POKO ved DKS

21.10.2022Versjon 0.2Forfatter: Gjermund Galleberg

Generelt 

 • Det finnes en prosedyre i KSK som omtaler profylakse, risikoscoring, og behandling av POKO generelt, se Postoperativ kvalme og oppkast.
 • Pasienter som opereres ved DKS har enkelte tilleggsmomenter som bør taes i betraktning når en vurderer POKO-profylakse og behandling:
  • Flesteparten av pasientene ved DKS skrives ut fra postop til eget hjem hvor de ikke har kompetanse og tilgang på medikamenter til å behandle kvalme/oppkast. Det er derfor ekstra viktig at disse pasientene er godt forbehandlet før utskrivelse.
  • Effektiv drift av DKS er avhengig av at liggetiden på postop ikke blir svært lang, da antallet sengeplasser er en begrensende faktor for hvor mange pasienter vi kan behandle i løpet av en dag.
 • Generelle risikoredusernde tiltak ved DKS:
  • Bruk fortrinnsvis Propofol som anestesimiddel for narkose
  • Anestesiteknikker som innebærer redusert forbruk av opioider er gunstig
  • Tilstreb normovolemi perioperativt
 • Aktuelle medikamentklasser (i eskalerende rekkefølge):
  • Corticosteroider (dexametason)
  • 5HT3-antagonister (ondansetron)
  • Dopamin-antagonister (Droperidol)
  • Antihistaminer (Meklozin, Cyklizin)
  • Nk1-reseptor antagonister (Aprepitant)
 • I tillegg til disse medikamentene vil bruk av Propofol (vs. inhalasjonsanestesi) som anestesimiddel telle som ett POKO-middel.
 • Ved utilstrekkelig effekt av medikament, velg et middel fra en annen medikamentklasse dersom det har gått < 6t siden forrige dose.

Voksne - Profylakse: 

 • Følgende faktorer er forbundet med økt risiko for POKO:
  • Kvinne
  • Alder < 50år
  • Ikke-røyker
  • Tidligere POKO
  • Opioidkrevende smertelindring postop
  • Laparoskopisk kirurgi
 • Gi 2 midler ved 1-2 risikofaktorer
 • Gi 3-4 midler ved 3+ risikofaktorer

Barn - Profylakse: 

 • Risikofaktorer for POKO i barn:
  • Alder >3år
  • Post-pubertale jenter
  • Anamnese på tidligere POKO
  • Familiehistorie på POKO
  • Kirurgitid >30min
  • Gassanestesi
  • Bruk av depotopioider
 • Ved 1+ risikofaktorer -- > gi dexametason + ondansetron (dersom ingen kontraindikasjoner)
 • I tillegg bør barn ved DKS få Propofol som anestesimiddel dersom det ikke er spesielle kontraindikasjoner

Referanser 

 1. Gan et al. Fourth Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting. Anesthesia & Analgesia 2020; 131(2): 411