Analyser

Strongyloides antistoff

  Sendeprøve: Universitets sykeshuset i Nord-Norge
07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon 

  • Mistanke om infeksjon med Strongyloides stercoralis.
  • Utredning av eosinofili hos pasienter som er født eller har hatt lange opphold i endemisk område.
  • Screening av pasienter som er født eller har hatt lange opphold i endemisk område og som på grunn av aktuell eller kommende immunsuppresjon har økt risiko for å utvikle hyperinfeksjon; gjelder spesielt ved HTLV-1 positive, transplantasjon, kjemoterapi og bruk av immundempende medikamenter, inklusiv systemisk steroidbehandling.

Prøvemateriale 

Serum.

Minimum 300 µL.

Rekvirering  

Prøven kan sendes til Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk ved UNN. Hvilken som helst papirrekvisisjon kan benyttes så lenge den inneholder pasient-ID, rekvirent, kliniske opplysninger, hvilke analyser som ønskes og direkte telefonnummer for telefonsvar og andre henvendelser til rekvirent. Alternativt kan rekvisisjon fra UNN lastes ned her.

Oppbevaring og forsendelse 

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet. Serumprøven kan sendes ved romtemperatur. Ved oppbevaring før transport kan prøven stå i kjøleskap i inntil noen få dager, ved lengre oppbevaring bør prøven fryses. Forsøk å unngå repeterte runder med frysing og opptining.

Undersøkelsesprinsipp 

Antistoffpåvisning av IgG mot Strongyloides stercoralis med Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA).

Testen benytter antigen fra Strongyloides ratti.

Utførende laboratorium 

Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN.

Telefon: 776 27027 (bioingeniør) eller 776 27951 (lege), alternativt mikrobiologisk ekspedisjon 776 27010.

Svar 

Negativ, Gråsone, Positiv.

Ved positive prøver angis også index- verdi. Index-verdi beregnes ved absorbans (OD-verdi) i prøve/ absorbans i prøve som definerer cut off (fra produsent). Index-verdi ≥1 er positiv prøve.

 

Alle prøver besvares med tolkningskommentar.

 

Svaret vil for de fleste rekvirenter komme som papirsvar.

Svartid 

1-6 dager (+ postgang).

Tolkning 

Indeks-verdi ≥1 er positiv prøve. Index-verdi 1,3-1,9 kan regnes som mellomhøyt antistoffnivå og indeks ≥2 som høyt nivå.

 

Kontroll av behandlingsrespons: Det regnes som en god indikasjon på behandlingsrespons hvis eventuell eosinofili synker eller normaliseres, alternativt at Strongyloides IgG antistoff blir negativ eller absorbans (OD-verdi) mer enn halveres i prøve tatt etter behandling. Dette ses hos de fleste innen 6 måneder, hos enkelte først etter 12 måneder. 

Kontrollprøver etter behandling kjøres om mulig samtidig med prøve tatt før behandling.

Merknader 

Testegenskaper: Sensitivitet 89,5%, spesifisitet 98,3 % (Bisoffi et al.). Produsent angir sensitivitet 90 %, spesifisitet 96 % hos blodgivere og spesifisitet 77 % hos pasienter med andre parasittsykdommer. Hyppigste kryssreaksjon er hos pasienter med filaria antistoffer, sjeldnere mot andre parasittsykdommer.

 

Sensitiviteten kan være nedsatt hos immunsupprimerte pasienter.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert.