Alvorlig blødning på KK

01.10.2020Versjon 5.1Forfatter: Britt Iren Skeide

Definisjon 

 • Estimert blodvolum (EBV) for kvinner: 60 ml/kg
 • EBV hos friske gravide i 3.trimester: 60 ml/kg pregravid vekt + 40%
 • Gravide med alvorlig preeklampsi er som regel intravasalt hypovolem, og har EBV tilsvarende ikke-gravide.

 

Alvorlig blødning ved blodtap> 40% EBV. Obs komorbiditet og fortsatt blødningsrisiko.

Massiv transfusjon = transfusjon av 5 erytrocyttkonsentrat i løpet av 3 timer eller 10 erytrocyttkonsentrat i løpet av 24 timer.

Behandling 

 • Fri luftveg. Oksygen (minst 8 L/min på maske).
 • Gode venøse tilganger (event CVK, intraossøs tilgang, blottlegging av vene).
 • Kirurgisk hemostase
 • Uterotonika ordineres av gynekolog
 • Unngå hypotermi
  • Øke romtemperatur
  • Warm-Touch
  • Lavflow ved generell anestesi
  • All væske (unntatt trombocyttkonsentrat) skal gis på blodvarmer
 • Gjenopprette intravasalt blodvolum
  • Fullblod eller komponenter (SAG: plasma: trombocytter 3 : 3 : 1)

   2 enheter fullblod finnes på operasjonsavdelingen KK. Kan gis til alle blodtyper. Samme sted finnes 1 leukocyttfiltrert SAG som brukes til nyfødte med anemi.

  • Frysetørket plasma  ("Lyoplas") finnes på KK operasjonsavdelingen. A-plasma gis til pasienter med blodtype A eller 0. AB-plasma gis til pasienter med blodtype B eller AB. På vital indikasjon kan både A og AB-plasma gis til alle blodtyper.

 • Bestill akutt transfusjonspakke
 • Opphev fibrinolyse: Tranexamsyre ("Cyklokapron") 1g iv, kan gjentas etter 4t
 • Vurder fibrinogenkonsentrat ("Riastap") 2g
 • Vurder kalsiuminfusjon.

Blodprøver 

 Lab KK 93-6644, blodbank 97-2470

 

 • "Massiv transfusjon" (Hb, TPK, haptoglobulin, bilirubin, LD, Direkte antiglobulintest) -> EDTA-glass med lilla kork
 • Pretransfusjonsundersøkelse må tas før oppstart med blodprodukter -> EDTA-glass med lilla kork
 • Blodgass -> obs laktatstigning, hypokalsemi og hyperkalemi -> glass med grønn kork ved venøs blodgass
 • "Koagulasjonsstatus" (fibrinogen, D-dimer, APTT, INR) -> Citrat-glass med blå kork
 • Tromboelastografi (TEG) -> Citrat-glass med blå kork (må leveres blodbanken innen 15 min)

 

Pretransfusjonsundersøkelse (blodtyping og screening) utføres på 45 min. Dersom antistoff påvises, må blodbanken utføre forlik (90min). En ekstra prøve til blodtyping er nødvendig dersom pasienten ikke har blodtyping fra før (nytt innstikk).

Tilkall hjelp 

 • Bakvakt anestesi (97/93-2236, mobil 93230481)
 • Spesialist i tilstedevakt (97/93-6810)
 • Konsulter event vakthavende lege i blodbanken (93-2486, mobil 93230492)

 

KK portør «løper» mellom operasjonsstuen og blodbanken. Bestill akuttoppdrag i PortørCom. Ring 97-2553 og informer om at vi vil beholde portøren frem til blødningssituasjonen er avklart.

Monitorering 

SaO2, EKG, BT (intravasalt), timediurese, temperatur

Akutt transfusjonspakke (ATP) 

Inneholder

 • 4 enheter fullblod, blodtype 0 (lavtiter). Kan gis til alle blodtyper.

Eller

 • 6 SAG,
 • 6 Octaplast
 • 2 Trombocyttkonsentrat

 

Med hver annen pakke følger det prøveglass og ferdig utfylte blodprøverekvisisjoner (inkl.TEG). Før pasientens ID og anestesilegens callingnummer på rekvisisjonene. Send prøvene omgående til blodbanken. Det lages fortløpende nye ATP. Anestesilege må ta kontakt med blodbanken når det ikke lenger er behov for flere.

 

Rekvirer analysepakken «Massiv transfusjon». Rekvisisjonsskjema og prøveglass finnes i transfusjonspakken. Etter at det er gitt fullblod til pasienter med blodtype A, B eller AB vil blodbanken levere ut erytrocyttkonsentrat av blodtype O inntil analysene i analysepakken «Massiv transfusjon» er utført.

Aorta okklusjonsballong 

Ved behov for innleggelse av aorta okklusjonsballong, kan vakthavende intervensjonsradiolog (97-7365, vakttelefon 93230493) kontaktes. Prosedyren kan gjøres på KK uten gjennomlysning. Intervensjonsradiolog har hjemmevakt på kveld/natt/helg og man må forvente 30 min fra varsling og til radiolog kan gjennomføre prosedyren på KK.

Flytting av pasient 

Ustabile pasienter bør bare flyttes dersom det er nødvendig for å sikre vitale funksjoner eller for å oppnå kirurgisk hemostase.