Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Total-CO2 (tCO2), P

28.01.2022Versjon 2.5

Bakgrunn 

Total-CO2 er uttrykk for summen av alle former for CO2 i plasma. CO2 reagerer med vann etter følgende ligning:

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 ⇌ H+ + HCO3 ⇌ 2H+ + CO32–

 

Ved fysiologisk pH er total-CO2 i praksis summen av fysikalsk løst CO2 og bikarbonat, da mengden karbonsyre, karbonat og hemoglobinbundet CO2 er neglisjerbar. pCO2 på 5,3 kPa i blod tilsvarer CO2 på 1,2 mmol/L. Selv ved ekstrem hyperkapni vil mengden fysikalsk løst CO2 utgjøre maksimalt 3–4 mmol/L. Dermed er total-CO2 et indirekte mål på bikarbonat. Analysering av total-CO2 lar seg imidlertid automatisere og er derfor arbeidsbesparende sammenlignet med bikarbonatanalysen som inngår i vanlig blodgassanalyse. Total-CO2 har også langt bedre holdbarhet og kan derfor benyttes i primærhelsetjenesten.

Indikasjoner 

Screening og monitorering av metabolske syre-baseforstyrrelser, særlig hos pasienter hvor det ikke kreves arterieblod for dette formålet, f.eks. pasienter med kronisk nyresvikt, diabetes mellitus, elektrolyttforstyrrelser e.l. Beregning av aniongap.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse:
Ingen.

 

Prøvemateriale:
Serum eller heparinplasma. Prøveglasset må fylles helt opp og sentrifugeres senest innen 2 timer.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe mmol/L Ref.
< 15 d 5–20 1
15 d–11 md. 10–24 1
1–4 år 14–24 1
5–17 år 17–28 1
Voksne 22–30 2

 

Kommentarer:

Referanseområdene for barn er hentet fra CALIPER, og er basert på analyser utført på friske multietniske barn i alderen 0–18 år. (Metode: Abbott Architect). Metodeforskjeller kan forekomme.

Figuren er gjengitt fra https://caliper.research.sickkids.ca/#/ med tillatelse.

Tolkning 

I fravær av respiratorisk forstyrrelse vil normal total-CO2 utelukke alvorlig syre-baseforstyrrelse. Økt total-CO2 vil indikere økt BE og metabolsk alkalose, og redusert total-CO2 vil indikere redusert BE og metabolsk acidose.

 

Høye verdier

Metabolsk alkalose. Respiratorisk acidose, metabolsk kompensert.

 

Lave verdier

Metabolsk acidose. Respiratorisk alkalose, metabolsk kompensert. Total-CO2-verdier < 10 mmol/L skyldes metabolsk acidose da metabolsk kompensasjon ikke medfører så lave verdier.

 

Se for øvrig bikarbonat.

 

Feilkilder

Manglende fyllning av prøveglasset (avvik opptil 3 mmol/L ved delvis fylte prøveglass). Manglende eller for sen sentrifugering. Eksponering for luft (korken må derfor holdes på fram til analysering).

Referanser 

1. Colantonio DA, Kyriakopoulou L, Chan MC, Daly CH, Brinc D, Venner AA et al. Closing the Gaps in Pediatric Laboratory Reference Intervals: A CALIPER Database of 40 Biochemical Markers in a Healthy and Multiethnic Population of Children Clinical Chemistry 2012;8:5 854–868. PubMed PMID 22371482, [Metode: Abbott Architect], https://caliper.research.sickkids.ca/#/.

2. Tietz NW. Clinical guide to laboratory tests. 4th ed. Philadelphia: Sauders; 2006, modifisert.