Praktisk håndtering av voksne med diabetes mellitus på KK/øye.

27.12.2022Versjon 5.2Forfatter: Gjertrud Hustad

Generelt 

Avdelingens retningslinjer for håndtering av pasienter med diabetes mellitus gjelder også på KSK KK/øye. Diabetes mellitus. Se også avdelingens anbefalinger vedrørende SGLT-2 hemmere: Preoperative rutiner for SGLT-2 hemmere

Måling av blodsukker 

Blodsukker skal måles morgenen operasjonsdagen og gjentas ved behov. Blodsukker skal måles minst én gang per time peroperativt og minst én gang hver annen time under postoperativ overvåkning. Blodsukkerverdiene dokumenteres på anestesikurven og på postoperativ kurve. Blodsukkermål 6-10 mmol/l. Dexametason kan gi blodsukkerstigning og bruk vurderes i hvert enkelt tilfelle . Hba1c (ikke eldre enn 3 mnd) måles før elektive inngrep. Hvis Hba1c er over 70 mmol/mol (tilsvarer 8,5%), bør elektiv kirurgi vurderes utsatt i påvente av bedre blodsukkerbehandling.

Elektive, kortvarige inngrep 

Et velfungerende behandlingsregime kan ofte vedlikeholdes. Pasienten bør opereres tidlig på dagen slik at lang faste unngås. Alternativt planlegges pasienten etter lunsj slik at han kan spise tidlig frokost og likevel være fastende til operasjonsstart. Pasienten bør spise raskest mulig postoperativt.

Dersom det kan forventes at pasienten kun mister ett måltid, kan SGLT2-hemmer-prosedyre for dagkirurgiske pasienter brukes.

Medikamenter ved diabetes mellitus 

Hvilke medikamenter kan gi hypoglycemi eller ketoacidose og skal nulles operasjonsdagen eller lenger ved faste?

 • Sulfonylurea nulles operasjonsdagen
 • Repaglinin (NovoNorm) nulles operasjonsdagen
 • SGLT-2-hemmer; glifloziner (Jardiance, Forxiga) nulles tre dager + operasjonsdagen ved større kirurgi. Nulles operasjonsdagen ved dagkirurgi eller inngrep med kort forventet fastetid (ett måltid mistes). Se også link ovenfor. Husk full tre dagers pause dersom pasienten skal gjennom tarmtømming før kirurgi.
 • Det finnes flere kombinasjonsmedikamenter mot diabetes type II. Vurder seponering ut fra enkeltkomponenter.

 

Hvilke medikamenter kan tas morgenen før kortvarige inngrep også dersom pasienten faster?

 • Metformin (Pauses hvis pasientens nyrefunksjon kan påvirkes eller det skal gis kontrastmiddel.).
 • DPP-4-hemmere; gliptiner (Xelevia, Januvia, Galvus, Onglyza, Trajenta)
 • GLP-1-analoger; glutider/eksenatider/lixisenatider (Victoza, Trulicity, Byetta, Bydureon, Lyxumia)
 • Piogliazon (Actos)

 

Insulin:

 • Insulin med lang virketid doseres én gang i døgnet, enten kveld eller morgen (Tresiba, Lantus, Levemir, Toujeo): Siste dose før operasjon reduseres med 20-25%.
 • Insulin med middels lang virketid doseres gjerne to ganger i døgnet (eks Insulatard): Kveldsdose som vanlig. Halv morgendose før kortvarig kirurgi dersom ikke hypoglykém.
 • Pumpe med hurtigvirkende insulin (2 timers forsinkelse i forhold til innstilt insulin): Basalinfusjon reduseres med 20-25% morgenen før kortvarig kirurgi.
 • Hurtigvirkende insulin/måltidsinsulin tas i utgangspunktet ikke operasjonsdagen under faste. Små subcutane doser kan brukes mot hyperglykemi i enkelte tilfeller.

 

Husk detaljert ordinasjon i Orbit!

Større kirurgi 

Ved større kirurgi må pasienten forvente å miste flere måltider. Pasienten bør være først på det elektive programmet.

 

Ved diabetes type II skal ingen faste diabetesmedikamenter gis morgenen operasjonsdagen.

 

Ved diabetes type I:

 • Basalinfusjon i insulinpumpe kan gå som vanlig gjennom natten. Morgenen operasjonsdagen reduseres basalinfusjonen med 20-25%. Alternativt stoppes pumpen og glucose/insulininfusjon startes ved behov.
 • Langtidsvirkende insulin som tas én gang om dagen, enten kveld eller morgen (Tresiba, Lantus, Levemir, Toujeo): Siste dose før operasjon reduseres med 25-50%.
 • Langtidsvirkende insulin som doseres to ganger i døgnet (eks Insulatard): Kveldsdose som vanlig. Morgendosen operasjonsdagen nulles.

 

Postoperativt seponeres glucose/insulininfusjon i forbindelse med et måltid. Pasienter som behandles med insulinpumpe starter med denne 1 time før glucose/insulininfusjon seponeres. Pasienter som behandles med bolus langtidsvirkende insulin, må få en bolus 2-3 timer før glucose/insulininfusjon seponeres.

 

Når pasienten utskrives fra postoperativ avdeling til sengepost, må anestesilege skrive videre dosering av diabetesmedikamenter på postoperativ kurve. Dersom pasienten overflyttes sengepost med glukose-insulininfusjon, må anestesilege også tidfeste på postoperativ kurve når infusjonen skal seponeres.

Behandling med glucose/insulin-infusjon 

50 IE hurtigvirkende insulin (Actrapid/Humalog/NovoRapid/Insulin lispro Sanofi)) blandes i 500ml glucose 50mg/ml. Ferdig blandet infusjon er holdbar i 24 timer. Må beskyttes mot direkte sollys, temperatur må ikke overstige 25 grader. Før infusjonen startes, skal ca 50 ml ferdig blandet væske renne gjennom infusjonssettet for å mette slangene med insulin.

 

Infusjonshastighet dagtid (kl 08-22)

Blodsukker Infusjonshastighet
< 4 mmol/l 0 ml/time
4-7 mmol/l 10 ml/time
7-10 mmol/l 15 ml/time
10-13 mmol/l 20 ml/time
13-18 mmol/l 30 ml/time
> 18 mmol/l 40 ml/time

 

Infusjonshastighet natt (kl 22-08)

Blodsukker Infusjonshastighet
< 4 mmol/l 0 ml/time
4-7 mmol/l 5 ml/time
7-10 mmol/l 10 ml/time
10-13 mmol/l 15 ml/time
13-18 mmol/l 20 ml/time
>18 mmol/l 30 ml/time