Akutt uretersteinsanfall

11.01.2022Versjon 1.0Forfatter: Øyvind Ulvik

Generelt 

Akutt uretersteinsanfall er den hyppigste årsaken til akutte flankesmerter. Et viktig poeng i diagnostikken av disse pasientene er å avklare om det foreligger samtidig infeksjon og om pasienten skal avlastes med PP-kateter eller ikke.

Klinikk 

 • Akutt innsettende sterke unilaterale, takvise flankesmerter
 • Utstråling mot umbilicus eller lyske/scrotum/labia avhengig av steinlokalisasjon
 • Bevegelsestrang
 • Evt kvalme og oppkast

Diagnostikk 

Abdominal undersøkelse

 • Som regel bløt i buken ved palpasjon, kan være øm i nedre abdominal kavadrant på aktuelle side og bankeøm over aktuelle nyrelosje. Ved peritonitt må annen årsak til magesmertene utelukkes og ureterstein er mindre sannsynlig

 

Urinundersøkelse

 • Mikrohematuri på u-stix styrker mistanken om akutt uretersteinsanfall. Ved negativ stix bør denne gjentas. Urindyrkning skal gjennomføres dersom det foreligger lpk ≥ +2 og/eller positiv nitritt. Urinen bør siles (kaffefilter) for å fange opp stein til analyse

 

Blodprøver

 • Hb, kreatinin, lpk, CRP, Ca, urat

 

Blodkultur

 • Ved tegn til samtidig infeksjon. Skal tas før oppstart av antibiotika!

 

CT urinveier (uten kontrast)

 • Akutt CT undersøkelse er ikke nødvendig ved typisk klinikk, ved moderat forhøyet kreatinin (< 130 - 140) og ingen tegn til infeksjon.

 

Ved tegn til infeksjon (temp ≥ 38,5oC, u-stix med lpk ≥ + 2 og/eller nitritt pos, forhøyede infeksjonsprøver) skal CT gjøres ØH!

 

Akutt CT er også indisert når det ikke foreligger infeksjon hvis kreatinin er betydelig forhøyet eller pasienten krever mye smertestillende

 

UL

 • Kun aktuelt hos gravide med akutte flankesmerter og hos små barn med mistenkt steinanfall hvor det ikke kan tas CT. UL skal ellers ikke erstatte CT i diagnostikk av akutte flankesmerter

Behandling 

 • Voltaren 75 mg im dersom dette ikke er gitt prehospitalt. Kan gjentas etter 20 minutter dersom ingen effekt. Skal ikke gis ved nyresvikt eller iskemisk hjertesykdom
 • Ved manglende effekt av NSAIDs gis Ketorax 2,5-5 mg sc/im/iv hvert 10.-15. minutt til smertefrihet er oppnådd
 • Tamsulosin 0,4 mg x 1 po i 4 uker kan vurderes ved distale steiner men er ikke obligatorisk
 • Buscopan® har ingen tilleggseffekt utover NSAIDs og er derfor ikke indisert ved akutt uretersteinsanfall
 • Væskerestriksjon ved pågående smerteanfall
 • Ved infeksjon: sepsistruet pasient. Ampicillin 2g x 4 iv og Gentamycin 3-5 mg/kg x 1 iv. Alternativt Cefotaxim 2 g x 3 iv

 

Ved infeksjon og påvist steinobstruksjon på CT skal nyren avlastes så raskt som mulig med PP-kateter på radiologisk avdeling ved intervensjonsradiolog. Ved mislykket forsøk må pasienten avlastes med JJ-stent/ureterkateter på SOP. Observasjon på intensiv kan være aktuelt.

 

 • ØH-URS er aktuelt i spesielle tilfeller (eks. singel nyre, akutt nyresvikt, vanskelig smertelindring, m.fl) og skal avklares med urologisk bakvakt

Oppfølging 

 • Observasjon i 2-3 timer for å kontrollere effekt av smertestillende. Ved behov for ytterligere observasjon skal pasienten innlegges på urologisk sengepost
 • Dersom vedvarende smertefri kan pasienten skrives hjem fra akuttmottak. Pasienten utstyres med resept på Voltaren tabl 50 mg x 3 (obs kontraindikasjoner). Rekontakt ved tegn til infeksjon eller intraktable smerter
 • Elektiv CT urinveier mtp steinstatus eller spontan steinpassasje bestilles til kontroll etter 3-4 uker. Samordnet CT undersøkelsen bestilles kontroll på urologisk poliklinikk i DIPS. Videre steinbehandling bestemmes ut fra kontrollen