Biceps brachii seneruptur - Distal

09.12.2022Versjon 1.9Forfatter: John Clarke-Jenssen

Klinikk 

Utgjør 3-5% av bicepssenerupturene. Sees oftest hos 30-50 år gamle menn etter tunge løft med bøyd albue (høy eksentrisk load på flektert albue) eller ved plutselig/uforutsett kontraksjon av bicepsmuskelen. Ubehandlet oppnår man ca 2/3 av supinasjonskraften i underarmen og 10 % redusert kraft ved albuefleksjon.

Diagnostikk 

Klinisk diagnose, man hører at det ryker. Smerter, hevelse og ekkymose distale overarm/proksimale underarm . Migrasjon av muskelbuken oppover med palpabel defekt.

“Hook sign”: Dersom man kan palpere med en finger bak bicepssenen er den ikke røket.

Ettersom distale bicepssene fester på tuberositas radii vil man se kontraksjon av muskelbuk når man supinerer på flektert albue. Ved fravær av dette, og ikke-palpabel sene ved "hook sign" er diagnosen såpass sikker at bildediagnostikk anses unødvendig.

Ved usikkerhet om diagnosen bør MR anvendes, f.eks. ved partielle rupturer.

Klassifikasjon 

Akutte < 4 uker.

Kroniske > 4 uker. Kroniske kan deles videre inn i intakt/rumpert bicepsaponeurose (lacertus fibrosus). Intakt bicepsaponeurose gir mindre retraksjon og muliggjør senere reinsersjon. Partielle rupturer forekommer.

Behandling 

For relativt unge og aktive pasienter med høye funksjonskrav bør operativ behandling være førstevalg. Imidlertid bør pasientene informeres grundig om komplikasjonsrisikoen og hva de vinner av funksjon ved kirurgi. Det er først og fremst for å få tilbake supinasjonskraften (fleksjonskraft i albuen ivaretas i stor grad av M.brachialis).

 

Hos eldre eller syke pasienter med lavere funksjonskrav og/eller ikke-dominant arm kan man vurdere konservativ behandling som førstevalg.

 

Ved kroniske rupturer må man vurdere gevinst i forhold til økt risiko for komplikasjoner. Evt senegraft.

 

Operasjonsteknikk: Fremre tilgang med endobutton er avdelingens foretrukne metode, men toinscisjonsteknikk kan også brukers. det er ikke påvist noen sikker forskjell i prognose.

Senen festes til tuberositas radii. Husk at senen fester ulnart (fordelaktig å feste mediale del av sene mer distalt og laterale del av sene mer lateralt). Fremre, enincisjonsteknikk med bruk av endobutton og borrehull (Video operasjonsteknikk) alternativer er suturanker med sterk tråd, f.eks. Twinfix 3,5 mm. Viktig å supinere underarmen godt for riktig plassering.

Toincisjonsteknikk med borehull. VIktig å unngå ulna mtp utvikling av synostose.

Partielle rupturer behandles konservativt med avlastning i minimum tre måneder. Kan opereres med dorsal tilgang direkte over tuberkelen dersom konservativ behandling ikke fører frem.

Etterbehandling 

Fri bevegelighet i full ROM innenfor toleransegrensen i de første seks uker. Deretter gradvis økende styrketrening og passive tøyninger ved behov. Sportsaktiviteter etter 12 uker.

Komplikasjoner 

Generelt angis betydelig komplikasjonsrisiko i litteraturen. Groft sett må man regne 7 % alvorlige komplikasjoner som synostose mellom radius og ulna og drophånd. Mindre alvorlige komplikasjoner inkluderer skade av n. cutaneus antebrachii lateralis (sensorisk nervegren fra N.musculocutaneus som forsyner dorsolaterale del av underarm), smerter, redusert supinasjon. Reruptur angis til 1-4%, som regel non-compliant pasient.

Det er viktig at pasienten informeres om denne komplikajsonsrisikoen.

Kontroll 

Etter 6 og 12 uker.

Prognose 

De aller fleste (90%) returnerer til arbeid (uten tilrettelegging) og tidligere aktivitetsnivå ila 3-4 måneder, uavhengig av operasjonsmetode

Referanser 

  1. Alentorn-Geli E, Assenmacher AT, Sanchez-Sotelo J. Distal biceps tendon injuries: a clinically relevant current concepts review. EFORT Open Rev 2016;1:316-324. DOI: 10.1302/2058-5241.1.000053
  2. Rubinger L, Solow M, Johal H, Al-Asiri J Return to work following a distal biceps repair: a systematic review of the literature Journal of Shoulder and Elbow surgery 2020
  3. Mazzocca AD et al. Distal biceps rupture. Orthopedic clinics of N. America, 39 (2008) 237-249.
  4. Lintner S, Fischer T. Repair of the Distal Biceps Tendon Using Suture Anchors and Anterior Approach. Clin ortho and related research 322 (1996), 116-119
  5. Arthrex distal biceps repair video