Voldsrisikovurdering

11.04.2018Versjon 2.0

Generelt 

 • Sjekklisten baserer seg på V-RISK-10 (Voldsrisiko sjekkliste-10)
 • Vurderingen er subjektiv og ille tallbasert
 • Ved usikkerhet eller tvil skal politiet kontaktes og bes om bistand
 • Politiet har bistandsplikt, men man må avtale når eventuell pasientundersøkelse kan gjennomføres

Sjekkliste 

Tidligere og / eller aktuell vold. Fysiske angrep (inkl. våpen) mot annen person?

 • Ja: minst 3 moderate voldshandlinger eller 1 alvorlig voldshandling
 • Kanskje/moderat: mindre alvorlige aggresjonshandlinger (spark, slag, dytting)

 

Ja            Nei            Kanskje/moderat           Vet ikke

 

Tidligere og / eller aktuelle trusler (verbal/fysisk)

 • Verbal: Utsagn, rop, trussel om å påføre fysisk skade
 • Fysisk: bevegelser og gester som varsler fysisk angrep

 

Ja           Nei            Kanskje/moderat            Vet ikke

 

Tidligere og / eller aktuell rusmisbruk

 • Ja: Pas. må ha og/ eller ha hatt rusmiddelmisbruk

 

Ja            Nei            Kanskje/moderat            Vet ikke

 

Tidligere og/ eller aktuell alvorlig psykisk lidelse

 • Vurdering av psykose (schizophreni, paranoid psykose, psykotisk affektiv lidelse, impulsiv, utagerende)

 

Ja           Nei            Kanskje/moderat             Vet ikke

 

Manglende innlevelse (empati)

 • Pasienten virker følelseskald og uten innlevelse 

 

Ja            Nei            Kanskje/moderat             Vet ikke

 

Mangler innsikt i sykdom og/eller adferd

 • Mangler innsikt i psykisk lidelse, behov for medikasjon, sosiale konsekvenser

 

Ja            Nei            Kanskje/moderat             Vet ikke

 

Mistenksomhet

 • Mistenksomhet overfor andre personer enten verbalt eller nonverbalt

 

Ja            Nei            Kanskje/moderat             Vet ikke

 

Samlet vurdering baserende på subjektiv klinisk skjønn og sjekklisten: Hvor stor er voldsrisikoen for denne pasienten?

 

 

Lav                         Moderat                         Høy

 

 

 • Politiet bes alltid om assistanse ved generell usikkerhet og ved moderat eller høy voldsrisiko