Traumeteamet

04.01.2024Versjon 0.22Forfatter: Helga Tesdal, Vigdis Giil-Jensen, Thomas Geisner

Sammensetning 

 • Teamleder: Forvakt Traume 97 5840/ Gastro 97 2545 (LIS 3/Legespesialist)
 • Undersøkende kirurg: LIS 2 kirurgi 97 2544 eller LIS OT 97 2546
 • Anestesilege intensiv 97 2548
 • Loggfører (erfaren sykepleier akuttmottak)
 • Anestesisykepleier 97 2741
 • Sykepleier akuttmottak 97 7931
 • Operasjonssykepleier 97 0600
 • Bioingeniør 93 3110
 • Radiolog forvakt 97 2391
 • 2 Radiografer

 

 • I tilllegg møter på dagtid:
  • Traumebakvakt (97 6334/ 91877419), skal tilkalles også på vakt etter egne kriterier. Se rollebeskrivelsen.
  • Traumekoordinator (97 3338)

 

 

Felles for alle i traumeteamet 

 • Merkevest, beskyttelsesutstyr (Økt ressursbehov ved smitte).
 • Pre brief.
 • Klargjøre aktuelt utstyr.
 • Lytte til prehospital rapport ved ankomst.
 • Delta ved forflytninger av pasient.
 • ”Closed-loop” kommunikasjon.
 • Husk arbeidsro og hensyn til hverandre.
 • Kun nødvendig personell følger pasient til CT, resten av teamet er i beredskap på traumestuen til teamleder dimitterer.
 • Følger pasienten til teamleder har oppsummert skadene, bestemt videre behandling og avklart hvor pasienten skal, evt. blir dimittert tidligere av teamleder.
 • Rydde, henge opp vester og blyfrakker.

Teamleder 97 5840/Gastro 97 2545 (LIS 3/Legespesialist) 

 • Lede traumemottaket og styre traumeundersøkelsen etter ABCDE, iverksette aktuelle tiltak, evaluere og vurdere indikasjon for hemostatisk nødkirurgi og beslutte avdelingstilhørighet.
 • Styrer ”Closed-loop” kommunikasjon med undersøkende kirurg, anestesilege og resten av teamet.
 • Før pasientens ankomst når mulig:
  • Presentasjon av teamet
  • Briefe teamet ifht. prehospital informasjon. Tenke høyt gjennom mulige scenarier.
  • Definere hvilket utstyr som skal klargjøres - og be om å få bekreftet når det er klart.
  • Vurdere forhåndsbestilling av Massiv transfusjonspakke dersom prehospital informasjon gir mistanke om alvorlig blødning.
  • Vurdere innkalling av spesialister og/eller traumebakvakt, kriterier: Innkalling av traumebakvakt
  • Forhåndsvarsle SOP, når det er mistanke om at pasienten trenger hemostatisk nødkirurgi.
   • Stue 3 SOP er forhåndsdefinert som ØH-stue.
 • Ta rollen som undersøkende kirurg i tillegg, dersom mangel på kirurger/flere traumepasienter samtidig - se rollebeskrivelsen undersøkende kirurg.
 • Rekvirere Rtg. thorax/bekken/eFAST/CT etter indikasjon, og tolke dem sammen med radiolog.
 • Samarbeide med loggfører om utfylling av «Sjekkliste multitraume» - felles dokumentasjonsansvar.
 • Styre resuscitering i samråd med anestesilege.
 • Ved indikasjon sørge for: kirurgisk luftvei, thoraxdren, bekkenslynge, turniké, stabilisering av store frakturer, hemostatisk sutur ved større eksterne blødninger.
 • Beslutte avdelingstilhørighet og videre behandling/operasjon/observasjon og destinasjon i samråd med respektive avdelinger. Øverste beslutningsmyndighet når traumebakvakt ikke er tilstede.
 • Oppsummerer punktet over, samt pasientens funn/skader for traumeteamet (pas. ansvarlig spl. når teamet er dimittert), og sørge for at dette blir dokumentert på «Sjekkliste multitraume».

