Plan videre

16.05.2023Versjon 0.7

Generelt 

 • Ingen forlater traumeteamet før det er avtalt og klarert med teamleder.
 • Minst én sykepleier fra AKM følger pasienten gjennom utredningsprosessen
 • Teamleder oppsummerer skadene, bestemmer videre behandling og hvor pasienten skal, og informerer teamet om dette før pasienten forlates.
 • Teamleder beslutter pasientens avdelingstilhørighet. Denne avdelingen har et hovedansvar i oppfølging av pasienten videre.
 • Teamleder er ansvarlig for samtale med pasient og pårørende
 • Tertiær traumeundersøkelse (ny topp til tå) skal utføres og dokumenteres utført i DIPS før utskrivelse (Dersom pasienten ligger på sengepost er dette utskrivende avdelings visittgående lege sitt ansvar)
 • Se under, for traumevisitt i regi av traumebakvakt på intensiv/postoperativ/brannskaden
 • Helse Vest har bestemt at pressemelding ikke lenger fylles ut, av hensyn til personvernet til pasienten.

Supplerende radiologi 

Husk å begrense antall personer på CT-manøverrommet! Det skal være arbeidsro!

 

Vanligvis vil det være tilstrekkelig at teamleder og evt. traumebakvakt, anestesilege eller -sykepleier, samt sykepleier og loggfører fra Akuttmottak er tilstede. Øvrige teammedlemmer venter på traumestuen til de dimmitteres av teamleder og kan kalles inn ved behov.

 

Indikasjon for CT caput og cervikalcolumna:

Se kapittel om Hodeskader og Cervikalcolumna

 

Indikasjon for CT-thorax og CT-abdomen+bekken:

Disse us. er ikke obligatoriske til alle pasienter som mottas med traumeteam. Ved kliniske funn, radiologiske funn eller symptomer på skade i trunkus og eller columna/bekken tas CT-thorax og/eller CT-abdomen+bekken. Radiolog + traumeleder avgjør utifra CT-abdomen om det skal tas «seinserie urinveier».

 

Pasienter som overflyttes fra annet sykehus:

Det tas rtg thorax som del av traumemottaket. CT tatt før overflyttingen skal overføres til HUS og granskes av radiolog ved HUS: Dersom de er av akseptabel kvalitet, er det ikke obligatorisk med nye CT-undersøkelser. Nye CT-undersøkelser gjøres dersom bildene fra forrige sykehus ikke er tilgjengelige, ikke er av akseptabel kvalitet, eller på klinisk mistanke om endret status siden forrige CT.

Barn

Strengere indikasjon for CT pga strålefare.

 

Gravide

Strengere indikasjon for CT abdomen pga strålefare.

 

Pas på antikoagulasjon

Lavere terskel for CT pga blødningsfare

 

Overvektige pasienter

Lavere terskel for CT-abdomen+bekken pga vanskelig klinisk undersøkelse /FAST.

 

CT traume blødningsprotokoll, CT angiografi, angiografi, stenting, embolisering

Disse undersøkelsene/behandlingene rekvireres i samråd med bakvakt traume og radiolog:

 • CT traume blødningsprotokoll
 • CT angio halskar
 • CT-angio aorta
 • CT-angio ueks og overeks
 • Intervensjonsbehandling dvs angiografi, stentgraft og embolisering:
  • bakvakt traume kontakter vakthavende intervensjonsradiolog.

 

Røntgen ved skuddskader

 

Formål:

Kartlegge prosjektiler i kroppen.

 

Pasientforberedelse:

Skuddhullene telles av traumeleder.

Skuddåpninger merkes med binders teipet til huden før røntgen tas.

Binders skal peke opp fortil på pasienten og ned bak på pasienten.

Binders henger på veggen ved hodeenden på "Traume2".

 

Projeksjoner:

Organer kan være skadet langt unna den gjenværende sårhulen.

Ved skuddskader mot trunkus tas:

 • Nakke/hals front
 • Thorax front
 • Abdomen front
 • Bekken front

Ved funn av prosjektil tas også sidebilde av aktuelt område.

 

Antall skuddåpninger er lik antall skudd inntil røntgen beviser det motsatte.

Antall skuddåpninger og prosjektiler på røntgen skal være et partall. Hvis det ikke er det, kan man ha oversett et prosjektil som ligger langt unna innskuddsstedet.

Et gjennomgående skudd vil gi to hull, men ikke funn av prosjektil.

Observasjon? 

 • Intensiv: Hardt skadde
 • Postoperativ: Moderat skadde
 • Sengepost: Lettere skadde
  • Alle traumepasienter bør observeres i minst 6 timer etter skade, men pasienter uten skader og uten treff i fysiologiske eller anatomiske traumekriterier kan utskrives, med mindre spesielle forhold taler for observasjon i 6 timer.

Operasjon? 

 • Viktig med rask tilbakemelding til SOP om det er behov for hemostatisk nødkirurgi
 • Stue 3 er vår traumeoperasjonsstue
 • Vakthavende thoraxkirurg (970521/93230429) er ansvarlig for å kalle inn evt. operasjonspersonell og anestesipersonell ved thoraxkirurgisk seksjon, men operasjon i thorax må ikke forsinkes fordi man venter på personell fra thoraxkir.

Forberedelser før operasjon 

Powerpoint forelesning om operasjonsforberedelse hos traumepasienten:

https://www.traumehus.no/attachment.php?attachment=9a718ce05f03d19e8a79cefe657020c8