Generell informasjon om ryggfrakturer

21.09.2021Versjon 0.4Forfatter: Roger Trana

Generelt 

Ryggseksjonen ved ortopedisk avdeling, Ullevål har egen ryggvakt som dekkes 24/7. Ryggvakten har ansvaret for alle thorakolumbale brudd med og uten nevrologiske utfall. Ryggbrudd med nevrologiske utfall er sentralisert, og skal i vår region overflyttes til oss, dvs ortopedisk ryggseksjon Ullevål. Ryggvakten ortopedisk avdeling Ullevål dekker HSØ sitt område.

 

Ryggbrudd pasienter med erkjent inkomplett/komplett nevrologiske utfall skal overflyttes til Ullevål så fort som mulig. Utredning lokalt skal ikke forsinke tid til overflytning. Pasienter skal meldes til teamleder traume som ved øvrige traumer. Forvakter ortopedi eller TL traume konfererer med ryggvakt ved behov. Ryggbrudd med kun sensoriske utfall, eller radikulophati kan konfereres med ryggvakt.

 

Ryggbrudd med erkjent inkomplett/ komplett nevrologiske utfall

 • Overflyttes uten tidsforsinkelse, ryggvakt varsles/konfereres.
 • Det skal tas CT totalcolumna av alle pasienter.
 • Det skal tas MR av alle pasienter. I visse tillfeller vil MR fordrøye behandling, og det kan da være fornuftig å ta MR etter operasjonen. Dette avgjøres etter konferering ryggvakt. Alle bevisstløse pasienter, eller der det forligger diskrepans mellom klinikk og funn skal ha MR før eventuell operasjon. MR også om dette må tas på natten.
 • Pasienter skal ha MAP krav etter operasjonen. MAP > 85 i 7 døgn. Pasienter under 16 år MAP > 80 i 7 døgn. SaO2 > 92%.
 • Alle pasienter legges PO på inti 3, alternativt inti 2, eller inti 8. Pas søkes til Sunnås mtp rehabilitering.
 • Nevrologi skal dokumenteres. Kortversjon ASIA. Nevrologisk klassifikasjon etter ny AO klassifikasjon (N0-N4) Se under. Spincther tonus skal undersøkes og dokumenteres.
 • Komplett ASIA score utføres PO på intensivavdeling etter egen protokoll.
 • Det skal tilstrebes kortest mulig tid fra skadetidspunkt til operasjon!

 

Ryggbrudd uten nevrologiske utfall:

 • Konfereres med forvakt ortopedi eller ryggvakt.
 • Bilder oversendes til vurdering samme dag eller påfølgende dag.
 • Ryggvakt avgjør operasjonsindikasjon, og eventuell overflytning mtp operasjon.