Blodtransfusjoner

31.10.2022Versjon 1.4Forfatter: John Clarke-Jenssen

Generelt 

Blodtransfusjoner er farlig og bør i størst mulig grad unngås. Historisk sett har mellom 30-50% av elektive ortopediske pasienter mottatt allogene blodtransfusjoner (Blodbank blod). Målet for avdelingen bør derfor være å minimere antallet blodtransfusjoner, uten å utsette pasienten for en anemi som gir økt risiko.

Strategier for å redusere behovet for blodtransfusjon 

 • Optimalisere elektive pasienter Pasienter med Hb ≥ 14 vil sannsynligvis ikke trenge transfusjoner. Et alternativ er å gi jerntilskudd iv. 2-3 uker før kirurgi. Syntetisk erytropetin (EPO) er et alternativ for pasienter som ikke har jernmangelanemi.
 • Traneksamsyre (Cyclocapron) 1-3 g ved operasjonsstart (Alternativt rett før blodtomheten slippes). Bør brukes ved alle inngrep der man forventer blødning over 500 ml
 • Ved antatt blodtap over 1 l bør Cellsaver vurderes benyttet.
 • Hypotensiv kirurgi.

Transfusjonsgrenser 

Tranfusjonsgrenser er ment som en veiledning og må selvfølgelig vurderes sammen med pasientens symptomer. Basert på litteraturen anbefaler man følgende tranfusjonsgrenser:

 • Friske pasienter Hb < 7 g/dL
 • Friske pasienter over 65 år Hb < 8 g/dL
 • Pasienter med etablert hjerte/kar sykdom Hb <10 g/dL

Komplikasjoner 

 • Febrile transfusjonsreaksjoner er sjeldne (1/250 000) men potensielt farlige og hvis mistenkt skal transfusjonen stoppes umiddelbart.
 • Blodsmitte og bakteriekontaminasjon er også meget sjeldne men alvorlige komplikasjoner til blodtransfusjoner.
 • Postoperative infeksjoner er vist å forekomme hyppigere hos pasienter som har mottatt allogen blodtransfusjon. Dette gjelder både generelle infeksjoner som UVI og pneumoni samt postoperative sårinfeksjoner.

Referanser 

 • Håndbok i transfusjonsmedisin. Helsedirektoratet. 2009.
 • Carless PA, et Al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010.
 • Murphy MF. Transfusing blood safely and appropriately. BMJ 2013:347; 1-12
 • Taam J. et Al. Current evidence and future directions of Tranexamic acid use, efficacy and dosing for major surgical procedures. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2020:34;782-790