Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Urat, U

27.07.2023Versjon 3.0

Bakgrunn 

Urat er endeproduktet fra purinmetabolismen. Urat filtreres fritt i glomeruli og mesteparten blir reabsorbert i tubuli. Høyt uratnivå i urin skyldes et høyt serumnivå, og reflekterer et høyt inntak av puriner eller økt nedbrytning av eget vev, som for eksempel ved leukemi. En høy andel pasienter med nyrestein har et høyt uratnivå i urin. Se forøvrig Urat, P.

Indikasjoner 

Urat i døgnurin:

Urat i døgnurin er generelt anbefalt. Som del av utredning ved nyrestein. Ved spørsmål om xantinuri. Kan i noen tilfeller bidra til klarlegging av årsak til hypo- og hyperurikemi.

 

Urat i spoturin:

Spoturin kan brukes der det er vanskelig å samle 24 timers urin, f eks hos barn og kan bidra til å skille akutt urinsyrenefropati fra andre årsaker til akutt nyresvikt (1).

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Instruer om korrekt samling av døgnurin. Ingen pasientforberedelse nødvendig ved spoturin.

 

Prøvetaking
Døgnurin: Første dags morgenurin kastes. Deretter samles all urin i en beholder, til og med morgenurinen dagen etter. Beholderen må stå kjølig under urinsamlingen. Døgnmengden blandes godt, volum og samletid måles og noteres på rekvisisjonen, og det tas ut 5 mL som sendes laboratoriet for analyse.

Spoturin: 2 mL urin. Både u-urat og u-kreatinin bestilles.

Veiledende referanseområder 

Døgnurin:

Aldersgruppe mmol/døgn Referanser
≥18 år 1,5 - 4,4

2

 

 

Sporurin urat/kreatinin ratio

Aldersgruppe mmol/mmol Referanser
0 - < 6 måneder ≤1,6

 


3,4,5
6 - < 12 måneder ≤1,5
1 - < 2 år ≤1,4
2 - < 3 år ≤1,3
3 - < 5 år ≤1,1
5 - < 7 år ≤0,8
7 - < 10 år ≤0,6
10 - < 14 år ≤0,5
14 - < 18 år ≤0,4
≥ 18 år ≤0,5

 

 

Her er kreatinin målt med Jaffè-metoden, som måler noe høyere (omkring 20 mmol/L) enn enzymatiske metoder.

Urinutskillelsen av urat avhenger av kost, vevsnedbrytning, glomerulus- og tubulusfunksjon i nyrene, og kan hemmes ved bruk av enkelte medikamenter, f.eks. tiazider, betablokkere, acetylsalisylsyre, ACE-hemmere og cyclosporin. Konferer lokalt laboratorium for referanseområder.

Tolkning 

Døgnurin

Høye verdier sees ved økt produksjon av urat, og ved behandling med urikosurika (som øker den renale urinsyresekresjonen; probenecid, lesinurad).

 

Lave verdier sees typisk ved xantinuri (mangel på xantinoksydase, som katalyserer omdanning av xantin til urat) og ved behandling med allopurinol (som hemmer xantinoksydase) (7).

 

Spoturin

U-urat/u-kreatinin >1 taler for at nyresvikten er sekundær til hyperurikemi (urinsyrenefropati), mens u-urat/u-kreatinin < 0,75 tyder på at det er in annen årsak til nyresvikten (8).

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 4,3 % ved en konsentrasjon på 0,5 mmol/L
Intraindividuell biologisk variasjon: 16,8 % (6)
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 17,3 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager–måneder. Tallene gjelder for måling av døgnurin.

For laboratoriet 

Referanseområdene er veiledende, varierer i forhold til kost og metode for kreatininanalyse. Her er kreatinin målt med Jaffè-metoden, som måler noe høyere (omkring 20 mmol/L) enn enzymatiske metoder. Denne forskjellen er imidlertid ikke konstant over hele kreatinin måleområdet og det er derfor ikke mulig å korrigere ift enzymatisk metode.

Referanser 


  1. Rifai N, Horvath AR, Wittwer CT. Tietz Textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 6.utg.St Louis;Elsevier Saunders;2018
  2. Pocket Companion to Brenner and Rector's The Kidney (Eighth Edition), 2011
  3. Kaufman JM, Greene ML, Seegmiller JE. Urine uric acid to creatinine rtio--a screening test for inherited disorders of purine metabolism. Phosphoribosyltransferase (PRT) deficiency in X-linked cerebral palsy and in a variant of gout. J Pediatr. 1968 Oct;73(4):583-92. doi: 10.1016/s0022-3476(68)80274-4. PMID: 5678000.
  1. Matos V et al. Urinary Oxalate and urate to creatinine ratios in a healthy pediatric population.Am J Kidn Dis 1999;34(2):1-6.
  2. Moriwaki Y, Yamamoto T, Takahashi S, Yamakita J, Tsutsumi Z, Hada T. Spot urine uric acid to creatinine ratio used in the estimation of uric acid excretion in primary gout. J Rheumatol. 2001 Jun;28(6):1306-10. PMID: 11409124.
  3. Westgard, QC. Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation. http://www.westgard.com/biodatabase1.htm
  4. Nilsson-Ehle, P. Laurells klinisk Kemi i praktisk medicin. 8ed. opplag. 2012
  5. https://www.uptodate.com/contents/uric-acid-renal-diseases?search=uric%20acid&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2