Divertikulitt

20.05.2022Versjon 0.1

Bakgrunn 

 • Divertikulitt er en akutt inflammasjonstilstand med utgangspunkt i colondivertikler
 • Forekomsten av colondivertikler øker med alder, og sees hos cirka 50% av alle 70-åringer
 • 10-20 % av dem med colondivertikler utvikler én eller flere episoder med divertikulitt

Klinikk 

 • Magesmerter
  • Oftest i venstre, nedre kvadrant, svarende til colon sigmoideum, men kan også oppstå i andre deler av abdomen. Ofte kolikkpreg, med lindring ved avføring
  • Som regel ikke hyperakutt, men gradvis innsettende over flere dager
 • Lavgradig feber er vanlig, men kan mangle
 • Endret avføringsmønster, eventuelt rektalblødning
 • I sjeldne tilfeller (< 10 %)
  • Perforasjon med peritonittutvikling, dekket perforasjon med abscedering, fistulering til hud/viscera eller ileus

Etiologi 

Som regel polymikrobiell gastrointestinal flora – aerobe gram negative staver, anaerober, streptokokker, enterokokker

Diagnostikk 

 • Klinikk
 • CRP, leukocytter med differensialtelling, andre blodprøver etter klinisk skjønn
 • CT abdomen er aktuelt i forbindelse med alvorlig forløp og innleggelse i sykehus
 • Obs! Cancer coli er en viktig differensialdiagnose, spesielt ved lavgradig forløp

Behandling 

 • Omsorgsnivå og indikasjoner for behandling
  • Pasienter uten underliggende sykdom og med beskjedne symptomer kan initialt observeres uten antibiotika
  • Ved moderat sykdom kan behandling startes med antibiotika peroralt, flytende føde og analgetika
  • Alvorligere sykdom kan enkelte ganger også behandles i sykehjem, dersom både intravenøs antibiotika/væskebehandling og hyppige kliniske observasjoner kan gjennomføres
  • Ved abdominal sepsis eller alvorlige komplikasjoner bør pasienten legges inn i sykehus dersom dette er hensiktsmessig utfra totalsituasjonen
  • Antibiotikabehandling, se tabell 1

 

Tabell 1. Antibiotikabehandling ved divertikulitt

Indikasjon Medikamenter* Dosering Varighet Kommentarer
Standardregime ved moderat sykdom Trimetoprim-sulfa (Bactrim®) po.
+
Metronidazol po.
2 tbl x 2

500 mg x 3
5-7 dager Obs. nyrefunksjon ved bruk av trim/sulfa, kan erstattes av ciprofloksacin ved GFR < 30. Amoksicillin har relativt dårlig empirisk dekning mot flere aerobe gram negative mikrober, men kan forsøkes i stedet for trim/sulfa eller ciprofloksacin ved mildt forløp og kontraindikasjon mot disse
Standardregime ved alvorlig sykdom Cefotaksim iv.
+
Metronidazol po./iv.


eller

Piperacillin-tazobactam (Tazocin®) iv.
1-2 g x 3

500 mg x 3 po./
1,5 g x1, deretter 1 g x 1 daglig

4 g x 3
5-7 dager Enkelte kan behandles på ressurssterke sykehjem, ellers er hovedregelen sykehusinnleggelse dersom hensiktsmessig utfra totalsituasjonen


Piperacillin-tazobactam er ikke tilgjengelig på alle sykehjem og må eventuelt bestilles inn. Eventuell bruk bør diskuteres med erfaren kollega eller infeksjonsmedisiner
Ved penicillin- straksallergi eller kontraindikasjon mot TMP-STX Ciprofloksacin (Ciproxin ®) po./iv.

+
Metronidazol po./iv.
500 mg x 2 po./
400 mg x 2 iv.

500 mg x 3 po./
1,5 g x1, deretter 1 g x 1 daglig
5-7 dager Både ciprofloksacin og metronidazol absorberes svært godt fra GI-traktus, og gis peroralt dersom mulig.
Obs. CNS-bivirkninger av ciprofloksacin

*Tilstreb så smalspektret behandling som mulig, unngå unødig bruk av spesielt ciprofloksacin og kefalosporiner