KOLS-forverring

20.05.2022Versjon 0.1

Bakgrunn 

 • Utløses vanligvis av akutte infeksjoner, der virusinfeksjoner ser ut til å være hyppigere enn bakterielle infeksjoner. Andre, sjeldne årsaker kan for eksempel være luftforurensning og lungeemboli
 • KOLS-forverringer øker risikoen for innleggelse i sykehus og progresjon av KOLS
 • Terskel for empirisk antibiotikabehandling synker med økende grad av KOLS
 • KOLS er vanlig i sykehjem, men akutte forverringer kan være vanskelige å fange opp på grunn av komorbiditet og atypisk klinikk

Definisjon 

 • KOLS= Kronisk obstruktiv lungesykdom
 • KOLS-forverring = en akutt forverring av pasientens hoste/dyspne/sputum utover normal dag til dag variasjon, som leder til endring av pasientens medikasjon

Klassifikasjon av KOLS 

 • Obstruktiv ventilasjonssvikt målt spirometrisk, etter administrasjon av bronkodilator: FEV1/FVC < 0,7 hos pasienter < 70 år
  • Aldersjustering er fornuftig, siden FEV1 reduseres forholdsvis mer enn FVC med alderen
   • FEV1/FVC < 0,65 hos pasienter 70-80 år
   • FEV1/FVC < 0,60 hos pasienter > 80 år
 • Inndeling etter alvorlighetsgrad, se tabell 1

 

Tabell 1. Gradering av KOLS

Lett KOLS GOLD 1 FEV1 >=80 % av forventet
Moderat KOLS GOLD 2 FEV1 50-79 % av forventet
Alvorlig KOLS GOLD 3 FEV1 30-49 % av forventet
Svært alvorlig KOLS GOLD 4 FEV1 < 30 % av forventet

 

 • Den siste internasjonale GOLD-retningslinjen fra 2017 vektlegger GOLD-klasse, gradering av symptomer og antall og alvorlighetsgrad av KOLS-forverringer siste år, for en mer nyansert klassifikasjon av KOLS
 • Ut fra en slik gradering kan KOLS-pasienten klassifiseres i henhold til GOLD-klasse 1-4 (spirometri) og funksjonsgruppe A-D (symptomer + forverringer)
 • Gradering av symptomer gjøres ved hjelp av COPD Assessment Tool (CAT) eller Modified British Medical Research Council (mMRC)
 • Endelig gradering av KOLS-pasienten kan så gjøres ved bruk av ABCD-vurderingsverktøy
 • CAT, mMRC og ABCD vurderingsverktøy er enklest tilgjengelige via kolskalkulator

Gradering av KOLS-forverring 

 • Mild - kun behov for behandling ved korttidsvirkende bronkodilatorer
 • Moderat - behov for behandling med korttidsvirkende bronkodilatorer + antibiotika og/eller kortikosteroider
 • Alvorlig - behov for akutt innleggelse i sykehus

Klinikk 

 • Økt tungpust/hoste/sputum, ofte endret kvalitet på sputum (gult, grønt, rustbrunt, blodtilblandet), reduksjon i allmenntilstand, feberfølelse, frostanfall etc.
 • Ofte feber, takypne, takykardi, økende ekspiratoriske pipelyder, bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur. NB! Ofte lite fremmedlyder og svake respirasjonslyder ved utbredt emfysem eller alvorlig obstruktivitet (silent lung)
 • Forverringer kan ofte være assosiert med markert angst og uro, og pasienten kan være vel så preget av akutt funksjonssvikt som dyspne

Etiologi ved bakteriell årsak 

 • Pneumokokker = Haemophilus influenzae > Moraxella catharralis > pseudomonas aeruginosa, andre gram negative staver, gule stafylokokker

Diagnostikk 

 • Klinikk - inkludert respirasjonsfrekvens, respirasjonsmønster, eventuell bruk av aksessorisk pustemuskulatur, lungefysikalia og bevissthetsnivå, SaO2
 • CRP, eventuelt leukocytter med differensialtelling. Husk at virale infeksjoner også ofte gir moderat stigning i CRP
 • Ekspektoratprøver sjeldent nyttig i sykehjemspopulasjonen
 • Mobilt røntgen toraks ved tvil om diagnosen (obs. pneumotoraks), alvorlig forløp eller mistanke om komplikasjoner som empyem eller abscess

