Ikke-infeksiøse interstitielle lungesykdommer

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Bjørg Abrahamsen


Definisjon 

Tilstander hvor lungeparenkymet affiseres diffust, som oftest bilateralt, f.eks. sarkoidose, idiopatisk interstitiell pneumoni (IIP), vaskulitter, lungeaffeksjon ved bindevevssykdommer, hypersensitivitetspneumonier, ARDS, eosinofil pneumoni, kryptogen organisert pneumoni (COP).

Diagnostikk 

Diagnostikk ved innkomst

Anamnese: Medikamenter, yrke, husdyr og eksponeringsforhold for diverse agens (inkludert røykeanamnese) på fritid eller arbeid.

Akutt eller snikende debut? Dyspné-score (NYHA)

Arterielle blodgasser.

SR, hvite m/diff, CRP, kreatinin, elektrolytter og urin stix.

Rtg og CT thorax.

 

Videre utredning

ANA, revmatoid faktor (RF), eosinofile, S-ACE (sarkoidose), s-Ca, ANCA, evt. antistoffer mot spesifikke agens.

Spirometri, TLCO, evt. BodyBox og ergospirometri.

Vurderes for bronkoskopi med prøvetaking.

Videre oppfølging i regi av lungespesialist.

 

Differensialdiagnoser

Lungestuvning, karsinomatose, miliær tuberkulose, Pneumocystis jirovecii infeksjon, og andre infeksjoner med bilateral lungeaffeksjon (f.eks. Mycoplasma pneumoniae)

Behandling 

Avhengig av endelig diagnose.

Oppfølging 

I regi av lungeavdelingen.