Akutt hepatitt C

25.10.2022Versjon 1.15Forfatter: Dag Henrik Reikvam, Silje Lehne Michaelsen og Bente Magny Bergersen

Bakgrunn 

Akutt hepatitt C defineres som infeksjon med HCV og antatt varighet <6 mnd. Presis tidfesting av smittetidspunkt er ofte vanskelig, og begrepet «nysmitte» kan være mer hensiktsmessig. Nysmitte definieres som en av følgende:

  • Positiv anti-HCV og HCV RNA som ikke var påvisbart i tidligere prøve tatt i løpet av de siste 12 måneder
  • Positiv HCV RNA (med eller uten positiv anti-HCV) assosiert med>3x økning i ALAT i forhold til referanseverdi hos en person med risikoadferd de siste 6 måneder, og ingen andre årsaker til akutt leversykdom

 

Anti-HCV fra tidligere infeksjon er ikke-nøytraliserende antistoffer, og re-infeksjon hos pasienter i risikogrupper (intravenøs rusbrukere og MSM med multiple partnere) forekommer.

Klinikk 

Inkubasjonstid opptil 6 måneder. Oftest asymptomatisk. Ved symptomgivende icterus, klinikk som andre akutte hepatitter, men oftest mildere forløp enn ved HAV eller HBV. Symptomatisk akutt HCV har høyere frekvens av selvhelbredelse (ca.50 %) enn asymptomatisk forløp. Lavere frekvens av spontan selvhelbredelse ved ko-infeksjon med hiv.

Diagnostikk 

Diagnostiseres ved positiv Hepatitt C virus RNA (positiv 2 uker etter smitte) og/eller anti-HCV serokonversjon (positiv 8-12 uker etter smitte). Se også Hepatitt C (HCV) i Brukerhåndbok for Mikrobiologi OUS.

Behandling 

Spontan helbredelse forekommer, men siden det er et mål å utrydde hepatitt C anbefales rask oppstart antiviral behandling. Dersom pasienten mistenkes å utøve kontinuerlig risikoadferd, skal det startes pangenotypisk behandling med Maviret 3 tab x 1 i 8 uker. Dersom pasienten ikke vil utøve riskoatferd kommende dager, velger man behandling ut fra svar å genotyping. Se detaljer om terapi ved kronisk hepatitt C (Kronisk hepatitt C (Behandling)

Oppfølging 

Ved mistenkt nysmitte, men negativ HCV RNA (med eller uten anti-HCV): Kontroll etter 6 + 12 og 24 uker for å avklare diagnosen (HCV RNA kan fluktuere mellom målbare og ikke måbare verdier i akuttfasen)

 

Pos HCV RNA og oppstart behandling: som ved kronisk HCV (Kronisk hepatitt C)

Smitteverntiltak i sykehus 

Blodsmitteregime. Enerom ved risiko for ukontrollert søl av blod og andre kroppsvæsker.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle (HCV RNA positiv) 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å sende papirkopi til Bydelsoverlegen (evt til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys), samt å scanne en papirkopi i journalen. Alternativt kan skjema fylles ut i DIPS med papirkopier til MSIS og Bydelsoverlegen (evt til Kommuneoverlegen).

Allmennfarlig smittsom sykdom 

Akutt hepatitt C er definiert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Pasienter med mistenkt eller bekreftet sykdom har rett til gratis undersøkelse (inklusive konsultasjon, prøvetaking, radiologi etc) og behandling (legemidler, evt. vaksinasjon). Ved bekreftet sykdom skal det utføres smitteoppsporing mtp. smittekilde og evt. sekundærtilfeller.