Behandling 

 • Rolig og betryggende personell
 • O2 på nesekateter/maske
  • Ved kjent respirasjonssvikt type I (pCO2< 6) er behandlingsmål SaO2 88-92 %
  • Ved kjent respirasjonssvikt type II er behandlingsmål SaO2 85-90 %
   • Forsøk 3l 02 inntil 5 min og observer pasienten nøye (obs. sløvhet)
   • Ved mistanke om akutt CO2-retensjon fortsett med 0,5-1 l O2
 • Inhalasjon av korttidsvirkende β2-agonist og antikolinergikum
  • Salbutamol (Ventoline®) 2.5-5 mg x 6 + ipratropiumbromid (Atrovent®) 0,25-0,5 mg x 4 på forstøverapparat
   • obs takykardi/takyarrytmi (salbutamol), og urinretensjon, spesielt hos menn med BPH (ipratropiumbromid)
 • Kortikosteroider
  • Prednisolon 20-30 mg i 5-7 dager til bråseponering anbefales
  • Hos pasienter som allerede står på vedlikeholdsdose med Prednisolon, rask nedtrapping mot denne dosen
  • Hos pasienter som ikke kan svelge tabletter/betydelig redusert magetarm-funksjon
   • Hydrokortison (Solu Cortef®) 100 mg x 2 iv./im i 5-7 dager
  • Obs. forvirring, delirium og hyperglykemi hos utsatte pasienter ved oppstart av kortikosteroider
 • Indikasjon for antibiotikabehandling, se tabell 2

 

Tabell 2. Kliniske indikasjoner for antibiotikabehandling ved KOLS

Lett KOLS
FEV1 >80 % av forventet
Avvent antibiotika dersom det ikke foreligger klare tegn til bakteriell infeksjon
Moderat til alvorlig KOLS
FEV1 30-80 % av forventet
Antibiotika indisert ved minst 2 av 3 symptomer:
økt ekspektoratvolum, mer purulens, økt dyspné
Alvorlig KOLS
FEV1 < 30 % av forventet
Vurder alltid antibiotika ved KOLS-forverring

 

 • Valg av antibiotika, se tabell 3

 

Tabell 3. Antibiotikabehandling ved bakteriell forverring av KOLS

Indikasjon Medikamenter* Dosering Varighet Kommentarer

Empirisk standard-behandling

Mildt forløpModerat til alvorlig forløp


Amoksicillin (Imacillin ®) po.
eller
Penicillin V (Apocillin ®) po.

 

Penicillin G iv.
eller
Ampicillin iv.
eller
Amoxicillin/ klavunalat (Augmentin ®) po


500 mg x 3

1 g x 4

1.2 g x 4

1 g x 4

500 mg x 2
5-7 dager Ved behov for iv. behandling; overgang til po. behandling så snart klinikken tillater det, ofte etter 2-3 dager. Ved mild og moderat KOLS-forverring er total behandlingstid 5 dager.
NB! Penicillin G har klinisk effekt mot Haemophilus influenza. Selv om Penicillin V po. virker dårlig mot denne bakterien, kan middelet forsøkes ved mildt forløp og lett eller moderat KOLS
Ved behandlingssvikt på
standardbehandling
Doksycyklin po.


eller

Trimetoprim-sulfa (Bactrim ®) po

eller

Cefuroksim iv.
200 mg x 1
1. døgn,
deretter
100 mg x 1

2 tbl x 21.5 g x 3
5-7 dager Ved terapisvikt på disse alternative midlene kan det være lurt å diskutere med mer erfaren kollega.
Cefotaksim 1 g x 3 iv/
Ceftriakson 1 g iv/im**, eller
Ciprofloksacin 500 mg x 2 po er alternativer

 

*Tilstreb så smalspektret behandling som mulig, unngå unødig bruk av spesielt ciprofloksacin og kefalosporiner
**Ceftriakson kan eventuelt gis intramuskulært, blandet med lokal anestesi, egen prosedyre må følges

Når skal innleggelse vurderes? 

 • Ved oksygeneringssvikt og mistanke om C02-retensjon på 02-behandling (sløv, sliten pasient)
 • Ved behov for ytterligere antiobstruktiv behandling
  • Bricanyl/Magnesiumsulfat parenteralt
 • Ved behov for noninvasiv ventilasjonsstøtte (CPAP eller BIPAP)
 • Ved alvorlig infeksjon som ikke lar seg sanere i sykehjemmet
 • NB! Prøv alltid å planlegge fornuftig omsorgsnivå ved akutte forverringer i forkant; dette gjelder spesielt pasienter i GOLD-klasse 4, gruppe C-D