Medisinsk teknisk utstyr - innkjøp, vedlikehold, kassasjon

07.12.2022Versjon 0.3Forfatter: Unni Schrøen-NordströmGodkjent av: Tor Kjetil Nerhus (klinikksjef)Godkjent dato: 2022-12-07

Hensikt og omfang 

Beskrive ansvars- og myndighetsfor­hold for innkjøp, vedlikehold og kassasjon av medisinsk utstyr

Ansvar / målgruppe 

 • Klinikksjefene har overordnet ansvar for sykehusets bruk av og kontroll med medisinsk teknisk utstyr
 • Avdelingssjefene har fortløpende ansvar for registering, opplæring, vedlikehold og kassasjon av MTU ved sykehuset. Dette gjelder også koordinering av innkjøp av medisinsk utstyr

Handling 

 • Def. medisinsk utstyr (MU) er: Ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjoner for å diagnostisere, behandle, kontrollere, undersøke eller lindre
 • Def. medisinsk teknisk utstyr (MTU) er: «Ethvert medisinsk utstyr, inkludert systemløsninger, som er avhengig av en elektrisk energikilde»

 

Mottak, bruk, vedlikehold:

Avdelingssjefene har ansvar for at MU meldes inn og registreres via Unitronic i Medusa-databasen.

Servicerapporter oversendes Unitronic, som laster opp disse i Medusa-databasen.

Unitronic skal fortløpende oppdaterere databasen, slik at vi får full oversikt over utstyret i databasen.

 

 • Avdelingssjefer har overordnet ansvar for det MU tilhørende sine avdelinger.
 • Nytt utstyr/låneutstyr er ikke tillatt tatt i bruk før det har vært gjennom mottakskontroll ved den avdelingen som skal bruke utstyret.
 • Avdelingssjef har ansvar for at MU merkes og registreres på den respektive avdeling.
 • Bruksanvisninger (på norsk) for MU oppbevares på avdelingene som bruker utstyret. Der det er aktuelt, er det kortversjoner på apparatet.
 • Risikovurdering (bruk, opplæringsbehov) skal gjøres før MU blir tatt i bruk.
 • Før bruk av MU skal bruker forvisse seg om at utstyret er forsvarlig å bruke.
 • Etter bruk skal MU rengjøres og kontrolleres og settes tilbake på plass.
 • MTU skal tilkobles strømnettet i det rommet hvor det brukes.
 • Det er ikke tillatt å bruke skjøteledning til MTU.
 • Vedlikehold / service bestilles av avdelingssjef eller Unitronic og utføres i henhold til anbefalinger fra leverandør.
 • Utstyr med feil tas ut av drift og firma kontaktes. Defekt utstyr merkes med rødt skilt med ordlyden «Tatt ut av bruk».
 • Oppstår alvorlig feil under bruk følges prosedyre. Se prosedyre om avvik.

 

Kassasjon:

 • Utstyr kasseres når det ikke tilfredsstiller sikkerhet- eller bruksmessige krav. Skader, reparasjonskostnader og alder vil gi indikasjoner på om utstyret skal beholdes, repareres eller kasseres.
 • Avdelingssjef har ansvar for at evt. lagret pasientopplysninger i utstyret fjernes / destrueres før kassasjon.
 • Utstyret fjernes fra avdelingens liste over MU i Medusa.
 • Kassert MU skal ikke videreselges eller doneres til andre.

Kontroll 

Alle ansatte som bruker MU har ansvar for å ha nødvendig kompetanse til å bruke og vurdere om at utstyret de håndterer er i forsvarlig stand