Analyser

TB-IGRA (cellulær immunitet mot M. tuberculosis)

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Mykobakterier.

 • Målrettet screening av definerte risikogrupper
 • Smitteoppsporing ved utbrudd
 • Påvisning av latent tuberkulose hos personer med svekket immunforsvar

Begrensninger:

 • Testen skiller ikke mellom latent og aktiv tuberkulose, men kan benyttes som supplement ved utredning av aktiv sykdom pga. høy negativ prediktiv verdi

 • Spesielt hos barn under 4 år og ved betydelig immunsuppresjon har QuantiFERON TB Gold Plus usikker sensitivitet.
 • Hos disse pasientgruppene sees flere inkonklusive resultater enn hos immunfriske voksne. Ved inkonklusiv QuantiFERON TB Plus pga lav verdi i positiv kontroll (mitogen) anbefales T-SPOT.TB

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

 • Frem til inkubering må prøven oppbevares i romtemperatur og ikke i kjøleskap
 • Etter sentrifugering, kan ferdig forbehandlet plasma oppbevares i 28 dager ved 2-8°C, eller ved -70°C for lengre perioder

Undersøkelsesprinsipp 

Quantiferon TB Gold Plus er en test for å måle cellemediert INF-γ respons mot peptidantigener fra Mycobacterium tuberculosis-komplekset (ESAT-6, CFP-10). Se QuantiFERON-Tb-Gold-Plus (pdf) for detaljer.

Utførende laboratorium 

St.Olavs hospital

Svar  

Analysen kan besvares både kvalitativt og kvantitativt:

 • Kvalitative svar: Negativ / Gråsone / Positiv eller Inkonklusiv
 • Kvantitative svar: Nivå av interferon-γ oppgis i IU/mL (fratrukket verdi i negativ kontroll)

Svartid 

1-4 virkedager.

Tolkning 

 • Resultatet må sees i sammenheng med smitterisiko, immunitetsstatus og resultat av annen diagnostikk
 • Metodens sensitivitet har vist seg variabel, særlig for enkelte pasientgrupper (f.eks. små barn og pasienter med immunsvikt, se Uptodate: Latent tuberculosis infection in children)

 

Ved reell mistanke om aktiv tuberkuløs sykdom, anbefales innsending av egnet prøvemateriale til mikroskopi, PCR-undersøkelse, dyrkning og resistensbestemmelse.

 

Anmerkning:

Nasjonalt Folkehelseinstitutt tilbyr T-spot.TB som trolig har bedre sensitivitet hos pasienter med immunsuppresjon. Ta kontakt med Avdeling for infeksjonsimmunologi, FHI (Tlf. 21 07 65 88, 21 07 63 17 eller 21 07 70 00). Prøve må tas på lithium heparinrør, kan sendes mandag-torsdag.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.