Respiratorisk acidose

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Nakstad/Opdahl


Definisjon 

Respiratorisk acidose skyldes økt mengde karbondioksid (CO2) i blodet, og oppstår når det utskilles mindre CO2 fra lungene enn det som produseres i organismen. Når pCO2 stiger faller pH. Renal kompensasjon (timer-dager) reduserer pH-fallet. Ved alvorlig acidose nedsettes pumpekraften i hjertemuskelen med risiko for arytmier; særlig ved samtidig hypoksemi og/eller koronarsykdom.

 

Behandling bør skje i samråd med konfereringsvakt (854) og/eller anestesilege (861).

Akutt respiratorisk acidose 

Kan være en følge av nedsatt ventilasjon pga.; intoksikasjoner, smerter, pneumotoraks, status astmaticus, ufri luftvei, nevromuskulære lidelser, økt buktrykk, diafragmaparese eller KOLS-eksaserbasjon. Kan også skyldes akutt endring i lungeperfusjonen (økt alveolært dødrom) f.eks. ved lungeemboli. Renale kompensasjonsmekanismer ikke igangsatt/ufullstendig. Feber og anstrengelser/stress øker CO2-produksjonen og kan gi akutt CO2-stigning hos kronikere selv ved uendret lungefunksjon.

Subakutt eller kronisk respiratorisk acidose 

Kan oppstå ved lungesykdommer som gir økt alveolært dødrom, f.eks. KOLS med emfysem eller ARDS. Base excess (BE) er ofte høy grunnet renal reabsorpsjon av bikarbonat → respiratorisk acidose med metabolsk kompensasjon. Acidose stimulerer respirasjonssenteret. Hvis årsaken til acidosen er respiratorisk er evnen til å øke ventilasjonen i forhold til CO2 stigning allerede kompromittert, og stimulasjon vil ikke gi noe endring i ventilasjon.

 

Behandling avhenger av årsak og pH

Er pH normal (≥7,34), uansett hvor høy pCO2 er, er tilstanden velkompensert og respiratorbehandling er sjelden indisert. pCO2-stigning til >10-12 kPa kan gi nedsatt bevissthet (CO2-narkose); ved langsom CO2-stigning kan imidlertid nivåer opp til 17-18 kPa være forenelig med full bevissthet.

 

Ved KOLS eksaserbasjon er NIV (non-invasiv ventilasjonsstøtte = BiPAP maskebehandling) vanligvis indisert dersom pH < 7,35 og PaCO2 > 6,0 kPa og pasienten har tydelig forverring av dyspné (RF > 25 / PaO2 < 7 kPa uten O2).

 

Tidlig start med NIV ved KOLS eksaserbasjon vil ofte bidra til at man unngår respiratorbehov.

 

Behandling av acidose per se ved pH >7,15 er vanligvis ikke nødvendig hos sirkulatorisk stabile pasienter. Raskt fallende pH er imidlertid et uttrykk for begynnende - eller uttalt - inkompensasjon og respiratorbehandling skal vurderes (se nedenfor).

 

Andre behandlingsopsjoner:

  • Opiatintox: Nalokson (Narcanti) i.v. / i.m. / s.c. eller i.v. infusjon.
  • Benzodiazepinintox: Flumazenil (Anexate) langsomt i.v. eller infusjon.
  • KOLS med CO2-retensjon: spesielt ved lav respirasjonsfrekvens; forsøk flumazenil. NIV-behandling (BIPAP maskebehandling) vurderes.
  • Respirasjonssvikt av annen årsak: må ofte behandles med overtrykksventilasjon.

Indikasjon for respiratorbehandling 

Oftest en totalvurdering vurdert ut fra blodgass med pCO2 > 8 kPa og/eller pO2 <8 kPa ved 100 % oksygenbehandling, kombinert med økende respirasjonsfrekvens >30/min, fallende pH og sliten pasient. Dersom respiratorbehandling ikke senker pCO2 eller bedrer alvorlig acidose (f.eks. alvorlig astma) vurderes buffer, spesielt ved samtidige oksygeneringsproblemer. Unngå NaHCO3 (effekten avhenger av CO2-eliminasjon) - bruk Tribonat (2/3 av effekten uavhengig av CO2 eliminasjon) som nødløsning. Ønsket dose (i mmol) beregnes ut fra ønsket BE til 15-20 mM og halvkorriger etter følgende formel: 0,15 x vekt i kg x ønsket BE (trekk fra pasientens aktuelle BE).

 

Forsiktighet må vises ved nedsatt nyrefunksjon. I situasjoner hvor større volum Tribonat må gis kan dialysebehandling bli nødvendig. Overbehandling med Tribonat gir utvikling av metabolsk/respiratorisk alkalose.