Cervikalcolumna

16.05.2023Versjon 0.5

Generelt 

Nakketraumer med påfølgende skade av både ryggmarg og nerverøtter kan oppstå primært i forbindelse med traumet og sekundært i forbindelse med situasjoner som oppstår i etterkant (hypotensjon, dårlig oksygenering, dislokasjon av brudd ved løfting eller leiring). Det er svært viktig med korrekt håndtering av denne pasientgruppen, for å unngå sekundær skade.

 

OBS!

 • Adekvat sirkulasjon og respirasjon er like viktig ved nakkeskader som ved hodeskader, for å unngå sekundær skade.
 • Pasienter med høy nakkeskade er i risiko for påvirket respirasjon
 • Bevisstløse pasienter må håndteres som om de har nakkeskade, inntil det er utelukket på CT
 • Pasienter med åpenbar skade/feilstilling i nakken og/eller nevrologiske utfall, har høyere risiko for sekundær skade

 

 

Immobilisering av nakken 

Pasienter vil som regel ankomme traumestuen uten nakkekrage. De vil være immobilisert på alternativ måte med manuell in-line stabilisering (MILS), sandsekker, eller annet. Ved traumemottak skal ikke nakkekrage appliseres, men man gjør helst MILS, evt. sandsekker eller annet. Det er svært viktig å være klar over nakken skal stabiliseres, men det er ikke nødvendig å bruke nakkekrage. 

 

Indikasjon for stabilisering av nakken

Dersom «ja» på et eller flere av følgende kriterier, skal nakken stabiliseres:

 • Smerter i nakke (spontant og/eller ved bevegelse)
 • Nevrologiske utfall (smerter, pareser og/eller sensoriske utfall i ekstremiteter)
 • Pasient med redusert bevissthet inkl. alkohol/rus
 • Skademekanisme med alvorlig traume mot nakken

Som generell regel skal nakken ikke flekteres. Det tilstrebes nøytral stilling med lett ekstensjon.

 

For utfyllende informasjon:

03_1_Stabilisering_av_columna_fra_skadested_til_avklaring.pdf

 

 

Diagnostikk 

Dersom ett eller flere av kriteriene i listen over er oppfylt, er det indikasjon for CT nakke. Røntgen nakke er ikke en tilstrekkelig undersøkelse. Nevrokirurg vurderer behov for akutt MR nakke ved funn på CT, eller ved sterk mistanke om ryggmargsskade, skiveskade og/eller ligamentskade, noe som ikke er synlig på CT.

 

 

Viktige momenter å være klar over i akuttfasen 

 • Høye nakkeskader (tverrsnitt C3 – C5) kan gi respirasjonssvikt
 • Bortfall av sympatikusaktivering kan gi hypotensjon og bradykardi
 • Spinalt sjokk; slappe pareser, deretter utvikling av spastisitet etter noen dager
 • Paralytisk ileus og urinretensjon (Skal ha blærekateter)
 • Paralytisk muskulatur kombinert med vasodilatasjon kan gi hypotermi

 

Nevrogent sjokk skiller seg fra blødningssjokk ved at pasienten er varm perifert og har lavere puls. Vasoaktive medikamenter er ofte nødvendig for å opprettholde adekvat blodtrykk.

 

 

Behandling 

Ved erkjent/mistenkt skade i nakken som mest alvorlige skade, skal nevrokirurgisk vakthavende ha ansvaret for videre vurderinger.

Generelle tiltak:

 • MAP > 85
 • SpO2 > 92
 • Urinkateter
 • Null per os