Pankreatitt

15.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Gastromedisinsk avdeling


Generelt 

Pasienter kan komme inn til mottak som medisinske pasienter under andre diagnoser som Angina/UAP/AMI/ GI-blødning.

 

Kontakt gastrokirurgisk vakt ved mistanke om pankreatitt.

Årsaker 

Mye usikkerhet om eksakt patogenes men vanligste årsaker er alkohol eller gallestein. Mer sjeldne årsaker er hypertriglyceridemi, hyperkalsemi, Post-ERCP, legemidler (azatioprin, 5-ASA glukokortikoider, diuretika, NSAID, ASA mfl.), infeksjoner, røyking, iskemi, trauma og etter åpen kirurgi, sepsis.

Klinikk 

Akutt: Mild eller alvorlig – med eller uten systemiske komplikasjoner og organsvikt

 

Konstante belteformede epigastriesmerter, evt. utstråling mot rygg, evt. peritonitt. Ved gallesteinsindusert pankreatitt ofte mer akutt debut og evt. mer lokalisert til høyre øvre kvadrant evt. ikterus. Kvalme og oppkast. Iblant lindring i fremoverbøyd stilling. Hypotensjon, dyspné.

 

Kronisk: Oftere måltidsrelaterte epigastriesmerter med evt. utstråling rygg. Progressiv sykdom med etter hvert mer kontinuerlige smerter. Eksokrin og endokrin dysfunksjon som steatoré diabetes sent i forløp.

Diagnostikk 

Imrie-skår: I vurdering av mild eller alvorlig pankreatitt benyttes følgende kriterier der mer enn 3 positive kriterier i løpet av de første 48 timene indikerer alvorlig sykdom: pO2 < 7,5 kPa, hvite > 15 x 109/L, glukose > 11 mmol/L (ikke diabetiker), urea > 16 mmol/L, LD > 600 U/L, ASAT > (100 U/L) 2 ganger øvre normalgrense, Ca < 2 mmol/L, albumin < 32 g/L, alder > 55 år.

 

Klin. kjem: Pancreasamylase (3 ganger øvre normalgrense), Lipase, Hb, Hvite, CRP (over 150 innen 48 t, vurder alvorlig pankreatitt), Trc, Glukose, Na, K, Ca, Urea, kreatinin, albumin, ASAT, ALAT GT, ALP (særlig høy ved gallestein), LD, bilirubin, ABG, lipidstatus inkl. triglyserider, Blodkultur ved mistanke om sepsis.

 

Øvrige undersøkelser: EKG og Troponiner (differensialdiagnostikk), rtg thorax (pleuravæske, ARDS utvikling), CT abdomen (tidlig kun differensialdiagnostikk, ellers senere.), UL av lever/galleveier/pancreas, MRCP.

Behandling 

ERCP ved alvorlig pankreatitt og mistanke om blokkerende sten og/eller kolangitt.

 

Mild pankreatitt med lite affisert allmenntilstand.

Smertestillende (f. eks. Ketorax) Rikelig væske, korreksjon av elektrolyttforstyrrelser, Symptomstyrt oppstart av oral ernæring, evt. sonde. O2-tilførsel ved behov, kvalmestillende.

 

Alvorlig pankreatitt med organpåvirkning og affisert allmenntilstand

Behandling på intensivavdeling – kontakt kirurg og anestesi, væskeresuscitering, O2, timediurese, ventrikkelsonde, evt. antibiotika, pressorer, ernæringsonde, evt. jejunalsonde, oftest CVK, evt. parenteral ernæring.

Referanser