Loiasis

07.02.2024Versjon 0.6Forfatter: Kristian Tonby, Mogens Jensenius, Frank Olav Pettersen

Bakgrunn 

Forårsakes av Loa loa: Sentral- og Vest-Afrika. De fleste importtilfeller er fra Kamerun, Kongo og Nigeria. Vektorbåren, bitt av Chrysops-fluen (hesteflue), mest aktiv om dagen.

Klinikk 

Ofte asymptomatisk. Symptomer når voksne marker vandrer i hud og øyne. Kløe, migrerende hevelse (Calabar swelling), urtikaria, myalgier. Voksen mark migrerer subkonjunktivalt over øyet, varighet <30 minutter. Sjeldent: kardiomyopati, nefropati, encefalitt (obs. aksidentell behandling med ivermektin eller DEC ved høygradig mikrofilaremi).

Diagnostikk 

Eosinofili.

 

Filariaserologi (ELISA; utføres ved mikrobiologisk avdeling, UNN) har høy sensitivitet; negativt resultat har høy negativ predikativ verdi.

 

Tykk og tynn bloddråpe, samt mikroskopi av ferskt EDTA fullblod (“våtpreparat”) på dagtid (rundt kl 12.00) påviser mikrofilariae. Sistnevnte prøve kan estimere mikrofilaremi (viktig for behandlingsvalg – se nedenfor): tell antall mikrofilariae i 100 mikroliter EDTA fullblod (bruk pipette), multipliser verdien med 10 for å få antall mikrofilariae/ml. Utføres ved infeksjonsmedisinsk laboratorium, Bygg 11, Ullevål.

 

PCR i EDTA-blod er tilgjengelig ved Statens Serum Institut, København

Behandling 

Standard behandling med dietylkarbamazin (DEC)

DEC virker på mikrofilariae og voksne ormer. Bivirkninger øker med økende grad av mikrofilaremi. Vurder innleggelse.

 

Ved mild infeksjon (< 1000 mikrofilariae/ml blod) gis DEC (9 mg/kg fordelt på 3 doser) i opptrappende doser i 21 dager. Allergiske reaksjoner hos ca. 50 % av pasientene; gi antihistamin og/eller steroider. Residiv ses hos 10 - 25 % av tilfellene; disse kan senere tilbys ny kur.

 

Ved moderat infeksjon (1000-8000 mikrofilariae/ml blod) anbefales forbehandling med albendazol 200-400 mg x 2 i 2-3 uker, og DEC gis først når mikrofilaremien har sunket < 1000/ml (for å minske faren for encefalopati).

 

Ved uttalt infeksjon ( >8000 mikrofilariae/ml blod) kan man i tillegg overveie forbehandling med aferese.

 

Alternativ behandling med albendazol + ivermektin

Hvis DEC mangler eller er kontraindisert kan man gi albendazol 400-600 mg x 2 i 4 uker etterfulgt av ivermektin 200 mikrogram/kg som engangsdose (9-12 mg til de fleste pasienter).

 

Loa loa har ikke endobakterien Wolbachia. Doksycyklin har derfor ingen plass her.