Abatacept

07.02.2024Versjon 1.2Forfatter: Nina Sundlisæter, Cathrine Austad, Berit Helen Jensen Grandaunet, Hallvard Njøs, Lucius Bader

Bruksområder 

For bakgrunnsinformasjon, se bDMARDs og tsDMARDs: introduksjon og generelle prinsipper

 

Indikasjoner: Revmatoid artritt, psoriasisartritt og polyartikulær juvenil idiopatisk artritt.

Abatacept bør ikke kombineres med andre bDMARD pga økt risiko for infeksjon.1

Kunnskap om behandling med abatacept etter behandling med rituksimab er begrenset.2

 

Studier antyder noe bedre effekt hos anti-CCP positive pasienter.345

Virkningsmekanisme 

Hemmer T-celleaktivering. Abatacept er et fusjonsprotein bestående av det ekstracellulære domenet til humant cytotoksisk T-lymfocyttassosiert antigen 4 (CTLA-4), bundet til en modifisert Fc-del av humant immunglobulin G1 (IgG1). Modulerer selektivt et kostimulerende nøkkelsignal som er nødvendig for full aktivering av T-lymfocytter som uttrykker CD28.

Administrasjon 

Gis intravenøst eller som s.c injeksjon.

Dosering 

RA

  • Intravenøst: doseres vektjustert tilnærmet 10mg/kg (se FK for detaljer). Etter 1. infusjon gis abatacept etter 2 og 4 uker, deretter hver 4. uke.
  • Subcutan: 125 mg s.c. injeksjon ukentlig uavhengig av vekt. Dersom en enkelt i.v. infusjon gis for å initiere behandlingen (i.v. bolusdose før s.c. administrering), bør første s.c. dose (på 125 mg abatacept) administreres innen 1 dag etter i.v. infusjon, etterfulgt av ukentlige 125 mg s.c. injeksjoner.

 

PSA

  • Intravenøst: doseres vektjustert tilnærmet 10mg/kg (se FK for detaljer). Etter 1. infusjon gis abatacept etter 2 og 4 uker, deretter hver 4. uke. I
  • Subcutan: Bør administreres ukentlig med en dose på 125 mg ved s.c. injeksjon, uten behov for en i.v. bolusdose.

 

Polyartikulær JIA

  • Intravenøst: Anbefalt dose til pasienter 6-17 år og som veier < 75 kg, er 10 mg/kg beregnet på grunnlag av pasientens kroppsvekt ved hver administrering. Barn ≥75 kg bør følge anbefalt doseregime til voksne, men dosen bør ikke overskride maks. dosering på 1000 mg. Bør gis som en 30 minutters i.v. infusjon. Etter 1. administrering bør abatacept gis etter 2 og 4 uker, deretter hver 4. uke. Sikkerhet og effekt av i.v. abatacept er ikke undersøkt hos barn < 6 år, og bruk anbefales derfor ikke.
  • Subcutan: Anbefalt ukentlig s.c. dose til pasienter 2-17 år bør initieres uten en i.v. bolusdose, og gis iht. vektbasert dosering (se FK for detaljer).

Kontraindikasjoner/forsiktighetsregler 

Infeksjoner

Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis og pneumoni. Abatacept bør seponeres ved utvikling av alvorlig infeksjon. Sikkerheten ved latent tuberkulose er ukjent. Antirevmatisk behandling er assosiert med reaktivering av hepatitt B.

 

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Hvis det oppstår nevrologiske symptomer som tyder på PML under behandling med abatacept, skal behandlingen avbrytes og hensiktsmessige diagnostiske tiltak igangsettes.

 

Malignitet

Den potensielle rollen til abatacept ved utvikling av maligniteter, inkl. lymfomer, er ukjent. Hudkreft av ikke-melanomtype er rapportert hos pasienter som har fått abatacept.

 

Autoimmune prosesser

Abatacept kan øke risikoen for autoimmune prosesser hos voksne og barn, f.eks. forverring av multippel sklerose.

Svangerskap og amming 

For anbefalinger, se nksr.no

Viktige interaksjoner 

Abatacept bør ikke kombineres med andre bDMARD pga økt risiko for infeksjon.1

Generelle referanser 

Felleskatalogen mars 2021

Referanser 

1. Weinblatt M, Combe B, Covucci A, Aranda R, Becker JC, Keystone E. Safety of the selective costimulation modulator abatacept in rheumatoid arthritis patients receiving background biologic and nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs: A oneyear randomized, placebo-controlled study. Arthritis Rheum. 2006;54(9):2807-16.
2. Mishra R, Singh V, Pritchard CH. Safety of biologic agents after rituximab therapy in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2011;31(4):481-4.
3. Sokolove J, Schiff M, Fleischmann R, Weinblatt ME, Connolly SE, Johnsen A, et al. Impact of baseline anti-cyclic citrullinated peptide-2 antibody concentration on efficacy outcomes following treatment with subcutaneous abatacept or adalimumab: 2- year results from the AMPLE trial. Ann Rheum Dis. 2016;75(4):709-14.
4. Gottenberg JE, Ravaud P, Cantagrel A, Combe B, Flipo RM, Schaeverbeke T, et al. Positivity for anti-cyclic citrullinated peptide is associated with a better response to abatacept: data from the 'Orencia and Rheumatoid Arthritis' registry. Ann Rheum Dis. 2012;71(11):1815-9.
5. Gottenberg JE, Courvoisier DS, Hernandez MV. Brief Report: Association of Rheumatoid Factor and Anti-Citrullinated Protein Antibody Positivity With Better Effectiveness of Abatacept: Results From the Pan-European Registry Analysis. Arthritis Rheumatol. 2016;68(6):1346-52