Viral gastroenteritt

20.05.2022Versjon 0.1

Bakgrunn 

 • Eldre er spesielt utsatt for infeksiøs diaré på grunn av redusert syreproduksjon i ventrikkel (atrofisk gastritt, utstrakt bruk av PPI), redusert tarmmotilitet og overforbruk av antibiotika
 • I sykehjem dominerer norovirus og C. difficile (se eget kapittel) som årsaker til infeksiøs diaré
 • Norovirus er meget smittsomt og kan gi besværlige epidemier i sykehjem
 • Gastroenteritt forårsaket av bakterier eller parasitter sees relativt sjelden i sykehjem

Etiologi 

 • Norovirus:
  • Suverent hyppigst
  • Enkelttrådet RNA-virus i gruppen calicivirus
 • Rotavirus, adenovirus og astrovirus gir sjelden gastroenteritt i sykehjem

Klinikk 

 • Opptrer vanligvis i epidemisk form i vinterhalvåret; «winter vomiting disease»
 • Kort inkubasjonstid, vanligvis 12-48 timer
 • Akutt symptomdebut, kort sykdomsvarighet (48-72 timer), ofte både kvalme, oppkast og vandig diaré, magesmerter, muskelverk og hodepine, omtrent halvparten har feber
 • Fulminant forløp er sjelden, men kan forekomme, spesielt hos eldre og immunsupprimerte

Diagnostikk 

 • Blodprøver etter klinisk skjønn, obs. elektrolytter, kreatinin og eGFR
 • Klinikk
 • Avføringsprøve til multiplex-PCR (Adenovirus, astrovirus, norovirus, rotavirus) hos inntil tre pasienter er som regel nok ved mistenkt utbrudd

Behandling 

 • Ingen kausal behandling tilgjengelig
 • Obs. dehydrering og nyresvikt; liberal væskebehandling, vurder midlertidig seponering av medikamenter som kan gi nyreskade, for eksempel ACE-hemmere/A2- blokkere og metformin
 • Rehydrering
  • Tilstrebe peroral rehydrering, eventuelt supplert med væske iv. (Ringer- Acetat eller 0,9% NaCl)
  • Glukose-elektrolyttoppløsning kan gis (GEM)
  • Unngå sukkerholdig drikke som brus, juice og saft, som kan gi osmotisk diaré og tendens til ventrikkelretensjon

Tiltak ved enkelttilfeller eller utbrudd 

 • Pasient isoleres, med dråpesmitteregime ved oppkast, fortrinnsvis på ensengsrom
 • Utpek loggansvarlig person, før logg over antatt(e) indekspasient(er), pasienter og personell eksponert for smitte og utvikling av epidemien fra dag til dag
 • Dersom flere er syke eller den syke har vært i nærkontakt med andre beboere i inkubasjonsperioden, kan det være aktuelt med kohortisolasjon etter følgende mønster
  • Kohort 1: Isolering av pasienter med klinisk gastroenteritt
  • Kohort 2: Isolering av pasienter som har vært i kontakt med syke under og etter inkubasjonsperioden, det vil si 12-48 timer før oppkast/diaré
  • Kohort 3: Friske pasienter som ikke har vært i kontakt med den syke under og etter inkubasjonsperioden
 • Vurder stenging av sengepost; kontakt teamoverlege for diskusjon
 • Isolasjon oppheves 48 timer etter opphør av diaré/oppkast, eller ved fravær av symptomer hos pasienter i kohort 2
 • Dedikert pleiepersonell til kun syke/isolerte og matservering på pasientrom dersom praktisk mulig
 • Personale som har vært syke bør ikke gjenoppta arbeidet før 48 timer etter avsluttet oppkast/diaré
 • Alkoholbasert hånddesinfeksjon er fremdeles standardmetode, selv om laboratorieforsøk viser norovirus kan være vanskelig å fjerne eller drepe med vanlig hånddesinfeksjonsmiddel
  • Det finnes imidlertid ikke klinisk data som støtter en generell anbefaling om overgang fra desinfeksjon til håndvask for å få kontroll over utbrudd med norovirus
  • Det anbefales spritdesinfeksjon av hender med dobbel dose slik av virketiden for alkoholbasert desinfeksjon forlenges
 • Orienter smittevernoverlegen, fylkesmannen, teamoverlege, etatssjef og forvaltning ved mistenkt/bekreftet utbrudd og eventuell forverring av epidemien