Nivå 3: Kommunal rehabilitering

22.11.2022Versjon 0.2

Generelt 

  • Ved behov for døgnbasert rehabilitering i kommunen må dette presiseres i PLO melding til forvaltningen.
  • Utover legeopplysninger ønsker forvaltningen en funksjonsbeskrivelse inkludert hjelpebehov gjennom døgnet.

 

Lenke til Bergen kommune sin informasjonsside om korttidsopphold i sykehjem (rehabiliteringsopphold anses som en undergruppe her):

Bergen kommune - Sykehjem

 

Tilbud i Bergen kommune for hjemmeboende pasienter:

Bergen kommune - Ergo- og fysioterapi

 

Tilbud som kan være aktuelt for traumepasienter:

Rehabilitering utenfor institusjon/innsatsteam - gjelder først og fremst for personer med gjennomgått hjerneslag, traumatisk hodeskade eller fått påvist eller hatt attak med multippel sklerose. Tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Bydelslokalisert. Kan kontaktes per telefon, bør gjøres noen dager før utskrivelse.

Bergen kommune - Innsatsteam - hodeskade, hjerneslag og MS

 

Hverdagsrehabilitering:

"Tilbudet passer for dem som har hatt fall i funksjon og har fått problem med hverdagslige aktiviteter, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen". Tjenesten gis av et tverrfaglig team (fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere)

Bergen kommune - Hverdagsrehabilitering

 

Individuell plan og koordinator:

Dersom pasienten har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har vedkommende rett til en individuell plan. Én av tjenesteyterne blir koordinator og ansvarlig for å følge opp planarbeidet.

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å melde om mulig behov for individuell plan og koordinator etter skade/sykdom.

Bergen kommune - Individuell plan og koordinerende enhet