Undersøkende kirurg: 97 2544/OT 97 2546/ 97 2756 

 • Undersøke pasienten etter ABCDE og iverksette aktuelle tiltak i dialog med teamleder og anestesilege.
 • Kan tre inn som teamleder ved flere traumepasienter samtidig.
 • Kommuniserer funnene "Closed-loop" med teamleder.
 • "Hands on" med pasienten til denne er ferdig avklart.
 • Ved indikasjon medansvarlig for: kirurgisk luftvei, thoraxdren, bekkenslynge, turniké, stabilisering av store frakturer, hemostatisk sutur ved større eksterne blødninger.
 • Utføre sekundærundersøkelse (topp-til-tå) på alle stabile pasienter etter avklaring av ABCDE, før evt. CT.
 • Skrive traumejournal, dokumentmal ligger i DIPS.
 • Får bakerste kopi av «Sjekkliste multitraume»

Anestesilege 97 2548 

 • Styre stabile forflytninger/logroll inkl. stabilisering av nakke inntil denne er avklart; nasjonal veileder: 03_1_Stabilisering_av_columna_fra_skadested_til_avklaring.pdf
 • Hovedansvar for luftveishåndtering, evt. kirurgisk luftvei i samarbeid med kirurg.
 • Medansvarlig for resuscitering sammen med teamleder.
 • Ansvarlig for styring av «Massiv transfusjonsprotokoll», inkludert å ta aktivt stilling til når det skal reduseres eller avsluttes.
 • Etablere sternumnål/intraossøs tilgang når andre tilganger ikke lykkes innen rimelig tid.
 • Blodgass.
 • Følger pasienten til avklart respiratorisk og sirkulatorisk tilstand.

Anestesisykepleier 97 2741 

 • ABC i samarbeid med anestesilegen.
 • Luftveishåndtering/nakkestabilisering i samarbeid med anestesilegen.
 • Medansvar for pasientmonitorering.
 • Ansvar for iv tilganger, evt. finne utstyr til intraossøs-/sternumnål når vanskelig tilgang.
 • Administrere O2, anestesi, analgesi, sedasjon.
 • Administrere blod / «Massiv transfusjonsprotokoll».
 • Står som nr 1 ved logroll.
 • Føre anestesijournal på intuberte.
 • Kommunisere med anestesi SOP (97 0601/93 2233).
 • Etterfyller eget utstyr.

Loggfører - Sykepleier akuttmottak 

 • Åpne Meona på storskjerm på traumestuen.
 • Starte klokken på traumestuen.
 • Tilkalle spesialister/annet personell etter ordre fra teamleder.
 • Bestille «Massiv transfusjonspakke» fra blodbanken (97 2470) etter ordre fra teamleder.
 • Finne «Sjekkliste multitraume» og sørge for at fremmøtt personell står oppført med fullt navn (fornavn OG etternavn).
 • Finne pose til verdisaker, samt røntgen- og blodprøveskjema.
 • Fylle ut «Sjekkliste multitraume» og kontrollere at alle punkter på sjekklisten er vurdert.
  • Minne teamleder på manglende sjekkpunkter ved overgang til ny bokstav (A-B-C-D-E).
 • Loggfører skal ikke utføre andre praktiske oppgaver under primærundersøkelsen.
 • Pasientansvarlig sykepleier.

