratio >0,6
 • Pleura-LD > 2/3 av øvre normale serum-LD

 

Eksudat hvis 1 av 3 kriterier er oppfylt.

Komplikasjoner 

 • Pneumothorax
 • Blødning
 • Synkope/vasovagal reaksjon
 • Reekspansjonsødem
 • Implantasjon av maligne celler/ bakterier i stikkanalen

Oppfølging 

Røntgen thorax etter 1-2 timer.