Fall hos gamle

15.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Marte Mellingsæter

Definisjon 

Nyoppstått falltendens er oftest uttrykk for akutt sykdom. Ofte har pasienten flere tegn på Akutt funksjonssvikt som:

 • Mobilitetsproblemer, kommer ikke ut av sengen/til toalettet
 • Fall og falltendens
 • Delirium (akutt forvirring) se Delirium, akutt forviring.
 • Inkontinens (nyoppstått eller forverret)
 • Dehydrering, klarer ikke få i seg mat og drikke

 

Tenk på synkope hos eldre som har falt uten sikker årsak. 1/3 har amnesi for bevissthetstap og kan ha tendens til å tillegge fallet en ytre årsak.

Diagnostikk 

Anamnese

Prøv å få en god anamnese av aktuelle fall med komparentopplysninger hvis mulig.

 • Hvorfor falt du? Omstendigheter ved fallet: postprandialt, miksjon/defekasjon
 • Tidligere fall eller falltendens
 • Ledsagende symptomer: Synkope, smerter, svimmelhet, ustøhet, synsforstyrrelser, hjertebank, talebesvær, lammelser, kramper
 • Alkohol og medikamentanamnese. Vold i hjemmet?

 

Undersøkelser ved innleggelse

Let først etter underliggende akutt sykdom og evt. følger av fallet.

 

Infeksjon? Brudd? Rhabdomyolyse? Dehydrering? Akutt abdomen? Delirium? Arytmi? Trykksår (om pasienten har ligget lenge)?

 

EKG. Ortostatisk blodtrykk (liggende, stående etter 1 og 3 min). Telemetri/24 timers EKG ved klar mistanke om kardial synkope (se eget avsnitt)

 

Blodprøver

Hb, hvite, trombocytter, SR, ferritin, B-12, folat, TSH, blodsukker, evt. HbA1c, Na, K, Ca, urinstoff, kreatinin, CK (hvis ligget lenge), ALAT, ALP, albumin, vurder infarktstatus evt. farmakologiske prøver (INR, digoksin, etanol) og vitamin D.

 

Vurder radiologi

Rtg thorax. CT-caput ved hodetraume eller nevrologiske utfall (sykehistorie eller funn) (SDH). Tenk på innkilt fraktur, lav terskel for rtg hofter.

 

Behandling

Behandle underliggende årsak. Vær oppmerksom på Delirium, akutt forviring.

Gjentatte fall, mistanke om synkope 

Gjentatte fall og falltendens, mistanke om synkope

Grundig anamnese (som over)

 

Fullstendig klinisk undersøkelse inkludert nevrologi (pareser? sensibilitetstap? parkinsonisme? ataksi?), ortostatisk blodtrykk og undersøkelse av underekstremitetene,

 

Kartlegge risikofaktorer: Tidligere fall, kognitiv svikt, nedsatt mobilitet/gangvansker, svimmelhet, nedsatt balanse, nedsatt syn, lav BMI, polyfarmasi, parkinsonisme, epilepsi, perifere nevropatier, inkontinens, nokturi, depresjon

 

Supplerende undersøkelser under innleggelsen:

 • Ultralyd halskar kun ved TIA/slag
 • Ekkokardiografi kun ved mistanke om strukturell hjertepatologi eller hjertesvikt
 • Telemetri/24-timers EKG kun ved mistanke om arytmi
 • Evt. karotismassasje
 • Evt. vippetest
 • Henvisning øyelege, nevrolog, ØNH ved behov
 • EEG kun ved mistanke om epilepsi

 

Behandling

Etter årsak. Medikamentsanering. Kompresjonsstrømper. Inkontinensutstyr. Tilrettelegging hjemme/vurdere bydelsergoterapeut. Ganghjelpemidler. Pacemaker? Hoftebeskyttere. Trening i regi av fysioterapeut. Hjemmesykepleie. Trygghetsalarm.

 

Henvisning

Pasienter med fall uten sikker årsak, gjentatte fall, gang- og balansevansker eller mistanke om synkope kan henvises Fallpoliklinikken ved Geriatrisk poliklinikk for en tverrfaglig utredning med mulighet for karotismassasje og vippetest.

Referanser 

 • Wyller TB. Geriatri En medisinsk lærebok. 2015; Kap 19.
 • Ganz DA, Bao Y, Shekelle PG, Rubenstein LZ. Will my patielt fall? JAMA 2007; 297: 77-86.