Rutiner ved dødsfall

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

Pasienter som dør som følge av store brannskader og komplikasjoner som følge av disse er å regne som unaturlige dødsfall (selv om dødsfallet skjer mange uker etter skadetidspunktet).

 

Vakthavende plastikkirurg blir kontaktet ved dødsfall ved Brannskadeavdelingen for å syne liket og stadfeste at døden har funnet sted.

 

Det er viktig å skrive et notat om hendelsesforløpet og dødstidspunkt rett inn i journalen (det skal ikke dikteres for skriving senere), og godkjenne og signere direkte, slik at journalen er oppdatert når obdusenten går gjennom den før obduksjonen.

 

Dersom pasienten dør tidlig i forløpet mens ødemet er uttalt, vil det lekke store mengder væske fra avdøde. Pasienten skal da legges på burn pads i bodybag før transport til kjølerom på Avdeling for patologi.

 

Melding av dødsfall:

Seksjonslege eller vakthavende plastikkirurg skal melde dødsfallet umiddelbart til politiet på dødsstedet (Bergen), som eventuelt kan gi melding til det aktuelle politidistrikt (for ulykkesstedet). Be om rask tilbakemelding (slik at vi eventuelt kan gå videre med vanlige rutiner) på hvorvidt politiet vil begjære rettslig obduksjon. Man kan eventuelt opplyse politiet om at Rettsmedisinsk Avdeling, Gades institutt, kan kontaktes ved mail til: Inge.morild@uib.no , Peer.kare.lilleng@helse-bergen.no , Marius.bjering.dirdal@helse-bergen.no

 

Obduksjon:

Ved rettslig obduksjon skal man la alle katetre, tube og tilganger være. Rettsmedisinerne ønsker at det også fylles ut dødsattest/Legeerklæring om dødsfall, selv om denne eventuelt vil bli supplert når obduksjon er gjennomført. 

 

Dersom Politiet ikke rekvirerer rettslig obduksjon:

Dersom politiet ikke rekvirerer rettslig obduksjon, skal dødsmelding fylles ut, og avdøde stelles på vanlig måte. Vurder vårt behov for vanlig medisinsk obduksjon, snakk i tilfelle med pårørende og be om samtykke til dette. Ved dødsfall på kveld/natt: ta eventuelt spørsmål om sykehusobduksjon opp på morgenmøtet. Dersom det er rekvirert sykehusobduksjon, bør lege(r) fra BSA være tilstede ved demonstrasjon på Avdeling for patologi.

 

Gjennomgang etter dødsfall:

På tross av betydelig innsats og intensiv behandling vil noen av våre pasienter ikke overleve skaden. Enkelte pasienter dør etter flere/mange ukers opphold i avdelingen. Vanligvis er det nyttig at vi da har en gjennomgang av sykehistorie og sykdomsforløp med hele personalgruppen snarest mulig etter at eventuell obduksjonsrapport foreligger.

 

Oppfølging av pårørende etter dødsfall:

Kontaktsykepleier kan eventuelt ringe til pårørende noen uker etter at begravelse eller bisettelse er over. Dette kan i noen tilfelle avtales i forbindelse med at de pårørende er i avdelingen for siste gang.

 

Dersom det er naturlig kan en også gi pårørende en mulighet til å komme tilbake til avdelingen. Pass i så fall på å avtale et tidspunkt som også passer for involverte leger.