Abatacept

01.03.2022Versjon 0.2Forfatter: Nina Sundlisæter, Cathrine Austad, Berit Helen Jensen Grandaunet, Hallvard Njøs, Lucius Bader

Bruksområder 

Prosedyren er til høring.

For bakgrunnsinformasjon, se bDMARDs og tsDMARDs: introduksjon og generelle prinsipper

 

Indikasjoner: Revmatoid artritt, psoriasisartritt og polyartikulær juvenil idiopatisk artritt.

Abatacept bør ikke kombineres med andre bDMARD pga økt risiko for infeksjon (2)

Kunnskap om behandling med abatacept etter behandling med rituksimab er begrenset (3).

 

Studier antyder noe bedre effekt hos anti-CCP positive pasienter (4-6).

Virkningsmekanisme 

Hemmer T-celleaktivering. Abatacept er et fusjonsprotein bestående av det ekstracellulære domenet til humant cytotoksisk T-lymfocyttassosiert antigen 4 (CTLA-4), bundet til en modifisert Fc-del av humant immunglobulin G1 (IgG1). Modulerer selektivt et kostimulerende nøkkelsignal som er nødvendig for full aktivering av T-lymfocytter som uttrykker CD28.

Administrasjon 

Gis intravenøst eller som s.c injeksjon.

Dosering 

Ved RA:

 • Intravenøst: doseres vektjustert tilnærmet 10mg/kg (se FK for detaljer). Etter 1. infusjon gis abatacept etter 2 og 4 uker, deretter hver 4. uke.
 • c.: 125 mg s.c. injeksjon ukentlig uavhengig av vekt. Dersom en enkelt i.v. infusjon gis for å initiere behandlingen (i.v. bolusdose før s.c. administrering), bør første s.c. dose (på 125 mg abatacept) administreres innen 1 dag etter i.v. infusjon, etterfulgt av ukentlige 125 mg s.c. injeksjoner.

Kontraindikasjoner/forsiktighetsregler 

Infeksjoner

Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis og pneumoni. Abatacept bør seponeres ved utvikling av alvorlig infeksjon. Sikkerheten ved latent tuberkulose er ukjent. Antirevmatisk behandling er assosiert med reaktivering av hepatitt B.

 

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Hvis det oppstår nevrologiske symptomer som tyder på PML under behandling med abatacept, skal behandlingen avbrytes og hensiktsmessige diagnostiske tiltak igangsettes.

 

Malignitet

Den potensielle rollen til abatacept ved utvikling av maligniteter, inkl. lymfomer, hos mennesker er ukjent. Hudkreft av ikke-melanomtype er rapportert hos pasienter som har fått abatacept.

 

Autoimmune prosesser

Abatacept kan øke risikoen for autoimmune prosesser hos voksne og barn, f.eks. forverring av multippel sklerose.

Forberedelser før oppstart 

 • Generelle lab.prøver: Hb, Lkc med diff.telling, trombocytter, SR, CRP, kreatinin, eGFR, ALAT, ALP.
 • HBV, HCV, TBC screening (anamnese og IGRA test, f.eks QuantiFERON), Varicella status, HIV.
 • Rtg thorax.

Monitorering 

 • Blodprøver (Hemoglobin, Lkc med diff.telling, trombocytter, ALAT, kreatinin, SR, CRP) hver 4.-6. uke første 3mnd, deretter hver 2-3. mnd.
 • Måling av serumnivå: Svært usikkert måleområde, bunnkonsentrasjon 10 – 25 mg/L. Ved subkutan administrering skal serumkonsentrasjonen trolig ligge i øvre nivå av intervallet.

Svangerskap og amming 

Abatacept skal seponeres 3 måneder før konsepsjon.

Abatacept skal ikke benyttes i svangerskap eller under amming.

Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av abatacept.

Elektiv kirurgi 

Ved elektiv kirurgi bør man hoppe over en dose og utføre kirurgi uken etter.

Ved intravenøs behandling utføres da kirurgi uke 5 etter siste infusjon, og ved s.c behandling utføres kirurgi uke 2 etter siste injeksjon.

 

Etter kirurgi kan behandling med bDMARD generelt gjenopptas når operasjonssår er grodd (ca 2 uker), alle suturer og stifter er fjernet, og det ikke er tegn til infeksjon.

Viktige interaksjoner 

Abatacept bør ikke kombineres med andre bDMARD pga økt risiko for infeksjon (2).

Vaksinering 

Levende vaksiner bør ikke gis sammen med abatacept eller innen 3 måneder etter seponering.

Behandling med abatacept kan medføre svekket respons på ikke-levende vaksiner (12).

Referanser 

 1. Felleskatalogen mars 2021
 2. Weinblatt M, Combe B, Covucci A, Aranda R, Becker JC, Keystone E. Safety of the selective costimulation modulator abatacept in rheumatoid arthritis patients receiving background biologic and nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs: A oneyear randomized, placebo-controlled study. Arthritis Rheum. 2006;54(9):2807-16.
 3. Mishra R, Singh V, Pritchard CH. Safety of biologic agents after rituximab therapy in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2011;31(4):481-4.
 4. Sokolove J, Schiff M, Fleischmann R, Weinblatt ME, Connolly SE, Johnsen A, et al. Impact of baseline anti-cyclic citrullinated peptide-2 antibody concentration on efficacy outcomes following treatment with subcutaneous abatacept or adalimumab: 2- year results from the AMPLE trial. Ann Rheum Dis. 2016;75(4):709-14.
 5. Gottenberg JE, Ravaud P, Cantagrel A, Combe B, Flipo RM, Schaeverbeke T, et al. Positivity for anti-cyclic citrullinated peptide is associated with a better response to abatacept: data from the 'Orencia and Rheumatoid Arthritis' registry. Ann Rheum Dis. 2012;71(11):1815-9.
 6. Gottenberg JE, Courvoisier DS, Hernandez MV. Brief Report: Association of Rheumatoid Factor and Anti-Citrullinated Protein Antibody Positivity With Better Effectiveness of Abatacept: Results From the Pan-European Registry Analysis. Arthritis Rheumatol. 2016;68(6):1346-52
 7. Nasjonal veileder i revmatologi: Revmatoid artritt. Des 2020
 8. St Olavs hospital «Veileder i svangerskap og revmatisk sykdom» mars 2021
 9. Svensk Reumatologisk Forening: Handtering av antireumatiska lӓkemedel vid elektiv reumakirurgi 2020
 10. Holroyd et al. British Society for Rheumatology : Biologic DMARD safety guidelines in inflammatory arthritis 2017
 11. Goodman SM, Springer B, Guyatt G, Abdel MP, Dasa V, George M et al. 2017 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Management of Antirheumatic Medication in Patients With Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty. Arthritis Rheumatol. 2017 Aug;69(8):1538-1551. doi: 10.1002/art.40149. Epub 2017 Jun 16. PMID: 28620948.
 12. Furer V, Rondaan C, Heijstek MW, et al 2019 update of EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseasesAnnals of the Rheumatic Diseases 2020;79:39-52.