Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Blod (stiks), U

30.07.2021Versjon 2.1

Bakgrunn 

Hematuri beskriver blod i urinen, og kan inndeles i makroskopisk (synlig blod i urinen), da gjerne > 1 ml blod / L urin, og mikroskopisk (ikke-synlig blod i urinen). Mikroskopisk hematuri kan påvises med urinstiks (≥ +1 i flere prøver), eller ved funn av > 2 røde blodceller pr. synsfelt ved stor forstørrelse i mikroskop. Hematuri forekommer ved en rekke nyre- og urinveislidelser, både maligne og benigne.

 

Stikstester for blod i urin er basert på den peroksidase-lignede virkningen til hemoglobin og myoglobin, som katalyserer oksideringen av en indikator ved hjelp av et organisk hydroperoksid som finnes i analysepapiret. Dette gir en blågrønn farging.

Indikasjoner 

Klinisk mistanke om hematuri, hemoglobinuri eller myoglobinuri.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Frisk og velblandet urin, fortrinnsvis midtstrømsprøve og morgenurin, og helst ikke etter større fysiske anstrengelser ("jogge-hematuri"). Samles i en ren beholder fri for rengjøringsmidler. Kvinner i fertil alder må være spesielt påpasselige, slik at menstruasjonsblod ikke kontaminerer prøven. Urinen skal ikke sentrifugeres. Dersom prøven ikke analyseres umiddelbart, bør den oppbevares i kjøleskap, og den må nå romtemperatur igjen før testing.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn: Negativ

Tolkning 

De ulike testene har ulik følsomhet for hemoglobin, og man må derfor kjenne hvilken test laboratoriet anvender. Alle testene reagerer også på myoglobin. De mest brukte testene i Norge gir positivt utslag ved mer enn ca. 5 × 106 erytrocytter/L urin hvis cellene er intakte. Intakte erytrocytter rapporteres som punktlig fargedannelse på testputen, mens hemoglobin og myoglobin gir en homogen farging.

 

Tidspunkt for avlesning etter at stiksen har vært dyppet i urinen varierer mellom de ulike testene. Informasjon om dette finnes i de ulike pakningsvedleggene.

 

Hemoglobinuri, tilstedeværelse av det oksygen-transporterende proteinet hemoglobin i urinen. Kan ses ved intravasal hemolyse av ulike årsaker, bl.a. transfusjonskomplikasjoner, langvarig løping, brannskader, disseminert intravaskulær koagulasjon og paroksysmal nokturnal hemoglobinuri.

 

Myoglobinuri er utskillelse av myoglobin i urinen og er vanligvis assosiert med skade av skjelettmuskelceller.

 

Feilkilder

Forurensning med menstruasjonsblod, mikrobiell oksidase som følge av en urinveisinfeksjon, eller rester av rengjøringsmidler som inneholder peroksid, kan gi en falsk positiv reaksjon. Enkelte stiks oppgir at kaptopril kan medføre redusert sensitivitet. Varierende informasjon om hvorvidt høyt inntak av askorbinsyre (vitamin C) og/eller acetylsalicylsyre kan gi falskt negative resultater med noen stikstyper. Positivt stiksutslag, men negativt erytrocyttfunn ved mikroskopi, skyldes oftest lyse av erytrocyttene. I slike tilfeller er altså stiksresultatet korrekt.