Sykepleier akuttmottak  

 • Klargjøring av traumestuen og utstyr teamleder ønsker klart – evt. etterspør.
 • Kontrollere pasientens ID. Må bekreftes av pasient, pårørende, prehospitalt personell/politi eller id-kort med gjenkjennbart bilde. NB! benytt nødnummer dersom ID ikke kan bekreftes inne få minutter, så en unngår feil ID/forsinket behandling.
 • Ansvar for pasientmonitorering.
 • Administrere blod / «Massiv transfusjonsprotokoll».
 • Administrere antibiotika, tetanus og smertestillende osv.
 • Medansvar for iv tilganger, evt. finne utstyr til intraossøs-/sternumnål når vanskelig tilgang.
 • Hypotermiforebyggende tiltak.
 • Medansvarlig for korrekt utførelse av logroll - står som nr. 2
 • Analysere blodgass.
 • Assistere ved ulike prosedyrer som utføres på traumestuen.
 • Medansvarlig for evt. innleggelse av blærekateter.
 • Medansvar for merking av tøy og verdisaker samt klargjøring av traumestuen før og etter at traumepasient har forlatt mottak.

Operasjonssykepleier 97 0600 

 • Fjerner tøy og pakker i pasientposer/verdiposer.
 • Assistere ved kirurgiske prosedyrer.
 • Temperaturmåling.
 • Hypotermiforebyggende tiltak.
 • Står som nr. 3 ved logroll.
 • Medansvarlig for evt. innleggelse av blærekateter.
 • Kommunisere tidlig ressursbehov til SOP (97 0600)
 • Følger pasienten til teamleder har oppsummert, avklart videre behandling og destinasjon, evt. blir tidligere dimittert av teamleder.

Ortoped 97 2546 

 • Vurdere og håndtere ortopediske skader.
 • Kan tre inn som undersøkende kirurg eller teamleder ved flere traumepasienter samtidig.

Radiolog 97 2391 

 • Tolke rtg thorax/bekken.
 • Utføre eFAST på ordre fra teamleder.
 • Rapportere CT-funn til teamleder, og dokumentere i Dips raskest mulig.
 • Konferere med radiologisk bakvakt ved fysiologisk påvirket pasient.

2 radiografer 

 • Klargjør til røntgen og registrere pasient-ID i billedsystemet.
 • Ta røntgen thorax og bekken
 • Feste binders ved sårene og ta rtg fra topp til tå ved skuddskader
 • Klargjøre for CT

Bioingeniør 

 • Gjøre klart utstyr til prøvetaking fra vene/arteriekanyle/lyskepunksjon.
 • Dialog med anestesisykepleier for blodprøvetaking fra PVK.
 • Ta blodprøver og screening.
 • ID-sjekk og rekvisisjon av ØH-analyser.
 • Formidle blodprøver til blodbanken ved behov for blodtransfusjon, og få klarert hastegrad fra teamleder.
 • Ansvar for blodgassanalyse når til stede på traumestue.

Traumebakvakt 97 6334/ 918 77 419 

 • Møter på alle traumer på dagtid.
 • Tilkalles av teamleder på vakttid etter gitte kriterier: Innkalling av traumebakvakt
 • I utgangspunktet tilstrebes en tilbaketrukket rolle der man bistår teamleder i beslutninger og i nødkirurgiske prosedyrer.
 • Ved alvorlige traumer kan traumebakvakten ta over rollen som teamleder, men da må det kommuniseres tydelig til hele teamet.
 • Har endelig myndighet når det gjelder traumefaglige beslutninger og pasientplassering.
 • Følger hardt skadd pasient til avklart – også på operasjonen.
 • Koordineringsansvar ved flere traumepasienter samtidig.
 • Ansvarlig for traumevisitt ved indikasjon påfølgende dag.
 • Benytter anledning til å fasilitere traumemottaket for sørge for læring med refleksjon, hvis mulig.

Traumekoordinator 

 • Møter ved traumer på dagtid. Ikke en del av det pasientnære teamet.
 • Kan bistå medlemmer av teamet, f. eks som loggfører på oppfordring eller ressursmangel.
 • Koordinerer involverte spesialister i det videre forløpet i samråd med bakvakt traume
 • Benytter anledning til å fasilitere traumemottaket for sørge for læring med refleksjon, hvis mulig.