Analyser

BK virus DNA kvantitering

  Sendeprøve: Oslo Universitetssykehus
10.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om og screening for polyomavirus‐assosiert nefropati hos nyretransplanterte
  • Mistanke om BK virus som årsak til hemorrhagisk cystitt hos benmargstransplanterte
  • Mistanke om BK virus som årsak til ureterstriktur hos immunsupprimerte

Prøvemateriale 

EDTA-plasma

Urinprøve til virusanalyser bare ved mistanke om hemorrhagisk cystitt eller ureterstriktur.

Normalt 800 µL.

 

For andre materialer, se: BK virus DNA.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

 

Rekvisisjon

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Påvist virus DNA angis i kopier/mL.

Svartid 

1 - 3 virkedager.

Tolkning 

Kvantiterbart område: 230 kopier/mL - 23 000 000 kopier/mL.
Deteksjonsgrense: 60 kopier/mL.

For EDTA plasma:

Resultat Resultatkommentar
Negativ < 60 kopier/ml (Ikke påvist)

Positiv

< 1000 kopier/ml Lav mengde BK-virus i blod. Ingen klinisk betydning
Positiv 1000 - 10000

kopier/mL

Moderat mengde BK-virus i blod Ingen sikker klinisk betydning, men undersøkelsen anbefales gjentatt om 1 måned.
Positiv >10 000 kopier/mL Høy mengde virus i blod. Kan ha klinisk betydning

For urin:

Høy virusmengde: 10 000 000 kopier/mL.