Akutt abdomen

15.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Gastromed./Gastrokir. avd.

Generelt 

Pasienter med denne tilstanden hører hjemme på kirurgisk avdeling, men presenteres av og til for medisinsk vakthavende og omtales derfor kort. Tilstanden defineres som akutte smerter med mindre enn 1 døgns varighet som pasienten lokaliserer til abdomen. Husk imidlertid at ekstraabdominale årsaker kan foreligge, f.eks. hjerteinfarkt, pneumoni, diabeteskoma, perikarditt, costafraktur og pleuritt.

 

Diagnostikk og tiltak i akuttmottaket har til hensikt å få pasienten plassert på korrekt avdeling, å få igangsatt initialbehandling, og evt. planlagt ytterligere utredning/behandling. Pasienten overlates som regel til vakthavende kirurg så snart diagnosen akutt abdomen er sannsynliggjort.

Akuttiltak 

Rask kontroll av puls og blodtrykk samt perifer sirkulasjon.

 

Tilkall gastrokirurg på teamet, og gjør det klart ved oppkall om pasienten er dårlig.

 

Legg inn (helst 2) venfloner og start opp behandling med klare væsker.

 

Ta EKG og få dette vurdert av kompetent medisiner

 

Anlegg urinkateter og følg timediurese

 

Bestill blodprøver inkl. screening

 

Viktige differensialdiagnoser

Perforasjon: akutt innsettende smerter, pasienten vil ligge i ro. Trykk/slippømhet og etter hvert også allmennsymptomer. Tarmlyder vil ofte være redusert eller ikke til stede.

 

Obstruksjon i hulorgan: Kan komme snikende (betennelse, cancer) eller raskt (adheranse, volvulus). Takvise smerter, evt. oppkast. Kan gi intense tarmlyder ved smertetak. Diffus trykkømhet, ofte moderat. Ikke slippømhet, før evt. perforasjon.