Funksjonssvikt

20.05.2022Versjon 0.2

Bakgrunn 

 • Akutt og subakutt funksjonssvikt indikerer nyoppstått eller forverret sykdom hos eldre og skrøpelige
 • Svikt i dagliglivets funksjoner (ADL-funksjoner) er en vanlig sykdomspresentasjon
 • Pasientene er ofte multimorbide, og årsaken til funksjonssvikten kan være sammensatt. Symptomene er ofte diffuse og generelle
 • Funksjonssvikt er en viktig prognostisk faktor, som predikerer økende funksjonstap og død
 • Grundig gjennomgang inkludert klinisk undersøkelse, laboratorieprøver, kognitiv vurdering, legemiddelgjennomgang, samt fokus på aktivitet/rehabilitering og ernæring er nødvendig for å avdekke årsaker og optimalisere behandling

Definisjon 

 • Akutt funksjonssvikt: Tap av funksjon utvikles i løpet av 1 uke
 • Subakutt funksjonssvikt: Tap av funksjon utvikles i løpet av 1 uke til 3 måneder
 • Kronisk funksjonssvikt: Tap av funksjon strekker seg utover 3 måneder
 • Akutt funksjonssvikt er ofte et tegn på reduserte organreserver, og kommer gjerne på toppen av en kronisk funksjonssvikt. Funksjoner som er svekket fra før rammes mest
  • Redusert mobilitet
  • Falltendens
  • Dehydrering/underernæring
  • Kognitiv svikt
  • Inkontinens
 • Ved kronisk funksjonssvikt er ofte både demens og kronisk somatisk sykdom en del av bildet

Årsaker 

Tabell 1. Noen vanlige årsaker til akutt og subakutt funksjonssvikt

 

Infeksjoner Urin, luftveger, hud, sepsis. Feber kan mangle
Hjerneslag Ved atypiske hjerneslag, særlig i bakre skallegrop kan hemiparese
mangle, og pasienten får balanseproblemer
Kardiologisk (infarkt, arytmi, svikt) Brystsmerter kan mangle
Lungeemboli Hypoksi/dyspné uten annen god forklaring
Nyresvikt Ødemer, kløe, uttalt slapphet
Anemi Blek, slapp. Blødning?
Metabolske forstyrrelser Dehydrering, blodsukker, elektrolytter, syre-base, tyroideastatus
Skader Bekkenbrudd, kompresjonsbrudd, innkilt lårhalsbrudd, subduralt
hematom
Depresjon Atypisk presentasjonsform hos eldre, næringsvegring.
Urinretensjon/obstipasjon Blæreskanning, palpasjon av abdomen inkludert
rektaleksplorasjon, avføringslister
Malignitet Palpable tumores/lymfeknutesvulst, anemi, positiv hemofec etc.
Medikamentbivirkning eller alkoholbruk Alkohol/medikamentanamnese

Symptomer 

Se DEFINISJON

Anamnese 

 • Funksjonsnivå før det aktuelle
 • Kartlegging av eventuell, kronisk endeorgansykdom (nyre, hjerte, hjerne, lunger, lever)
 • Hjemmeforhold (for korttidspasienter)
 • Sykehistorie og medikamentbruk
 • Akutt/gradvis debut, varighet
 • Presentasjonsform
  • Ernæringssvikt, dehydrering
  • Redusert gangfunksjon/falltendens
  • Forvirring/delirium
  • Sviktende egenomsorg/hygiene, urininkontinens

Utredning 

 • Tester nevnt under dette punktet er tilgjengelige via aldringoghelse.no
 • Akutt funksjonssvikt hos eldre må sees på som en sykdomspresentasjon, og ikke bare et uttrykk for økt pleiebehov. Utredningen krever bred erfaring og kompetanse. Sykehusinnleggelse ved geriatrisk avdeling kan være nødvendig; konferer gjerne med erfaren kollega eller geriater
 • Ved kronisk funksjonssvikt, spesielt hos langtidspasienter med kognitiv svikt, bør en prøve å unngå sykehusinnleggelse
 • Grundig klinisk undersøkelse inkludert nevrologisk status
 • Vurdering av ADL-funksjon
  • Barthels ADL-indeks
  • Lawton & Brody (IADL og PADL)
 • Vurdering av kognitiv funksjon
  • 4AT
  • Mini Mental Status (MMSE-NR)
  • Klokketest
 • Vurdering av depresjon
  • Cornell skala
  • Geriatrisk depresjonsskala (GDS)
 • Vurdering av motorisk funksjon og fallfare
  • Ganghastighet
  • Timed-up-and-go (TUG)
  • Ortostatisk blodtrykksmåling
 • Ernæringsstatus
  • Følg kommunens retningslinjer for kostsamtale og ernæringstiltak
  • Vektutvikling/BMI
  • Mini Nutritional Assessment (MNA)
  • Sopp i munnhule/svelg
  • Medikamentbivirkninger; særlig knyttet til antibiotikabruk
 • Bred blodprøveutredning inkludert hematologi, elektrolytter, leverprøver, nyrefunksjon, inflammasjonsmarkører og konsentrasjonsmålinger av aktuelle medikamenter. Ta utgangspunkt i «standard blodprøvesett langtid» og tilpass prøvetaking til det kliniske bildet
 • Legemiddelgjennomgang
  • Legemiddelbivirkninger kan alene utløse funksjonssvikt
 • Andre aktuelle undersøkelser avhengig av klinikk
  • EKG
  • Urinstiks + evt. dyrkning
  • Blæreskanning
  • Hemofec
  • CT caput
  • Røntgen toraks
  • Røntgen columna, bekken, hofte

Generelle behandlingsprinsipper 

 • Behandle utløsende årsak(er)
 • Forebygge og behandle komplikasjoner, som f.eks. luftveis- og urinveisinfeksjoner, trykksår, tromboser og delirium
 • Redusere/hindre ytterligere progresjon av funksjonssvikten parallelt med diagnostikk og behandling
  • Tidlig mobilisering
  • Optimal oksygenering
  • Optimal hydrering, føre drikkeliste
  • Korreksjon av eventuelle elektrolyttforstyrrelser
  • Legemiddelgjennomgang