Nivå 2: Spesialisert rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon

19.12.2022Versjon 0.2

Generelt 

Behandlingsansvarlig lege vurderer hvorvidt pasienten har behov for videre spesialisert rehabilitering* og at pasienten medisinsk sett kan skrives ut av sykehuset for videre spesialisert rehabiliteringstilbud. *Spesialisert rehabilitering kan være aktuelt for pasienter hvor det er en betydelig endring i funksjon etter skade og hvor det er behov for spesialisert medisinsk kompetanse i tillegg til tverrfaglig helsefaglig kompetanse i et bredt tverrfaglig team.

 

De private rehabiliteringsinstitusjonene har avtale med Helse Vest om å ta imot pasienter med begrenset hjelpebehov. Bruk Barthel ADL- indeks for å vurdere grad av selvstendighet, Barthel må være over 6 for pasienter som skal henvises til privat rehabiliteringsinstitusjon.

 

Link til Barthel ADL- indeks; https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/skjema/geriatripleie/barthel-adl-indeks/.

 

Pasienter som i all hovedsak har behov for veiledning av fysioterapeut og hjelp til å avlaste skadet ekstremitet, er ikke i behov av spesialisert rehabilitering.

 

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon:

Fyll ut skjema i DIPS (nytt dokument – Arena BL Henvisning til rehabilitering). Skjema skrives ut og sendes til aktuell rehabiliteringsinstitusjon. Ta telefonisk kontakt med institusjonen så snart det er avklart at pasienten henvises for å øke sannsynligheten for direkte overføring fra akuttavdeling. Henvisning bør sendes så tidlig som mulig i forløpet. Ved usikkerhet om nivå for videre rehabilitering konsulter spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Traumesenteret eller AFMR.

 

Aktuelle institusjoner i Helse-Vest:

https://helse-vest.no/behandlingsstader/avtalar-med-private/rehabilitering-private-avtalar

Referanser 

Hjerneslag - pakkeforløp - Helsebiblioteket : Kriterier for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten