Kjemiske skader

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Skademekanisme 

Eksposisjon for sterke syrer og baser gir denaturering av proteiner. Det spesielle med de kjemiske "brannskadene" er at det kjemiske agens ofte blir værende lenge i kontakt med / blir liggende på huden slik at eksponeringstiden kan bli svært lang i forhold til det som er vanlig ved brannskader. Kjemisk forbindelse og konsentrasjonen av stoffet  er vesentlig for hvor utviklingen av skaden.

 

Førstehjelp ved kjemisk skade er derfor alltid å fjerne alle mulig tilsølte klær og dusje den skadete lenge med rikelige mengder kroppstemperert vann.

 

Kjemiske forbindelser kan også gi systemisk toksisitet dersom de absorberes gjennom (skadet) hud. I en første fase kan hyppig måling av blodgasser og elektrolytter (inkludert kalium, kalsium og magnesium) være rimelig. 

 

Oftest vil det kjemiske stoffet være kjent, og nyttig informasjon vil ofte kunne finnes på produktdatablad, hos Giftinformasjonen (22591300), og/eller ved mer spesifikke litteratursøk.

Øyeskade 

Ved mistanke om kjemisk skade i øynene, kontaktes øyelege umiddelbart, slik at en raskt kan få etablert effektiv skylling av øynene. Kjemiske skader som i hovedsak er begrenset til øynene, behandles normalt ved Øyeavdelingen.

Begrensning av utvikling av etseskader. DIPHOTERINE løsning. 

DIPHOTERINE løsning (R) (Prevor) er utviklet for å begrense utvikling av kjemiske skader, både som følge av syrer og av baser. Finnes tilgjengelig både til øyeskylling og til dusjing på tilsølte hudområder. Omfattende informasjon om bruk og egenskaper er tilgjengelig på www.prevor.com .

Flussyre skader. HEXAFLUORINE løsning. 

Flussyre er den sterkeste uorganiske syren som finnes. Flussyre brukes ved i ulike industrielle prosesser og også ved etsing av glass. Ved Brannskadeavdelingen har vi kun sett beskjedne flussyre skader, og det følgende er mye basert på Herndon's Total Burn Care:

 

Hydrogenfluorid er spesielt giftig både pga. sin syreegenskap og også som en metabolsk gift. Syren gir koagulasjonsnekrose og celledød. Fluridioner får så en inngangsport til å penetrere inn i vevet og binde positivt ladete ioner som kalsium og magnesium, og vil derved kunne gi hypokalsemi og hypomagnesemi. Fluoridioner er aktive inntil de er fullstendig nøytralisert av binding til bivalente kationer. Fluorid-ioner kan også hemme Na-K ATPase, og derved gi raskt shift av kalium ut av cellene. Kaliumstigning omkring nerveendinger har vært antatt å være årsak til en ekstrem smerte forbundet med flussyre skader.

 

Lokal effekt av flussyre er avhengig av syrekonsentrasjonen:

  • Syrekonsentrasjoner over 50% gir umiddelbart vevsødeleggelse og smerte.
  • Konsentrasjoner på 20-50% gir en brannskade som blir synlig innen flere timer etter eksponering.
  • Ved flussyrekonsentrasjon <20% kan det ta opptil 24 timer før skade blir synlig.

 

Pasienter kan fremvise dramatiske allmennsymptomer, og også fatale arrytmier. Dødsfall ved flussyre-eksponering er vanligvis sekundært til systemisk toksisitet. Systemiske symptom er sekundære til acidose, hypokalsemi, hypomagnesemi og hyperkalemi, som kan føre til ventrikkelflimmer. Dersom arrytmier oppstår, har det vært angitt at det har vært vanskelig å gjenopprette normal rytme. Pasienten bør ha EKG-monitorering. Typisk EKG-forandring skal være Q-T forlengelse. Det angies at fluorid-ioner kan fjernes ved hemodialyse.

 

Inhalasjon av hydrogenfluoridgass (flussyredamp) kan gi et vidt spekter av effekter fra milde symptomer i øvre luftveier til luftveisobstruksjon, blødninger, lungeødem og død. Det kan ta inntil 24 timer før symptomene inntrer.

 

Behandling ved flussyreskade:

  • Førstehjelp: rikelig skylling med temperert vann i 30 minutter.
  • (Hvis tilgjengelig:) HEXAFLUORINE® løsning (PREVOR), som er spesielt utviklet for umiddelbar bruk ved hudeksponering for flussyre: virker både ved å nøytralisere H+-ioner og ved å binde fluorid-ioner. Finnes både til øyeskylling og til dusjing på hud. Produsenten har fyldig informasjon tilgjengelig på: www.prevor.com .
  • Etter skylling og rensing med HEXAFLUORINE løsning kan påføring av Calciumgluconat-gel være aktuelt: påføres lokalt på affisert hud for å binde fluorid-ioner. Det er angitt at Calsiumgluconat krem skal påføres eksponerte hudområder 4-6 ganger daglig i 3-4 dager.
  • Det er også beskrevet lokal injeksjon i sårområdet av kalsiumglukonat og ved flussyre-skade på hånd også intraarteriell infusjon av kalsiumglukonat i a.radialis.
  • EKG-overvåkning og hyppig syre-base og elektrolyttmålinger (inkl. Ca og Mg)
  • CaCl2 i.v. kan være nødvendig for å motvirke hypokalsemi.

 

Behandling ved flussyreskade er mer fyldig beskrevet ved Giftinformasjonens omtale av flussyre.

Litteratur 

Williams F, Lee JO. Chapter 40. Chemical burns. I: David N. Herndon: Total Burn Care. Elsevier, 2018