Obstipasjon: forebygging og behandling

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Generelt 

Mange av brannskadepasientene blir obstipert som en bivirkning av tilførte opiater, og for noen pasienter blir obstipasjon et betydelig problem. Til brannskadde som får opiater bør en derfor vurdere samtidig også å ordinere laksantia.

Duphalac mikstur (laktulose) 

Laktulose er et disakkarid av galaktose og fruktose, og som ikke nedbrytes i tynntarm.

 

Til voksne på fast opiatdosering doseres til voksne vanligvis Laktulose mikstur 15 ml x 2, men med dosering justert etter konsistens på avføring.

Laxoberal dråper 

Innholdet spaltes enzymatisk i tykktarmen av sulfataseproduserende mikroorganismer. Spaltingsproduktene (frie difenoler) gir lakserende effekt dels via kjemoreseptorer og intramurale nevroner i tarmveggen, dels gjennom hemming av tarmens absorpsjon av vann som gir volumøkning av feces. Har ingen effekt på fordøyelse eller absorpsjon av kalorier eller essensielle næringsstoffer i tynntarmen. Virkning etter ca. 6-12 timer.

 

Anbefalt dose: Gies vanligvis som (10-)20 dråper p.o./p.s. om kvelden

Relistor (metylnaltreksonbromid) inj. 

Relistor er en perifer opioidreseptorantagonist, som virker via en av opioidbinding til my-reseptoren. In vitro er metylnaltrekson åtte ganger mindre potent for opioide kappa-reseptorer og har betydelig redusert affinitet for opioide delta-reseptorer. Metylnaltrekson har begrenset evne til å passere blod-hjerne-barrieren og kan derfor fungere som perifer my-opioidantagonist i vev som gastrointestinaltractus, uten å påvirke opioidmedierte analgetiske effekter på sentralnervesystemet.

 

Anbefalt dose: Gies s.c.: 8 mg (0,4 ml) ved kroppsvekt 38-61 kg. 12 mg (0,6 ml) ved kroppsvekt 62-114 kg.

Vanlig dosering er én enkeltdose annenhver dag. Doser kan også gis med lengre intervall, etter klinisk behov. To påfølgende doser med 24 timers mellomrom kan gis, men kun når det ikke har vært noen respons (avføring) på dosen dagen før.

Moventig (naloksegol) tabl. 

Naloksegyl er et pegylert derivat av μ-opioidreseptorantagonisten nalokson. Pegylering reduserer naloksegols passive permeabilitet, og omdanner også virkestoffet til et substrat for P-gp, og penetrasjon til CNS er derfor minimal. Gir perifer effekt i mage-tarmkanalen, og reduserer derved den forstoppende effekten til opioider (dvs. redusert GI-motilitet, hypertonisitet og økt væskeabsorpsjon som følge av langsiktig opioidbehandling) uten å virke inn på opioidmediert analgetisk effekt i CNS.

 

Moventiq (naloksegol) tabl. 25 mg og 12,5 mg er mer nylig markedsført i Norge som et peroralt alternativ ved opioidindusert obstipasjon, og kan kanskje vise seg som et peroralt alternativ hos brannskadde der en ellers ville prøvet Relistor.

 

Anbefalt dose (voksne): Moventig 25 mg 1 tabl daglig (trolig mest praktisk gitt om morgenen).