Avføringsprøver

09.02.2024Versjon 1.9Forfatter: Anne Ma Dyrhol Riise, Frank O. Pettersen og Andreas Lind

Indikasjon 

 • Mistanke om gastroenteritt med bakterier, virus eller parasitter.
 • Oppfølgingskontroll etter behandlet infeksiøs gastroenteritt.
 • Smitteoppsporing blant husholdningskontakter.
 • Mistanke om utbrudd av Norovirus hos symptomatiske pasienter.
 • Mistanke om enterovirus-meningoencefalitt.

Avføring til bakteriologisk undersøkelse 

En ertstor mengde avføring blandes med transportmediet. Sendes på spesialglass med transportmedium til MIKROBIOLOGISK AVD.

 

Se Brukerhåndbok for mikrobiologi (OUS) Fæcesprøver for ytterligere detaljer.

 

Clostridium difficile

 • Sendes i glass uten transportmedium for toksinpåvisning.
 • Ved mistanke om residiv, må prøve sendes til dyrkning på spesialglass med transportmedium. Toksin-testen vil være positiv lenge og er uegnet som behandlingskontroll.

 

Tuberkulose

 • Avføring uten tilsetning.

Avføring til parasittologisk undersøkelse 

Giardia lamblia DNA, Entamaoeba histolytica DNA og Cryptosporidium DNA

 

For andre cyster, egg og Strongyloides-larver

 • Fiksert avføring (4 % formalin, EcoFix, el.l.) eller evt. uten tilsetning (ved kort transporttid) til mikroskopi (også på Infeksjonslaboratoriet (Bygg 11, 3. et.).
 • Avføringsprøver uten tilsetning kan videresendes til Statens Serum Institut for utvidete undersøkelser: Strongyloides PCR og mikrobiom 16S/18S
 • Kroppsvarm prøve uten tilsetning for påvisning av E. histolytica trofozoitter er lite brukt, men kan utføres etter avtale (calling 581-19111).

 

Dientamoeba fragilis DNA

 • Ved klinisk mistanke hos immunsvekkede med diaré, særlig barn.
 • Avføring uten tilsetning.

 

Schistosoma sp. DNA

 • Avføring uten tilsetning

Avføring til virologisk undersøkelse 

Sendes på sterilt glass uten tilsetning for Norovirus RNA (PCR), Enterovirus RNA (PCR), Adenovirus DNA (fæces)- eller Rotavirus RNA på MIKROBIOLOGISK AVD.

 

Viktig anmerkning:

 • Enterovirus er ikke aktuelt agens ved diaréutredning, men kan være aktuelt ved mistanke om viral meningoencefalitt.
 • Undersøkelse for Adenovirus og Rotavirus er normalt ikke indisert ved diaré hos immunfriske voksne og vil ofte bli avvist, med mindre gode kliniske opplysninger er angitt. Mikrobiologisk avd. Rikshospitalet, har en Rotavirus/Adenovirus-antigentest som er aktuell ved utredning av barn eller immunsvekkede.

Oppfølging 

 • Det skal ikke tas nye avføringsprøver så lenge pasienten fortsatt har diaré.
 • Hos pasienter som tilhører en Smittefaregruppe pga. yrke eller annen aktivitet er kontrollprøver indisert før evt. friskmelding (se tabell).
  • Smittefarlige pasienter skal ikke utføre sitt yrke mens de har symptomer og før det foreligger 2 negative prøver tatt med minst 24 timers mellomrom.
  • Første prøve tas tidligst 48 timer etter symptomfrihet, deretter med 24 timers intervall; eventuelt også 1 uke etter avsluttet antibiotikabehandling.
  • Husstandsmedlemmer (også asymptomatiske) skal avgi avføringsprøve ved tyfoid- og paratyfoidfeber.
  • Det skal ikke tas kontrollprøver etter påvist Norovirus og Clostridium toxin. Prøvene kan være positiv lenge etter infeksjon og klinisk betydning er usikker.

Smittefaregrupper 

Gruppe 1

Personer i næringsmiddelindustri (inkl. serveringssteder) som kommer i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming.

 

Gruppe 2

Helsepersonell som har direkte kontakt (inkl. servering av mat) med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser f.eks. premature barn, pasienter ved intensivavd o.l.

 

Gruppe 3

Barn i førskolealder som er i institusjoner (inkl. barnehager).

 

Gruppe 4

Personer som av ulike grunner vil ha problemer med å kunne ivareta en tilfredsstillende personlig hygiene.

Kontrollprøver av smittefaregrupper 

Agens

Antall negative prøver før smittefrihet

S. Typhi

S. Paratyphi

S. dysenteriae 1

HUS-assosiert EHEC

3 negative prøver

Salmonella serotyper (andre enn tyfoid- og paratyfoidgruppen)

Shigella spp. (andre enn S. dysenteriae 1)

Vibrio cholerae

Campylobacter spp.

Yersinia enterocolitica

EIEC

2 negative prøver

 

For mer informasjon se Folkehelseinstituttet Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner - veileder for helsepersonell for detaljer.

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/19.-kontroll-og-oppfolging-av-pasie/