Jetventilasjon

21.10.2022Versjon 1.3

Indikasjon 

Mikrolaryngoskopi og laserkirurgi hvor ordinær eller mlt tube er til hinder for kirurgi. Til jetventilasjon kan man enten bruke et vanlig sugekateter eller dobbeltlumenkateter (Laser Jet kateter). Uansett er luftveien ubeskyttet! Sugekateter brukes både til barn (Ch 08 - blått) og voksne (Ch 10 - svart). Dobbeltlumenkateteret har en diameter omtrent som en vanlig tube nr. 3, det er 40 cm langt og best egnet til voksne pasienter. Ved laserkirurgi må Laser Jet kateter kun brukes i forbindelse med CO2-laser.

 

Jetventilatoren drives av en oksygen-/luftblanding. Lufttrykket ved kateterspissen er høyt. For å unngå vevskader må korrekt plassering verifiseres før ventilasjonen startes. Intrapulmonalt trykk er lavt, det er påvist økende arteriovenøs shunting i lungene etter 30 minutter. Metoden er derfor uegnet ved langvarige inngrep, nedsatt lungefunksjon og adipositas. Ved uttalt luftveisstenose er det fare for air trapping. Sjekk alltid at det er fri luftvei. Kontroller også at det er tilfredsstillende thoraxbevegelser under hele prosedyren særlig ved lavfrekvent ventilasjon (< 50/min). Ved bruk av Laser Jet kateter eller prosedyrer > 45 min anbefales fukting av oksygen-/luftblandingen med sterilt vann (se instruks som finnes på jetventilatoren). Kontroll av arterielle blodgasser ved prosedyrer > 45 min og hos barn: For å øke PaO2 må man øke FiO2, for å redusere PaCO2 må driving pressure (DP) økes. Nb ved bruk av laser må FiO2 justeres ned til under 30%.

 

For å redusere risiko for barotraume skal trykkbegrensningen – både Pause Pressure (PP) og Peak Inspiratory Pressure (PIP) – settes så lavt som mulig, hhv. 10 og 15 mbar. PIP kan kun måles gjennom dobbellumenkateter (Laser Jet kateter). Ved mistanke om barotraume tas ev. rtg. thorax.

Forberedelser 

Utfør alltid funksjonskontroll av jetventilatoren før bruk, det tar ca. 15 minutter. Fukting (Humidity) må være på. Se egen bruksanvisning for dette ved apparatet.

Gjennomføring 

Sugekateter

Koble jetslangen fra ”Jet” på apparatet til den ene enden av en spesialadapter (fås av operasjonsspl.). Til den andre enden av adapteren kobles sugekateteret. Operatøren setter først ned mikrolaryngoskopet og deretter adapteren med kateter. Når han gir klarsignal kan ventilasjonen starte. Ccm (Cycles per Minute) bør være > 100. Standard inntsilling er 150.

 

Monitorering

EKG, PP, SaO2 og FiO2, transcutan CO2


Dobbeltlumenkateter

Pas. intuberes oralt med Laser Jet kateteret som blir liggende bak mikrolaryngoskopet under operasjonen, dette gjøres ofte av ØNH legen. Vær sikker på at det er fri luftvei før jetventilasjon startes, bruk for eksempel svelgtube. Ved Ccm < 100 bør luftveistrykket (PIP) måles kontinuerlig. Koble slangen fra ”Jet” på apparatet til blå luerlock-connector (ventilasjon og PP-måling) og slangen fra ”Proximal” på apparatet til den andre luerlock-connectoren (måler PIP).

 

Monitorering

Thoraxbevegelser, EKG, PP, PIP, SaO2, FiO2, transcutan CO2.

Avslutning 

Stopp jetventilasjonen før kirurgen fjerner mikrolaryngoskopet. Ekstuber pas. og gå over til konvensjonell ventilasjon på maske eller via tube. Etter bruk må jetventilatoren settes i STOP-modus før den slås av.

 

Standardinnstilling av jetventilator

 

Voksne

Barn

Drivtrykk (DP)

1-2 atm.

Start med 0,2 atm, øk gradvis til det er tilfredsstillende ventilasjon.

Frekvens (Ccm)

100

100

Inspirasjonstid

50 %

50 %

Komplikasjoner 

Vær obs på barotraume med pneumothorax, CO2 retensjon og laryngspasme